สรุปเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านกาลิซา 27 13 7 8 47
2 แหลมทองวิทยา 22 8 0 2 30
3 บ้านกาหนั๊วะ 21 9 5 4 35
4 บ้านยานิง 18 15 6 9 39
5 มูลนิธิเจริญศึกษา 16 7 3 4 26
6 บ้านโคก 13 5 4 5 22
7 บ้านจะแนะ 12 4 6 7 22
8 บ้านดุซงยอ 12 4 2 0 18
9 อนุบาลระแงะ 10 2 2 0 14
10 บ้านกาแย 9 2 1 2 12
11 บ้านบาโงดุดุง 8 4 1 1 13
12 บ้านเจาะเกาะ 7 6 6 4 19
13 ผดุงมาตร 7 3 2 7 12
14 บ้านเจาะไอร้อง 7 1 3 1 11
15 บ้านไอสะเตียร์ 6 8 8 2 22
16 บ้านรือเปาะ 6 5 0 1 11
17 พิทักษ์วิทยากุมุง 6 4 4 3 14
18 บ้านบ่อทอง 6 3 1 1 10
19 บ้านสาเมาะ 5 10 7 12 22
20 บ้านบูกิต 5 1 2 0 8
21 บ้านมะรือโบออกฯ 4 11 5 0 20
22 บ้านสิโป 4 7 2 3 13
23 วัดตันติการามฯ 4 3 2 3 9
24 บ้านสะโล 4 3 0 2 7
25 บ้านบละแต 4 2 4 0 10
26 ชุมชนสหพัฒนา 4 1 5 1 10
27 บ้านบูเก๊ะบือแต 4 0 2 1 6
28 บ้านน้ำหอม 4 0 1 0 5
29 บ้านปาเซ 4 0 1 0 5
30 ร่วมจิตประชา 4 0 0 1 4
31 บ้านมะรือโบตก 4 0 0 0 4
32 บ้านตาโงะ 3 10 0 3 13
33 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 3 6 3 10 12
34 บ้านน้ำวน 3 6 2 3 11
35 บ้านบาโงระนะ 3 4 2 0 9
36 บ้านตะโละ 3 2 4 2 9
37 บ้านแกแม 3 2 1 0 6
38 บ้านเขาน้อย 3 1 3 3 7
39 บ้านเจ๊ะเก 3 1 1 2 5
40 บ้านจูโวะ 3 1 1 1 5
41 บ้านเขาพระ 3 1 0 3 4
42 บ้านริแง 3 0 0 2 3
43 บ้านกาเด็ง 2 5 2 1 9
44 บ้านไอปาเซ 2 5 2 0 9
45 บ้านฮูลู 2 4 0 0 6
46 บ้านตันหยงลิมอ 2 2 2 0 6
47 ราชประสงค์ 2 1 1 4 4
48 บ้านกอแนะเหนือ 2 1 0 2 3
49 บ้านลูโบ๊ะเยาะ 2 0 2 0 4
50 บ้านตราแด๊ะ 1 3 4 2 8
51 บ้านบำรุงวิทย์ 1 3 2 1 6
52 บ้านไอร์โซ 1 2 3 0 6
53 บ้านแมะแซ 1 1 1 1 3
54 บ้านบูเกะตาโมง 1 0 3 5 4
55 บ้านบาโงสะโต 1 0 0 2 1
56 วัดร่อน 1 0 0 1 1
57 บ้านบาตาปาเซ 1 0 0 0 1
58 บ้านบองอ 0 4 2 1 6
59 ประชาบำรุง 0 4 0 1 4
60 ราชพัฒนา 0 2 3 1 5
61 ไอยรานุสรณ์ 0 2 2 5 4
62 บ้านกูจิงลือปะ 0 2 0 2 2
63 บ้านทำนบ 0 2 0 0 2
64 บ้านปารี 0 1 3 2 4
65 บ้านบาโง 0 1 1 1 2
66 บ้านเขาแก้ว 0 1 1 1 2
67 บ้านลูโบ๊ะบาตู 0 1 1 0 2
68 บ้านบาโงกุโบ 0 1 1 0 2
69 สัมพันธ์วิทยา 0 1 0 1 1
70 ดาราวิทยา 0 1 0 0 1
71 บ้านไอกรอส 0 1 0 0 1
72 ราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส 0 0 3 0 3
73 อัลเราะห์มาน 0 0 2 0 2
74 บ้านลาไม 0 0 1 1 1
75 บ้านบระเอ็ง 0 0 0 2 0
76 บ้านตือกอ 0 0 0 1 0
77 บ้านนิบง 0 0 0 0 0
78 บ้านบือนังกือเปาะ 0 0 0 0 0
รวม 322 226 151 151 850