คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 774
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านฮูลู สพป. นราธิวาส เขต 3 85.66 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลระแงะ สพป. นราธิวาส เขต 3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แหลมทองวิทยา สพป. นราธิวาส เขต 3 81.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไอสะเตียร์ สพป. นราธิวาส เขต 3 73.67 เงิน 4
5 บ้านสิโป สพป. นราธิวาส เขต 3 66.66 ทองแดง 5
6 บ้านบละแต สพป. นราธิวาส เขต 3 62 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 177
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตาโงะ สพป. นราธิวาส เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบาโงระนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 287
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดุซงยอ สพป. นราธิวาส เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบาโงระนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 60 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 226
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลูโบ๊ะเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบาโงระนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 373
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 79 เงิน ชนะเลิศ
2 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 - -
3 บ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 369
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะรือโบออกฯ สพป. นราธิวาส เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเจาะไอร้อง สพป. นราธิวาส เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านฮูลู สพป. นราธิวาส เขต 3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดตันติการามฯ สพป. นราธิวาส เขต 3 74 เงิน 4
5 บ้านตราแด๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 3 61 ทองแดง 5
6 บ้านรือเปาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 603
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 090
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านรือเปาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 91.29 ทอง ชนะเลิศ
2 แหลมทองวิทยา สพป. นราธิวาส เขต 3 89.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสิโป สพป. นราธิวาส เขต 3 85.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 84.95 ทอง 4
5 บ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 74.62 เงิน 5
6 บ้านบำรุงวิทย์ สพป. นราธิวาส เขต 3 72.31 เงิน 6
7 บ้านบละแต สพป. นราธิวาส เขต 3 69 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 093
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แหลมทองวิทยา สพป. นราธิวาส เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตราแด๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขาพระ สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแมะแซ สพป. นราธิวาส เขต 3 71 เงิน 4
5 บ้านไอสะเตียร์ สพป. นราธิวาส เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 372
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แหลมทองวิทยา สพป. นราธิวาส เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านฮูลู สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทำนบ สพป. นราธิวาส เขต 3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตันหยงลิมอ สพป. นราธิวาส เขต 3 73 เงิน 4
5 บ้านบูกิต สพป. นราธิวาส เขต 3 71 เงิน 5
6 บ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 69 ทองแดง 6
7 บ้านจูโวะ สพป. นราธิวาส เขต 3 65 ทองแดง 7
8 บ้านตราแด๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 3 64 ทองแดง 8
9 บ้านน้ำหอม สพป. นราธิวาส เขต 3 64 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 370
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดตันติการามฯ สพป. นราธิวาส เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดุซงยอ สพป. นราธิวาส เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แหลมทองวิทยา สพป. นราธิวาส เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแกแม สพป. นราธิวาส เขต 3 88 ทอง 4
5 บ้านฮูลู สพป. นราธิวาส เขต 3 85 ทอง 5
6 บ้านบูกิต สพป. นราธิวาส เขต 3 83 ทอง 6
7 บ้านจูโวะ สพป. นราธิวาส เขต 3 81 ทอง 7
8 บ้านสิโป สพป. นราธิวาส เขต 3 76 เงิน 8
9 บ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 72 เงิน 9
10 พิทักษ์วิทยากุมุง สพป. นราธิวาส เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสาเมาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 59.82 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 40.42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 - -
5 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 353
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิทักษ์วิทยากุมุง สพป. นราธิวาส เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 085
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 81.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 70.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พิทักษ์วิทยากุมุง สพป. นราธิวาส เขต 3 59 เข้าร่วม 4
5 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 49.50 เข้าร่วม 5
6 ผดุงมาตร สพป. นราธิวาส เขต 3 49.25 เข้าร่วม 6
7 บ้านสาเมาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 49 เข้าร่วม 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 086
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 71 เงิน ชนะเลิศ
2 มูลนิธิเจริญศึกษา สพป. นราธิวาส เขต 3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบูเกะตาโมง สพป. นราธิวาส เขต 3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสิโป สพป. นราธิวาส เขต 3 59 เข้าร่วม 4
5 บ้านตะโละ สพป. นราธิวาส เขต 3 58 เข้าร่วม 5
6 ผดุงมาตร สพป. นราธิวาส เขต 3 58 เข้าร่วม 5
7 บ้านจูโวะ สพป. นราธิวาส เขต 3 48 เข้าร่วม 7
8 บ้านบระเอ็ง สพป. นราธิวาส เขต 3 48 เข้าร่วม 7
9 บ้านบ่อทอง สพป. นราธิวาส เขต 3 47 เข้าร่วม 9
10 บ้านปารี สพป. นราธิวาส เขต 3 43 เข้าร่วม 10
11 บ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 40 เข้าร่วม 11
12 บ้านสาเมาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 39 เข้าร่วม 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงมาตร สพป. นราธิวาส เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 602
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตันหยงลิมอ สพป. นราธิวาส เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำหอม สพป. นราธิวาส เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิทักษ์วิทยากุมุง สพป. นราธิวาส เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สัมพันธ์วิทยา สพป. นราธิวาส เขต 3 78 เงิน 4
5 บ้านเจาะไอร้อง สพป. นราธิวาส เขต 3 77 เงิน 5
6 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 74 เงิน 6
7 บ้านไอสะเตียร์ สพป. นราธิวาส เขต 3 64 ทองแดง 7
8 บ้านไอร์โซ สพป. นราธิวาส เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 277
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำหอม สพป. นราธิวาส เขต 3 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดร่อน สพป. นราธิวาส เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 604
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แหลมทองวิทยา สพป. นราธิวาส เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านมะรือโบออกฯ สพป. นราธิวาส เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสิโป สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน 4
5 บ้านรือเปาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 74 เงิน 5
6 บ้านไอสะเตียร์ สพป. นราธิวาส เขต 3 72 เงิน 6
7 บ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 69 ทองแดง 7
8 บ้านตันหยงลิมอ สพป. นราธิวาส เขต 3 68 ทองแดง 8
9 บ้านไอร์โซ สพป. นราธิวาส เขต 3 67 ทองแดง 9
10 บ้านบาโงระนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 281
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 352
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แหลมทองวิทยา สพป. นราธิวาส เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไอร์โซ สพป. นราธิวาส เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกอแนะเหนือ สพป. นราธิวาส เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านรือเปาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 78 เงิน 4
5 บ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 77 เงิน 5
6 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน 6
7 บ้านตะโละ สพป. นราธิวาส เขต 3 73 เงิน 7
8 บ้านบาโง สพป. นราธิวาส เขต 3 - -
9 บ้านบูกิต สพป. นราธิวาส เขต 3 - -
10 ราชประสงค์ สพป. นราธิวาส เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 275
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะรือโบตก สพป. นราธิวาส เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 181
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตาโงะ สพป. นราธิวาส เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไอสะเตียร์ สพป. นราธิวาส เขต 3 88.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 77.79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบ่อทอง สพป. นราธิวาส เขต 3 77.79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านสาเมาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 77.79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 บ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 66.67 ทองแดง 6
7 ราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 3 66.67 ทองแดง 6
8 ผดุงมาตร สพป. นราธิวาส เขต 3 55.56 เข้าร่วม 8
9 บ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 44.44 เข้าร่วม 9
10 บ้านเขาน้อย สพป. นราธิวาส เขต 3 44.44 เข้าร่วม 9
11 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 22.22 เข้าร่วม 11
12 บ้านนิบง สพป. นราธิวาส เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 096
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 371
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะรือโบตก สพป. นราธิวาส เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเจาะไอร้อง สพป. นราธิวาส เขต 3 81 ทอง 4
5 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 78 เงิน 5
6 พิทักษ์วิทยากุมุง สพป. นราธิวาส เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 099
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แหลมทองวิทยา สพป. นราธิวาส เขต 3 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไอสะเตียร์ สพป. นราธิวาส เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสิโป สพป. นราธิวาส เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 091
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ผดุงมาตร สพป. นราธิวาส เขต 3 84 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 095
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แหลมทองวิทยา สพป. นราธิวาส เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสิโป สพป. นราธิวาส เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบละแต สพป. นราธิวาส เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านมะรือโบออกฯ สพป. นราธิวาส เขต 3 74 เงิน 4
5 บ้านกาเด็ง สพป. นราธิวาส เขต 3 73 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 282
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน