กำหนดการ
กำหนดการ ระดับเขตพื้นที่
ลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ =>
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข =>
ปิด ระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู =>
ส่งรายชื่อกรรมการตัดสิน =>
ประชุมกรรมการตัดสิน =>
พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน =>
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ =>
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ =>
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน =>
สิ้นสุดการ แก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัว ==>
23 – 26 กันยายน 2559
ภายใน 27 กันยายน 2559
30 กันยายน 2559
26 – 29 กันยายน 2559
3 ตุลาคม 2559
1 - 3 ตุลาคม 2559
4 - 6 ตุลาคม 2559
หลังจบการแข่งขัน
6 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
21 ตุลาคม 2559
   
กำหนดการ ระดับภาคใต้ จังหวัดระนอง http://south66.sillapa.net
ข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค =>


แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู =>
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน =>
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดระนอง =>
9-16 พฤศจิกายน 2559
(สพป./สพม. ไม่สามารถแก้ไขข้อมูล
ในระดับเขตพื้นที่ได้)

23-30 พฤศจิกายน 2559
1-7 ธันวาคม 2559
8 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
21-23 ธันวาคม 2559
   
กำหนดการ ระดับชาติ
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560
วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 09:20 น.