สรุปเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านกาลิซา 25 12 7 8 44
2 แหลมทองวิทยา 22 8 0 2 30
3 บ้านกาหนั๊วะ 21 9 5 4 35
4 บ้านยานิง 17 14 6 9 37
5 มูลนิธิเจริญศึกษา 16 7 3 4 26
6 บ้านจะแนะ 12 4 6 7 22
7 บ้านโคก 11 5 2 4 18
8 บ้านดุซงยอ 11 3 2 0 16
9 อนุบาลระแงะ 10 2 2 0 14
10 บ้านกาแย 8 2 1 2 11
11 บ้านบาโงดุดุง 7 4 1 1 12
12 ผดุงมาตร 7 3 2 7 12
13 บ้านเจาะไอร้อง 7 1 3 1 11
14 บ้านไอสะเตียร์ 6 8 8 2 22
15 บ้านเจาะเกาะ 6 6 5 4 17
16 บ้านรือเปาะ 6 5 0 1 11
17 พิทักษ์วิทยากุมุง 6 4 4 3 14
18 บ้านบ่อทอง 6 3 1 1 10
19 บ้านสาเมาะ 5 10 7 12 22
20 บ้านบูกิต 5 1 2 0 8
21 บ้านมะรือโบออกฯ 4 11 5 0 20
22 บ้านสิโป 4 7 2 3 13
23 วัดตันติการามฯ 4 3 2 3 9
24 บ้านสะโล 4 3 0 2 7
25 บ้านบละแต 4 2 4 0 10
26 ชุมชนสหพัฒนา 4 1 5 1 10
27 บ้านบูเก๊ะบือแต 4 0 2 1 6
28 บ้านปาเซ 4 0 1 0 5
29 ร่วมจิตประชา 4 0 0 1 4
30 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 3 6 3 10 12
31 บ้านน้ำวน 3 6 2 3 11
32 บ้านตะโละ 3 2 4 2 9
33 บ้านแกแม 3 2 1 0 6
34 บ้านเขาน้อย 3 1 3 3 7
35 บ้านเจ๊ะเก 3 1 1 2 5
36 บ้านจูโวะ 3 1 1 1 5
37 บ้านริแง 3 0 0 2 3
38 บ้านกาเด็ง 2 5 2 1 9
39 บ้านไอปาเซ 2 5 2 0 9
40 บ้านฮูลู 2 4 0 0 6
41 บ้านตันหยงลิมอ 2 2 2 0 6
42 บ้านบาโงระนะ 2 2 2 0 6
43 ราชประสงค์ 2 1 1 4 4
44 บ้านเขาพระ 2 1 0 3 3
45 บ้านกอแนะเหนือ 2 1 0 1 3
46 บ้านน้ำหอม 2 0 1 0 3
47 บ้านมะรือโบตก 2 0 0 0 2
48 บ้านตาโงะ 1 7 0 3 8
49 บ้านตราแด๊ะ 1 3 4 2 8
50 บ้านบำรุงวิทย์ 1 3 2 1 6
51 บ้านไอร์โซ 1 2 3 0 6
52 บ้านแมะแซ 1 1 1 1 3
53 บ้านบูเกะตาโมง 1 0 3 5 4
54 บ้านบาโงสะโต 1 0 0 2 1
55 บ้านบองอ 0 4 2 1 6
56 ประชาบำรุง 0 4 0 1 4
57 ราชพัฒนา 0 2 3 1 5
58 ไอยรานุสรณ์ 0 2 2 5 4
59 บ้านกูจิงลือปะ 0 2 0 2 2
60 บ้านทำนบ 0 2 0 0 2
61 บ้านปารี 0 1 3 2 4
62 บ้านบาโง 0 1 1 1 2
63 บ้านเขาแก้ว 0 1 1 1 2
64 บ้านลูโบ๊ะบาตู 0 1 1 0 2
65 บ้านบาโงกุโบ 0 1 1 0 2
66 สัมพันธ์วิทยา 0 1 0 1 1
67 ดาราวิทยา 0 1 0 0 1
68 บ้านไอกรอส 0 1 0 0 1
69 ราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส 0 0 2 0 2
70 อัลเราะห์มาน 0 0 2 0 2
71 บ้านลาไม 0 0 1 1 1
72 บ้านลูโบ๊ะเยาะ 0 0 1 0 1
73 บ้านบระเอ็ง 0 0 0 2 0
74 บ้านตือกอ 0 0 0 1 0
75 วัดร่อน 0 0 0 1 0
76 บ้านนิบง 0 0 0 0 0
77 บ้านบือนังกือเปาะ 0 0 0 0 0
รวม 301 218 146 149 814