หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา 12 27 19
2 005 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 5 15 9
3 008 โรงเรียนบ้านกาลิซา 57 128 87
4 009 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 39 104 64
5 006 โรงเรียนบ้านกาเด็ง 10 28 17
6 007 โรงเรียนบ้านกาแย 16 23 22
7 010 โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 4 5 4
8 016 โรงเรียนบ้านจะแนะ 30 67 48
9 017 โรงเรียนบ้านจูโวะ 6 12 10
10 021 โรงเรียนบ้านดุซงยอ 18 63 32
11 022 โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ 10 22 15
12 023 โรงเรียนบ้านตะโละ 11 31 19
13 024 โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 6 12 9
14 025 โรงเรียนบ้านตาโงะ 16 55 24
15 026 โรงเรียนบ้านตือกอ 1 3 2
16 027 โรงเรียนบ้านทำนบ 2 4 3
17 030 โรงเรียนบ้านนิบง 3 6 3
18 028 โรงเรียนบ้านน้ำวน 14 47 26
19 029 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 5 9 7
20 031 โรงเรียนบ้านบระเอ็ง 3 5 3
21 032 โรงเรียนบ้านบละแต 10 31 18
22 033 โรงเรียนบ้านบองอ 7 13 10
23 040 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ 1 1 2
24 039 โรงเรียนบ้านบาโง 4 5 4
25 035 โรงเรียนบ้านบาโงกุโบ 2 4 3
26 036 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 14 27 20
27 037 โรงเรียนบ้านบาโงระนะ 10 24 17
28 038 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต 3 5 4
29 041 โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 8 24 14
30 042 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ 2 0 0
31 043 โรงเรียนบ้านบูกิต 9 16 12
32 044 โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง 15 30 24
33 045 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 7 9 9
34 034 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 12 50 25
35 047 โรงเรียนบ้านปารี 6 13 6
36 046 โรงเรียนบ้านปาเซ 5 11 9
37 048 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 4 8 6
38 049 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ 20 40 24
39 051 โรงเรียนบ้านยะออ 0 0 0
40 052 โรงเรียนบ้านยานิง 56 99 69
41 053 โรงเรียนบ้านริแง 5 13 9
42 054 โรงเรียนบ้านรือเปาะ 13 35 20
43 055 โรงเรียนบ้านละหาร 0 0 0
44 056 โรงเรียนบ้านลาไม 3 6 5
45 057 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 25 90 43
46 058 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย 0 0 0
47 059 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 3 3 3
48 060 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ 5 10 7
49 061 โรงเรียนบ้านสะโล 9 23 17
50 062 โรงเรียนบ้านสาเมาะ 37 86 53
51 063 โรงเรียนบ้านสิโป 16 29 20
52 068 โรงเรียนบ้านฮูลู 6 10 8
53 013 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 11 30 14
54 014 โรงเรียนบ้านเขาพระ 8 13 9
55 012 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 3 3 3
56 019 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 24 47 36
57 020 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 18 68 30
58 018 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก 8 33 14
59 011 โรงเรียนบ้านแกแม 6 13 9
60 050 โรงเรียนบ้านแมะแซ 4 12 7
61 015 โรงเรียนบ้านโคก 27 74 41
62 064 โรงเรียนบ้านไอกรอส 1 3 2
63 065 โรงเรียนบ้านไอปาเซ 9 16 14
64 066 โรงเรียนบ้านไอร์โซ 7 14 10
65 067 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ 25 50 34
66 069 โรงเรียนประชาบำรุง 5 7 5
67 071 โรงเรียนผดุงมาตร 20 55 35
68 072 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 20 31 24
69 077 โรงเรียนราชประสงค์ 9 14 9
70 078 โรงเรียนราชพัฒนา 7 9 8
71 075 โรงเรียนร่วมจิตประชา 5 23 10
72 079 โรงเรียนวัดตันติการามฯ 12 13 13
73 080 โรงเรียนวัดร่อน 3 4 3
74 082 โรงเรียนอนุบาลระแงะ 14 23 21
75 084 โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 9 14 12
76 002 โรงเรียนดาราวิทยา 1 1 1
77 003 โรงเรียนดารุสลาม 0 0 0
78 070 โรงเรียนประทีปวิทยา 0 0 0
79 073 โรงเรียนมุคตาร์วิทยา 0 0 0
80 074 โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา 30 89 41
81 085 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 2 2 2
82 083 โรงเรียนอัลเราะห์มาน 2 3 3
83 081 โรงเรียนแหลมทองวิทยา 34 80 47
84 076 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส 4 9 7
85 004 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 0 0 0
รวม 913 2134 1348
3482

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]