หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลระแงะ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   4 ต.ค. 2559   5 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 รร.อนุบาลระแงะ ห้องประชุมพุทธชาด 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 รร.อนุบาลระแงะ ห้องสมุด 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลระแงะ ห้องนาฎศิลป์ 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 รร.อนุบาลระแงะ ห้อง ป.3/1 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 รร.อนุบาลระแงะ ห้อง ป.3/2 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 รร.อนุบาลระแงะ ห้อง ป.4/1 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 รร.อนุบาลระแงะ ห้อง ป.5/2 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 รร.อนุบาลระแงะ ห้องอิสลามศึกษา 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลระแงะ ห้อง ป.5/1 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 รร.อนุบาลระแงะ โรงอาหารบานบุรี 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลระแงะ ใต้อาคารกล้วยไม้ 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 รร.อนุบาลระแงะ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 รร.อนุบาลระแงะ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 รร.ตันหยงมัส โรงยิม 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
2 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 หอประชุมใหญ่ 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
3 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 หอประชุมใหญ่ 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 รร.อนุบาลระแงะ อาคารดาหลาแดง 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 รร.อนุบาลระแงะ อาคารดาหลาแดง 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00
3 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.นธ.3(ห้องเจาะไอร้อง) สพป.นธ.3 ชั้น 2 ห้อง ห้องเจาะไอร้อง 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
4 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.นธ.3(ห้องเจาะไอร้อง) สพป.นธ.3 ชั้น 2 ห้อง ห้องเจาะไอร้อง 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
5 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 รร.มูลนิธิเจริญศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
6 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 รร.วัดร่อน ห้อง อนุบาล 2 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
7 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 รร.วัดร่อน ห้อง อนุบาล 2 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 ห้อง ประชุมพระยาระแงะ 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
2 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 ห้อง ประชุมพระยาระแงะ 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
3 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 ห้อง ประชุมพระยาระแงะ 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
4 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 ห้อง ประชุมพระยาระแงะ 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
5 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 ห้อง ประชุมพระยาระแงะ 5 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
6 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 ห้อง ประชุมพระยาระแงะ 5 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
7 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 ห้อง ประชุมพระยาระแงะ 5 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
8 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 ห้อง ประชุมพระยาระแงะ 5 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 สพป.นธ.3(ห้องระแงะ) ชั้น 3 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 รร.มูลนิธิเจริญศึกษา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ห้องสมุด 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 รร.ตันหยงมัส อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
2 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 รร.ตันหยงมัส อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
3 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 รร.ตันหยงมัส อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
4 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 รร.ตันหยงมัส อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
5 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 รร.ตันหยงมัส อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 รร.บ้านเขาพระ ศาลาอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 รร.บ้านเขาพระ ศาลาอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00
3 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 รร.บ้านเขาพระ โรงอาหาร 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 รร.บ้านเขาพระ โรงอาหาร 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย รร.อนุบาลระแงะ ลานหน้าห้องอนุบาล 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 รร.มูลนิธิเจริญศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 5 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
2 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 รร.มูลนิธิเจริญศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 5 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
3 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 รร.มูลนิธิเจริญศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 5 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
4 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 รร.มูลนิธิเจริญศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 5 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
5 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 รร.มูลนิธิเจริญศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 5 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
6 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 รร.มูลนิธิเจริญศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 5 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
7 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 รร.มูลนิธิเจริญศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องวิทย์ 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
8 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 รร.มูลนิธิเจริญศึกษา อาคาาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องวิทย์ 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 รร.วัดร่อน ห้อง ห้องพุทธศาสนา 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 รร.วัดร่อน ห้อง ห้องพุทธศาสนา 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.วัดร่อน ห้อง ห้องพุทธศาสนา 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.บ้านเขาพระ โรงอาหาร 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.บ้านเขาพระ ห้อง ป.1 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.บ้านเขาพระ ห้องอนุบาล 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.บ้านเขาพระ ห้องอนุบาล 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.บ้านเขาพระ ลานหน้าห้องอนุบาล 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.บ้านเขาพระ ลานหน้าห้องอนุบาล 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]