สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านกาลิซา 12 12 9 33 25 12 7 8 44
2 แหลมทองวิทยา 11 9 4 24 22 8 0 2 30
3 มูลนิธิเจริญศึกษา 11 3 5 19 16 7 3 4 26
4 บ้านยานิง 7 12 7 26 17 14 6 9 37
5 บ้านกาหนั๊วะ 7 11 8 26 21 9 5 4 35
6 บ้านจะแนะ 6 3 4 13 12 4 6 7 22
7 อนุบาลระแงะ 6 3 3 12 10 2 2 0 14
8 บ้านโคก 5 3 5 13 11 5 2 4 18
9 บ้านเจาะไอร้อง 5 2 0 7 7 1 3 1 11
10 บ้านดุซงยอ 4 6 1 11 11 3 2 0 16
11 บ้านกาแย 4 4 3 11 8 2 1 2 11
12 ผดุงมาตร 4 4 0 8 7 3 2 7 12
13 บ้านบาโงดุดุง 4 1 1 6 7 4 1 1 12
14 พิทักษ์วิทยากุมุง 3 5 4 12 6 4 4 3 14
15 บ้านมะรือโบออกฯ 3 3 2 8 4 11 5 0 20
16 ชุมชนสหพัฒนา 3 1 2 6 4 1 5 1 10
17 บ้านบูกิต 3 1 1 5 5 1 2 0 8
18 บ้านริแง 3 0 0 3 3 0 0 2 3
19 บ้านเจาะเกาะ 2 5 4 11 6 6 5 4 17
20 บ้านสาเมาะ 2 2 5 9 5 10 7 12 22
21 บ้านบ่อทอง 2 1 1 4 6 3 1 1 10
22 บ้านบูเก๊ะบือแต 2 1 1 4 4 0 2 1 6
23 วัดตันติการามฯ 2 0 2 4 4 3 2 3 9
24 บ้านเจ๊ะเก 2 0 1 3 3 1 1 2 5
25 บ้านตันหยงลิมอ 2 0 0 2 2 2 2 0 6
26 บ้านไอสะเตียร์ 1 3 2 6 6 8 8 2 22
27 บ้านเขาน้อย 1 2 1 4 3 1 3 3 7
28 บ้านบูเกะตาโมง 1 1 3 5 1 0 3 5 4
29 บ้านบละแต 1 1 2 4 4 2 4 0 10
30 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 1 1 2 4 3 6 3 10 12
31 บ้านน้ำวน 1 1 2 4 3 6 2 3 11
32 บ้านฮูลู 1 1 2 4 2 4 0 0 6
33 บ้านรือเปาะ 1 1 1 3 6 5 0 1 11
34 ร่วมจิตประชา 1 1 1 3 4 0 0 1 4
35 บ้านตะโละ 1 1 1 3 3 2 4 2 9
36 บ้านเขาพระ 1 1 1 3 2 1 0 3 3
37 บ้านน้ำหอม 1 1 0 2 2 0 1 0 3
38 บ้านมะรือโบตก 1 1 0 2 2 0 0 0 2
39 บ้านบำรุงวิทย์ 1 1 0 2 1 3 2 1 6
40 บ้านกอแนะเหนือ 1 0 2 3 2 1 0 1 3
41 บ้านไอปาเซ 1 0 1 2 2 5 2 0 9
42 บ้านบาโงระนะ 1 0 0 1 2 2 2 0 6
43 บ้านตาโงะ 1 0 0 1 1 7 0 3 8
44 บ้านปาเซ 0 2 1 3 4 0 1 0 5
45 บ้านแกแม 0 2 0 2 3 2 1 0 6
46 บ้านสิโป 0 1 3 4 4 7 2 3 13
47 บ้านกาเด็ง 0 1 1 2 2 5 2 1 9
48 บ้านบองอ 0 1 1 2 0 4 2 1 6
49 บ้านตราแด๊ะ 0 1 0 1 1 3 4 2 8
50 บ้านไอร์โซ 0 1 0 1 1 2 3 0 6
51 บ้านสะโล 0 0 4 4 4 3 0 2 7
52 ราชพัฒนา 0 0 2 2 0 2 3 1 5
53 ราชประสงค์ 0 0 1 1 2 1 1 4 4
54 ประชาบำรุง 0 0 1 1 0 4 0 1 4
55 บ้านทำนบ 0 0 1 1 0 2 0 0 2
56 บ้านตือกอ 0 0 1 1 0 0 0 1 0
57 บ้านจูโวะ 0 0 0 0 3 1 1 1 5
58 บ้านแมะแซ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
59 บ้านบาโงสะโต 0 0 0 0 1 0 0 2 1
60 ไอยรานุสรณ์ 0 0 0 0 0 2 2 5 4
61 บ้านกูจิงลือปะ 0 0 0 0 0 2 0 2 2
62 บ้านปารี 0 0 0 0 0 1 3 2 4
63 บ้านบาโง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
64 บ้านเขาแก้ว 0 0 0 0 0 1 1 1 2
65 บ้านลูโบ๊ะบาตู 0 0 0 0 0 1 1 0 2
66 บ้านบาโงกุโบ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
67 สัมพันธ์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
68 ดาราวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
69 บ้านไอกรอส 0 0 0 0 0 1 0 0 1
70 ราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส 0 0 0 0 0 0 2 0 2
71 อัลเราะห์มาน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
72 บ้านลาไม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
73 บ้านลูโบ๊ะเยาะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
74 บ้านบระเอ็ง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
75 วัดร่อน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
76 บ้านนิบง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 บ้านบือนังกือเปาะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 133 118 110 361 301 218 146 149 665