สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านกาลิซา 15 12 9 36 27 13 7 8 47
2 แหลมทองวิทยา 11 9 4 24 22 8 0 2 30
3 มูลนิธิเจริญศึกษา 11 3 5 19 16 7 3 4 26
4 บ้านยานิง 8 12 8 28 18 15 6 9 39
5 บ้านกาหนั๊วะ 7 11 8 26 21 9 5 4 35
6 บ้านโคก 7 6 5 18 13 5 4 5 22
7 บ้านจะแนะ 6 3 4 13 12 4 6 7 22
8 อนุบาลระแงะ 6 3 3 12 10 2 2 0 14
9 บ้านดุซงยอ 5 6 2 13 12 4 2 0 18
10 บ้านกาแย 5 4 3 12 9 2 1 2 12
11 บ้านเจาะไอร้อง 5 2 0 7 7 1 3 1 11
12 บ้านบาโงดุดุง 5 1 1 7 8 4 1 1 13
13 ผดุงมาตร 4 4 0 8 7 3 2 7 12
14 บ้านเจาะเกาะ 3 5 5 13 7 6 6 4 19
15 พิทักษ์วิทยากุมุง 3 5 4 12 6 4 4 3 14
16 บ้านมะรือโบออกฯ 3 3 2 8 4 11 5 0 20
17 บ้านตาโงะ 3 2 0 5 3 10 0 3 13
18 ชุมชนสหพัฒนา 3 1 2 6 4 1 5 1 10
19 บ้านบูกิต 3 1 1 5 5 1 2 0 8
20 บ้านน้ำหอม 3 1 0 4 4 0 1 0 5
21 บ้านมะรือโบตก 3 1 0 4 4 0 0 0 4
22 บ้านริแง 3 0 0 3 3 0 0 2 3
23 บ้านสาเมาะ 2 2 5 9 5 10 7 12 22
24 บ้านบาโงระนะ 2 2 0 4 3 4 2 0 9
25 บ้านบ่อทอง 2 1 1 4 6 3 1 1 10
26 บ้านบูเก๊ะบือแต 2 1 1 4 4 0 2 1 6
27 บ้านเขาพระ 2 1 1 4 3 1 0 3 4
28 วัดตันติการามฯ 2 0 2 4 4 3 2 3 9
29 บ้านกอแนะเหนือ 2 0 2 4 2 1 0 2 3
30 บ้านเจ๊ะเก 2 0 1 3 3 1 1 2 5
31 บ้านลูโบ๊ะเยาะ 2 0 1 3 2 0 2 0 4
32 บ้านตันหยงลิมอ 2 0 0 2 2 2 2 0 6
33 บ้านไอสะเตียร์ 1 3 2 6 6 8 8 2 22
34 บ้านเขาน้อย 1 2 1 4 3 1 3 3 7
35 บ้านบูเกะตาโมง 1 1 3 5 1 0 3 5 4
36 บ้านบละแต 1 1 2 4 4 2 4 0 10
37 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 1 1 2 4 3 6 3 10 12
38 บ้านน้ำวน 1 1 2 4 3 6 2 3 11
39 บ้านฮูลู 1 1 2 4 2 4 0 0 6
40 บ้านรือเปาะ 1 1 1 3 6 5 0 1 11
41 ร่วมจิตประชา 1 1 1 3 4 0 0 1 4
42 บ้านตะโละ 1 1 1 3 3 2 4 2 9
43 บ้านบำรุงวิทย์ 1 1 0 2 1 3 2 1 6
44 บ้านไอปาเซ 1 0 1 2 2 5 2 0 9
45 วัดร่อน 1 0 0 1 1 0 0 1 1
46 ราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส 1 0 0 1 0 0 3 0 3
47 บ้านปาเซ 0 2 1 3 4 0 1 0 5
48 บ้านแกแม 0 2 0 2 3 2 1 0 6
49 บ้านสิโป 0 1 3 4 4 7 2 3 13
50 บ้านกาเด็ง 0 1 1 2 2 5 2 1 9
51 บ้านบองอ 0 1 1 2 0 4 2 1 6
52 บ้านตราแด๊ะ 0 1 0 1 1 3 4 2 8
53 บ้านไอร์โซ 0 1 0 1 1 2 3 0 6
54 บ้านบาตาปาเซ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
55 บ้านสะโล 0 0 4 4 4 3 0 2 7
56 ราชพัฒนา 0 0 2 2 0 2 3 1 5
57 ราชประสงค์ 0 0 1 1 2 1 1 4 4
58 ประชาบำรุง 0 0 1 1 0 4 0 1 4
59 บ้านทำนบ 0 0 1 1 0 2 0 0 2
60 บ้านตือกอ 0 0 1 1 0 0 0 1 0
61 บ้านจูโวะ 0 0 0 0 3 1 1 1 5
62 บ้านแมะแซ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
63 บ้านบาโงสะโต 0 0 0 0 1 0 0 2 1
64 ไอยรานุสรณ์ 0 0 0 0 0 2 2 5 4
65 บ้านกูจิงลือปะ 0 0 0 0 0 2 0 2 2
66 บ้านปารี 0 0 0 0 0 1 3 2 4
67 บ้านบาโง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
68 บ้านเขาแก้ว 0 0 0 0 0 1 1 1 2
69 บ้านลูโบ๊ะบาตู 0 0 0 0 0 1 1 0 2
70 บ้านบาโงกุโบ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
71 สัมพันธ์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
72 ดาราวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
73 บ้านไอกรอส 0 0 0 0 0 1 0 0 1
74 อัลเราะห์มาน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
75 บ้านลาไม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
76 บ้านบระเอ็ง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
77 บ้านนิบง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 บ้านบือนังกือเปาะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 156 126 114 396 322 226 151 151 699