รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลระแงะ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชายซะห์มี  เจ๊ะเล๊าะ
 
1. นางนูรีซัน  โดมูซอ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงมาตร 1. เด็กหญิงนูรอาซีลา  หาเก็ง
 
1. นางรอฮานา  สุดิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กชายมูฮํมหมัดสาลาม  ยะกี
 
1. นางฟารีดา  ปรีชากร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ไกรแก้ว
 
1. นางพรนภา  สุขสถาน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กหญิงอัสยูรา  สือแม
 
1. นางซารีฮะ  นิเงาะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1. เด็กหญิงกิติยา  มิจันทร์
 
1. นางสาวพรรณปพร  ลิมปิสวัสดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองวิทยา 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พรมบุรี
 
1. นายพิสิทธิ์  ขวัญดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาเมาะ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ต้นเรือง
 
1. นางศิริพร  กาเจ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา 1. เด็กหญิงปภาวี  พรมภักดี
2. เด็กหญิงฟอตอนี  เจ๊ะเด็ง
3. เด็กหญิงวีซาม  สะมะแอ
 
1. นางสาวชไมพร  อินทฤทธิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูกิต 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  จันทรัศมี
2. เด็กหญิงแวรุสนา  วาเด็ง
3. เด็กหญิงไอซะห์  สาและ
 
1. นางสาวนูรไลลา  อุมา
2. นางมุรณีย์  หะยีอาแซ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กหญิงนูรไซฟา  เจ๊ะเงาะ
2. เด็กหญิงฟิรเดาซ์  บอสู
3. เด็กหญิงอัสยูรา  สือแม
 
1. นางอารีนี  ราซิ
2. นางสาวพรทิพย์  แจ้งเดชา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา 1. เด็กหญิงจิรัชยา  แซ่ตั๊น
2. เด็กหญิงซูรายนี  ดอนิแม
 
1. นางยุพยง  ประยูรวงศ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะแนะ 1. เด็กหญิงซุลฟา   อาลี
2. เด็กหญิงเสาวณี   เจะมุ
 
1. นายสมชาย   หมาดมานัง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แซ่ฮ่อ
 
1. นางพัชราพร  เทพษร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองวิทยา 1. เด็กหญิงสีตีอัยซะห์  ดอเลาะตาเฮ
 
1. นายยาการียา  มอลอ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กหญิงฟิรดาว  รือสะ
 
1. นางยารีล๊ะ  เจ๊ะนิ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา 1. เด็กหญิงกูนัสมี  ลือบา
2. เด็กหญิงนูรซาวาตี  ยูโซ๊ะ
3. เด็กหญิงนูรอัฟฟะห์  ลาเต๊ะ
 
1. นางรอหานา  สะนิ
2. นายมูหัมมัดสาเรฟ  มะแซ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา 1. เด็กหญิงรุสนี  อีบอ
2. เด็กหญิงฮัสบียา  มะสีละ
3. เด็กหญิงฮาลาตี  เจ๊ะโอ๊ะ
 
1. นางนูรีนา  บากาอาลี
2. นายมูหัมมัดสาเรฟ  มะแซ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮูลู 1. เด็กหญิงต่วนอาอีซะห์  กูมูดอ
2. เด็กหญิงนูรฟิรดาว  เซ็ง
3. เด็กหญิงนูรอัซลีษา  ดาโอะ
 
1. นางพาตีเม๊าะ  อาแว
2. นางสาวรูซีฮะ  แยนา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กหญิงบิสมี  ฮูลูดอฆอ
2. เด็กหญิงพาตืนมา  สะมะแอ
3. เด็กหญิงมัสลีซาวาตี  รอมะ
 
1. นางยารีล๊ะ  เจ๊ะนิ
2. นางสาวรอกีเย๊าะ  เจ๊ะเลาะ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 1. เด็กชายมูหัมหมัดอัสรัฟ  บือราเฮง
2. เด็กชายฮาซาริน  ตาเยะ
 
1. นางสาวรุสมีนี  หะยียูโซ๊ะ
2. นายอับดุลเล๊าะ  เจ๊ะแม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 1. นางสาวนูรฮาซีกีน  บินสาฮะ
2. เด็กหญิงยัสมิน  ลาเต๊ะบือริง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอับดุลเลาะ  ซิแต
2. นางซามีร่า  ซิแต
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตันติการามฯ 1. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีชัย
 
1. นายเจริญพงษ์  ชุมมิคสา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1. เด็กชายอารีฟีน  สาแมสาอุ
 
1. นายมูฮำมัดซำซูบาฮารี  มะยูโซ๊ะ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กชายอัซฮาร์  มูสอ
 
1. นางเพาซีหยะ  บินยูโซะ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กหญิงรูวัยดา  กอแล๊ะ
2. เด็กหญิงสุไฮลา  อาแวกือจิ
3. เด็กหญิงอัซฮาร์  มูสอ
 
1. นางซูใฮนา  เจ๊ะโซ๊ะ
2. นางฟีตรี  แอสะ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรือเปาะ 1. เด็กหญิงซุฮนูน  ลือแบลูวง
2. เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  มะมิง
3. เด็กชายอาลาวี  ยูโซ๊ะ
 
1. นางสาวฝาตีม๊ะ  สาเบต
2. นางสาวโนรีฮัน  ลาเตะ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงซูไวบ๊ะ  บอเถาะ
2. เด็กชายต่วนฟัตหูล  เจ๊ะอาลี
3. เด็กหญิงบัลกิส  กูโน
 
1. นางสาวแวซง  แวยูโซ๊ะ
2. นางสาวนูรียะตี  จะปะกิยา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองวิทยา 1. เด็กหญิงนูรนาเรีย  ยะปา
2. เด็กหญิงฟัยรุส  ดอเล๊าะ
3. เด็กหญิงฮาฟีซะห์  กาเซ็ง
 
1. นายซูฮัน  ดือเร๊ะ
2. นางสาวซูรียะ  วาเต๊ะ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองวิทยา 1. เด็กหญิงต่วนฟิตรีญ  ดาโอ๊ะ
2. เด็กหญิงนินัซริน  หะยีแวสามะ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดซอลีฮีน  ดามะ
 
1. นางสาวนูร์มีน  ดาแม
2. นางสาวคอลีเย๊าะ  แดมองโก
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาแย 1. เด็กหญิงมารินี  ซง
2. เด็กหญิงสีตีรอกีเย๊าะ  ดอนิแม
3. เด็กชายอาดือนัน  เซ็งเงาะ
 
1. นางสาวรอซีดะห์  ดาเรง
2. นางสาววรรณะ  สาและ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองวิทยา 1. เด็กหญิงซาวาณี  สาแม
2. เด็กหญิงอิฮซานี  สาเมาะ
 
1. นางสาวรุสนี  สุมาศ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูกิต 1. เด็กชายมูฮำมัดซูฟูวัน  สะนิ
2. เด็กชายวันฮานีฟ  ละบายดีมัญ
 
1. นายอับดุลการิม  สาและ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1. เด็กชายซูไฮดี  บือราเฮง
2. เด็กชายวันฮากิม  เปาะจิ
 
1. นางแวมัสตูรา  เจะแต
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กชายรอมฎอน  สาเม๊าะ
2. เด็กชายสุไฮมิง  สุวรรณวงศ์
 
1. นายสมเกียรติ  ล่องแดง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะแนะ 1. เด็กชายบาซอรี   หะยีอาลี
2. เด็กชายอิลฮาม   เจะมิง
 
1. นายโนร์ฮีซัม   ดือรามะ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1. เด็กชายอภิศักดิ์   อาละ
2. เด็กชายอัลอิลมี   สาและ
 
1. นางสาวอะห์ลาม    หะยีมะเย็ง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1. เด็กหญิงนัศฮันทร์  เจ๊ะแม
2. เด็กชายยัลมีน  มะเร๊ะ
3. เด็กหญิงลุฎฟียะห์  สาและ
4. เด็กหญิงอัสมะ  ตาปู
5. เด็กหญิงอัสรียาร์  ตาปู
 
1. นางอุไบด๊ะ  มะมิง
2. นางสำรีเน๊าะ  หะยีหมัด
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ 1. เด็กหญิงซูเฟียร์  เจ๊ะนุ
2. เด็กหญิงนูรอาซีกีน  ยูโซ๊ะ
3. เด็กหญิงสุรวดี  ช่วยสงฆ์
4. เด็กหญิงแอมมีแอมลีนี  ตาเย๊ะ
5. เด็กหญิงโนร์ฮีดายะห์  มูดออาแซ
 
1. นางนูรียะ  สานิ
2. นางสาวฮัปเซาะ  เจ๊ะแม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาเมาะ 1. เด็กหญิงกูนาปีสะห์  กาซอ
2. เด็กหญิงซาบารียะห์  ปาละบูนิง
3. เด็กหญิงซาฮีดา  สาและ
4. เด็กหญิงนูรไอนี  ปูโย๊ะ
5. เด็กหญิงอัฟราห์  เจ๊ะหลง
 
1. นางสาวอันนา  เลาะแว
2. นางสาวมีสรียะห์  เจ๊ะมูดอ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบละแต 1. เด็กหญิงนิอาดา  ตามาดี
2. เด็กหญิงฟาซูฮา  เปาะมะ
3. เด็กหญิงยุศรา  หะยีมิง
4. เด็กหญิงรุสนานี  ฮะ
5. เด็กชายอิฮซาน  เจ๊ะเต๊ะ
 
1. นางนูรีดา  หามิ
2. นางสาวนุรฟาซีลา  สะเม๊าะ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 1. เด็กหญิงดาเนียร์  แวมายิ
2. เด็กหญิงนิฮุสนา  บือราเฮง
3. เด็กหญิงฮาซีรา  แมเร๊าะ
4. เด็กหญิงแวโนร์ฮานีซา  แวยูโซ๊ะ
5. เด็กหญิงโนร์ฟาฮาตี  บูโย๊ะ
 
1. นายซูลกีฟลี  แวยูโซ๊ะ
2. นางวันอาอิซะฮ์  สิดิ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1. เด็กหญิงญาร์มีละห์   มือเก๊าะ
2. เด็กหญิงนูรฟาตี   มูเด๊าะ
3. เด็กหญิงนูรอัสมะ    เจ๊ะแน
4. เด็กหญิงรอดะห์    เจ๊ะแม
5. เด็กหญิงอัซมีนา   หะมิ
 
1. นายอัสรุดดินทร์   หะยีมูซอ
2. นางนีตา   เจ๊ะเด็ง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก 1. เด็กหญิงซารีมะห์  เจ๊ะนิ
2. เด็กหญิงนุศรี  มะเกะ
3. เด็กหญิงนูรฮาซานะห์  ปรียะ
4. เด็กชายฟิกรี  อับดุลฮามิ
5. เด็กชายวิลดาณ  เด่นอดุลย์มาตร
 
1. นายอับดุลรอแม  หามะ
2. นายซัลมี  แวอูเซ็ง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กหญิงนุรฮาฟีซา  ดิงมะนอ
2. เด็กหญิงนูรุลฮูดา  หะเก็ง
3. เด็กหญิงฟิรฮายานี  รือสะ
4. เด็กชายลุกมาน  สะมะแอ
5. เด็กชายอับดุลคอยรี  ดอมิ
 
1. นายมูฮำมัด  ฮาเระ
2. นายอับดุลการิม  กามา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำวน 1. เด็กหญิงคอลีเยาะ  ดอเลาะ
2. เด็กหญิงชมพูนุช  เจ๊ะยิ๊
3. เด็กหญิงซาฟีลา  ลืองิ
4. เด็กหญิงญัซลีนา  เจะเลาะ
5. เด็กชายนิอัฟนัน  เจะอาแซ
6. เด็กชายนิอาซาฮา  ลอเฮะ
7. เด็กหญิงนุรซากีนะห์  อูเซ็ง
8. เด็กหญิงนูรฮายาตี  อูมา
9. เด็กชายมูซาเฮด  แฉะ
10. เด็กชายมูฮัมหมัดซัมรี  มามะ
11. เด็กหญิงวรรณิศา  เจ๊ะยิ๊
12. เด็กชายอับดุลฮากิม  อูมา
13. เด็กหญิงอัฟนันท์  วิชา
14. เด็กหญิงอัสนะห์  อามิง
15. เด็กหญิงอัสมะ  เจะเลาะ
16. เด็กชายอานัส  เจ๊ะมิง
17. เด็กชายอาฟิต  มะมิง
18. เด็กชายอาลามิง  สาแม
19. เด็กหญิงอาอีเสาะห์  มามะ
20. เด็กชายอิดเรส  เจ๊ะฆอ
 
1. นางสาวนูรียะห์  เซ็ง
2. นางฮัสม๊ะ  ภู่ทับทิม
3. นางอารุณี  โต๊ะเจ๊ะ
4. นายอิสมาแอ  อีแต
5. นางสาวฟาตีมะห์  หะยีเจ๊ะยี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองวิทยา 1. เด็กหญิงหม๊ะซูรี  ดือราเซะ
 
1. นางปัทมา  ลิมสามควน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก 1. เด็กหญิงนูรฮาซานะห์  ปรียะ
 
1. นายซัลมี  แวอูเซ็ง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงรอฮานา  ดือราโอ๊ะ
 
1. นางฮาซือนะ  สะมะแอ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา 1. เด็กชายกิตติพัชญ์  อินทกาญจน์
2. เด็กหญิงนริศรา  เอี่ยมขจร
 
1. นางสาววราภรณ์  เอี่ยมขจร
2. นางสาวปัทมพร  ถนอมศักดิ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา 1. เด็กชายวรพล  สุขสบาย
2. เด็กหญิงโชติกา  ธนากูลฐานิส
 
1. นางสาววราภรณ์  เอี่ยมขจร
2. นางสาวปัทมพร  ถนอมศักดิ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 1. เด็กหญิงพรพรหม  นพคุณ
2. เด็กชายศักดิ์มงคล  สีมีแสง
 
1. นายทวีป  นิรันดร์พุฒ
2. นางวนิดา  อุตอามาตย์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา 1. เด็กหญิงกัลวิภา  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขวัญดี
3. เด็กหญิงนุตประวีณ์  เพ็ชรสุข
4. เด็กหญิงปิยกานต์  รุ่งประเสร็ฐ
5. เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วประทุม
6. เด็กหญิงพิณรัตน์  เกตุเล็ง
7. เด็กหญิงภิญญมาศ  นงรัตน์
8. เด็กหญิงรังสิมา  ศรีีรักษ์
9. เด็กหญิงวานิตษา  ดำน้อย
10. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ทรงศักดิ์
 
1. นางสาวบุญลาภ  คงทอง
2. นางวรัญญา  มุทะธากุล
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมจิตประชา 1. เด็กหญิงนูรพาดีล๊ะ  มะ
2. เด็กหญิงนูรฟิรดาว  นิเดร์
3. เด็กหญิงนูรฮาสีกีน  เจ๊ะเด็ง
4. เด็กหญิงนูรฮูดา  หะยีเจ๊ะเเละ
5. เด็กหญิงนูรีซัน  เจ๊ะเล๊าะ
6. เด็กหญิงนูรีฮัน  เจ๊ะเล๊าะ
7. เด็กชายนูรุดดีน  ดาโอ๊ะ
8. เด็กหญิงฟัยดะห์  สามะ
9. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  วานิ
10. เด็กชายมูฮัมมัดฟาอีซ  ยูโซะ
11. เด็กหญิงลาตีฟะห์  มะ
12. เด็กหญิงสะฟีเราะห์  วาโอ๊ะ
13. เด็กชายอับดุลอาซิ  ซิกะ
14. เด็กชายอารอบิ  อาเเว
15. เด็กชายโนรดิน  ยะโกะ
 
1. นางสาวนิดา  เปาะซา
2. นางนิรดา  มะเยะ
3. นางสาวไลลา  ลอเด็ง
4. นางสาวนูรีดา  ยาลาเเว
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 1. เด็กหญิงอาซียะห์  กรือสง
 
1. นายอดิลัน  เพชรนวล
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 1. เด็กหญิงฮาสานะห์  กรือสง
 
1. นายอดิลัน  เพชรนวล
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 1. เด็กหญิงนูรไอร์ณีย์  กาลอ
 
1. นางสาวบีสมีย์  บินดอเล๊าะ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไอปาเซ 1. เด็กหญิงฟารีดา  สาแม
 
1. นางมีด๊ะ  ปาเนาะ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 1. เด็กชายอัซวัน  สะรีสาเมาะ
 
1. นายอดิลัน  เพชรนวล
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กชายฟุรกอน  ดอเลาะ
 
1. นางยาบารียะห์  ยะปา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยานิง 1. เด็กชายมาโซ  กาเจ
 
1. นางสาวซอบารียะ  ยูนุ๊
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยานิง 1. เด็กหญิงพาราวาฮีดา  มะลี
 
1. นางซูไวบ๊ะ  อับดุลเลาะ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1. เด็กหญิงนาเดีย  อาแว
2. เด็กหญิงนูรวัยดา  เจ๊ะดอเลาะ
 
1. นางสาวซาฮีซันนาซีรา  มะเด็ง
2. นางนูรีหย๊ะ  การียา
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1. เด็กหญิงนัตยา  วาแม
2. เด็กหญิงอรยา  แวกะจิ
 
1. นางสาวซาฮีซันนาซีรา  มะเด็ง
2. นายอับดุลเล๊าะ  หามะ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะแนะ 1. เด็กหญิงตัสนีม   มะลี
2. เด็กหญิงมูรนี   หะยีสาและ
 
1. นางฟาตีฮ๊ะ    กาเซ็ง
2. นางสาวมาซีลา   บินหะยีสะมะแอ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา 1. เด็กหญิงอาริตา  เทพอรัญ
 
1. นายอับดุลฮาฟิซ  หะยีหมัด
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอัซรัฟ  ดาหะมะ
2. เด็กชายลุกมันฮากีม  สาเมาะ
3. เด็กชายเซาฟี  ฮินนะ
 
1. นางสาววีณา  ยูโซ๊ะ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 1. เด็กหญิงซูลัยลา  สุหลง
2. เด็กชายยูลกีปลี  เจ๊ะโซ๊ะ
3. เด็กหญิงอามานี  กียะ
 
1. นายอดิลัน  เพชรนวล
2. นางสาวพีรภาว์  เจริญพงษ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะแนะ 1. เด็กชายรุสดี   อูเซ็ง
2. เด็กชายอุสมาน   ลาสะมะแม
3. เด็กชายแพนดี  ลาสะมะแม
 
1. นายรอนิง   ลาเต๊ะ
2. นายโนร์ฮีซัม   ดือรามะ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองวิทยา 1. เด็กชายณรงศักดิ์  พรมบุรี
 
1. นายอาทินันท์  อภิรติยากุล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 1. เด็กชายอะฮ์ซัน  ดือราแม
 
1. นางสาวยูลียะห์  แม้เร๊าะ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตันติการามฯ 1. เด็กหญิงศุภกานต์  ชูไชย
 
1. นางนภาภรณ์  นววิวรรธน์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 1. เด็กหญิงตัรมีน  เจ๊ะเต๊ะ
 
1. นางสาวพรศิลป์  ถาวรศรี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา 1. เด็กชายภานุภัทร  บิลเอียด
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  ชินไชยชนะ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาแย 1. เด็กชายอาดือนัน  เซ็งเงาะ
 
1. นางสาวสีตีรอฮานา  บือซา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงนูรมี  เจ๊ะเงาะ
 
1. นางนูรุลฮูดา  ดือราโอะ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยานิง 1. เด็กหญิงอัซวานี  วานอ
 
1. นางสาวไทรตน  บือราแง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 1. เด็กชายกูซาราฟี  กาจิ
 
1. นางรุสลีซา  เส็นบัตร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาแย 1. เด็กชายซาฟูวาน  เจ๊ะอายุ
 
1. นายรุสลัน  ซา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองวิทยา 1. เด็กหญิงไอริสสา  เจ๊ะโด
 
1. นายอาทินันท์  อภิรติยากุล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงมาตร 1. เด็กหญิงซุลฟา  เจ๊ะเงา๊าะ
 
1. นางสาวสุภาพร  หยงสตาร์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ 1. เด็กชายมุสตากี  บินดุลเล๊าะ
 
1. นายอาสะฮา  เจ๊ะแว
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองวิทยา 1. เด็กหญิงยาสมิน  บินเจ๊ะโซ๊ะ
 
1. นายอาทินันท์  อภิรติยากุล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยานิง 1. เด็กหญิงการีมา  มามะ
 
1. นางมูนยาตี  แวสะมะแอ
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1. เด็กหญิงซารีนา  มะแซ
2. เด็กหญิงนาซีเราะห์  แมหะ
3. เด็กหญิงนูรซาฮีดา  มูฮิ
4. เด็กหญิงนูรูลฟะห์มีย์  ตาปู
5. เด็กหญิงนูรูลอิบตีซัน  ปาเนาะ
6. เด็กหญิงนูร์อัสฟา  ดือลามะ
7. เด็กหญิงมาลินี  อารง
8. เด็กหญิงยัสมีน  ราแดง
9. เด็กหญิงยุสมีลา  สาแม
10. เด็กหญิงวีรดาน  หะยีหมัด
11. เด็กหญิงสูนีตา  อามิง
12. เด็กหญิงอัรวา  นาแว
13. เด็กหญิงฮัสฟาตินณ์  เจ๊ะแซ
14. เด็กหญิงแอมมีม์  เจ๊ะมะ
15. เด็กหญิงโรสมูรณี  ดือเร๊ะ
16. เด็กหญิงไลลา  สาเม๊าะ
 
1. นางซามีฮะห์  ยะอิง
2. นางสูใบดะห์  มะเซ็ง
3. นางนูรูฮูดา  ดาราโอ๊ะ
4. นายนัสรู  ยะอิง
5. นายอับดุลอาซิด  มามะ
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1. เด็กหญิงนุสรา  มะแซ
2. เด็กหญิงนูรไอมิง    มะมิง
3. เด็กหญิงสีตีอาอีเส๊าะ   สะอิ
4. เด็กหญิงอานิส   ลานง
5. เด็กหญิงแวอาดีลา    แวมะยิ
 
1. นายอัสอารี   มะเซ็ง
2. นายฮาเซ็น   ดือราแม
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา 1. เด็กหญิงนุรดียาณา  สะบูดิง
 
1. นางสาวปัทมพร  ถนอมศักดิ์
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละ 1. เด็กหญิงต่วนนูรอัสวาณี  จายอ
2. เด็กหญิงนาเดีย  นวลจันทร์
3. เด็กหญิงนูรวาณีย์  ปากอ
4. เด็กหญิงนูร์อีมาน  ดือราโพ
5. เด็กหญิงอารีดา  เจ๊ะมิ
6. เด็กหญิงอาอีซะห์  บินมะรือสะ
 
1. นางพิน  ดำกรี
2. นางจงกล  นาคดี
3. นายอุดมภรณ์  แก้วพรหม
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 1. เด็กชายกามารูดิง  อิงดิง
2. เด็กชายฟัสกรูดิง  ซารานา
3. เด็กชายมูฮัมหมัดฟูเดล  ยะนาบาเน็ง
4. เด็กชายมูฮำหมัดอิรฟาล  เจ๊ะกาวี
5. เด็กชายลุตตาฟี  วาเต๊ะ
6. เด็กชายอาลาววี  มะแซ
 
1. นางสาวสุภาศิณี  สุขสบาย
2. นายชนธัญ  เซ่งศรีแดง
3. นายมนอบ  คงเพชร
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงมาตร 1. เด็กชายซูกีรา  มาหาดี
2. เด็กชายมูฮำหมัดรัยฮัน  กาเอร์
3. เด็กชายลุตฟี  บุญญา
4. เด็กชายอับดุลซาลาม  แตบาตู
5. เด็กชายอับดุลปาตะ  เซะ
6. เด็กชายอาฟ้าฟ  ลอเซ็ง
7. เด็กชายอุซามา  มะเย็น
8. เด็กชายฮาสัน  เจ๊ะอาลี
 
1. นายเจตนารมณ์  บากา
2. นายฮาวารี  ดอเลาะ
3. นางสาวนูรีฮา  หะยีสาและ
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1. เด็กหญิงกอนีตะฮ์  มายิ
2. เด็กหญิงตัสบีย์  บูเกะเจ๊ะลี
3. เด็กหญิงนัสรีฟา  สาเร๊ะ
4. เด็กหญิงฟาติน  ปาเกสาแล๊ะ
5. เด็กหญิงรสลินดา  ดอเลาะ
6. เด็กหญิงอัศวาณี  กาลีซาดอเย็ง
7. เด็กหญิงอามาณี  มะรือสะ
8. เด็กหญิงอุลยา  หะมะ
9. เด็กหญิงฮัลวา  แมหะ
 
1. นายอุสมาน  สาและ
2. นางนิมารีย๊ะ  โว๊ะ
3. นางดุษณี  อีแต
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กหญิงซูไรดา  เลาะแม
2. เด็กหญิงนาซอฟะห์  มะแซ
3. เด็กหญิงนาตาซา  เจ๊ะแน
4. เด็กหญิงนุรฮาฟีซา  ดิงมะนอ
5. เด็กหญิงนูรุลฮูดา  หะเก็ง
6. เด็กชายลุกมาน  สะมะแอ
7. เด็กชายอัซฮาร์  มูสอ
8. เด็กชายอับดุลคอยรี  ดอมิ
9. เด็กชายอาหมัดไอซัด  ปาเนาะ
10. เด็กชายฮาลามี  วาเลาะ
 
1. นางสาวอาอีเส๊าะ  มูซอ
2. นางสาวซาพียะ  แยนา
3. นายยุสรี  เฮาะมะ
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูกิต 1. เด็กหญิงตัสนีม  หนูเบ๊ะ
2. เด็กหญิงนูรอิลมา  ปูเต๊ะ
3. เด็กชายฟาห์มี  ดอเล๊าะ
 
1. นางรุสนานี  หินนะ
2. นางสาวซูรียัน  สาแล๊ะ
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1. เด็กหญิงนูรฮารีดา    สตอปา
2. เด็กหญิงสุนิดา  ตาเยะ
3. เด็กหญิงอัสวาตี   มะอีลา
 
1. นางสารีดา  สาและ
2. นายฮาเซ็น   ดือราแม
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กหญิงกัรตีนี  อาแว
2. เด็กหญิงนาดียะห์  กาจะลากี
3. เด็กหญิงนูรี  เหลาะเยีะ
 
1. นางวนิดา  สาและ
2. นางสาวนูรีมาน  เจ๊ะมะ
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1. เด็กหญิงพรทิพย์    ลิ่มวัฒนกุล
2. เด็กหญิงอาสมีรา    แดอีแต
3. เด็กหญิงฮันนานร์   ไขว่
 
1. นางฟาตีมะฮ์  ยีดิง
2. นางปรียาภา   สหนิ
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  ไกรเลิศ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  กรดแก้ว
 
1. นางสาววาสิตา  เทพพรหม
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง 1. เด็กชายซัลวา  เจ๊ะฮะ
2. เด็กชายมะสุกรี  ตาเยะ
 
1. นายยัสรี  ปะดอ
2. นายรอซือนิง  กูโน
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ 1. เด็กหญิงอามีน๊ะ  เจ๊ะแม
2. เด็กหญิงแวนาตาซา  กือมิ
 
1. นายอภิรักษ์  อำนวยพูนสุข
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1. เด็กหญิงบงกช  พยัคฆโยธี
2. เด็กหญิงมารียัม  เด๊ะหะ
 
1. นางสาวนพมาศ  เจ๊ะกา
2. นางเกวดี  ศรีไพบูลย์
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยานิง 1. เด็กหญิงการีมา  มามะ
2. เด็กหญิงนูรไอนี  เจ๊ะอูมา
 
1. นายอับดุลกาเดร์  มะสาแม
2. นางสาวนูรอีมานณี  อาแว
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริแง 1. เด็กชายธีรศักดิ์  บินอะหลี
2. เด็กชายลุกมัน  ดือเร๊ะ
 
1. นายมามะรอยาลี  ดีเยาะ
2. นางรอฮานี  ดีเยาะ
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริแง 1. เด็กหญิงฟาอีซะห์  อาแว
2. เด็กหญิงฟิตรี  เตบาซอ
 
1. นายมามะรอยาลี  ดีเยาะ
2. นางรอฮานี  ดีเยาะ
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยานิง 1. เด็กหญิงอักลีมา  สาเม๊าะ
2. เด็กหญิงอัสมาร์  อาแซ
 
1. นายอับดุลกาเดร์  มะสาแม
2. นางสาวนูรอีมานณี  อาแว
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 1. เด็กชายมูฮำหมัดนาวาวี  มะหะมะ
2. เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  บือตือเราะ
3. เด็กชายอาแว  เจ๊ะมิ
 
1. นางโรสนี  ซายอ
2. นางวัชลี  รัดไว้
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 1. เด็กชายซัซวาน  เจ๊ะโซ๊ะ
2. เด็กชายอัลฟาดิน  ดอเลาะ
3. เด็กชายอุสมา  ดอลี
 
1. นายวีระพงศ์  กูลน้อม
2. นายอาลานันต์  ดอเลาะ
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะแนะ 1. เด็กหญิงซูยาณี   วามิง
2. เด็กหญิงยามีละห์   สาเม๊าะ
3. เด็กหญิงโนร์ฮาสีกิน   มามะ
 
1. นางซูไรฮา   ซาหีมซา
2. นางรอฮานา   มะยูโซ๊ะ
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะแนะ 1. เด็กหญิงชากูรอ   หมาดมานัง
2. เด็กหญิงมุสลีมะห์   เจ๊ะซีตี
3. เด็กหญิงอาอีฉ๊ะ   คาลี
 
1. นางซูไรฮา   ซาหีมซา
2. นางสาวรอฮานิง  แตแซ
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา 1. เด็กหญิงซูกัรณี  ชุมนุมพันธ์
2. เด็กหญิงซูฮาดา  มะสาแม
3. เด็กหญิงณัฐชยา  แวหะมะ
4. เด็กหญิงนูรฮาวานิส  ลีกี
5. เด็กหญิงอนิฟวีรา  สะบูดิง
6. เด็กหญิงฮุซนา  สือแม็ง
 
1. นางธัญญธร  กาญจนากุลชาติ
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองวิทยา 1. เด็กหญิงอาฟีฟะห์  รอนิ
2. เด็กหญิงอามานี  อาแว
3. เด็กชายฮาซัน  หะยีหมัด
 
1. นางโสดาภรณ์  พุฒยืน
2. นางสาววันนัซริน  นาแซ
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 1. เด็กหญิงซีตีมารีแย  กาเร็งงา
2. เด็กหญิงนัสรินทร์  ปูเต๊ะ
3. เด็กชายสุไลมาน  เด็งนามอ
 
1. นางสาวฮารมูนี  อิบนูอับดุลมาญีด
2. นางรอไอด๊ะ  หะยีมะลี
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริแง 1. เด็กชายชารีฟ  แวสะตาปอ
2. เด็กหญิงบิสมี  เจ๊ะนุ
3. เด็กชายมูฮำหมัดฮากีม  เจ๊ะซอ
 
1. นายซัมรี  หะยีมือลี
2. นายบูคอรี  เปาะมะ
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงระนะ 1. เด็กหญิงตูแวซุูวานา  ตูแวกือจิ
2. เด็กหญิงนินัสรูมี  นิโยะ
3. เด็กหญิงนูรอาซีกีน  แวดือราแม
 
1. นางนูรีมัน  ยาดี
2. นางอุไร  มะยาเต็ง
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองวิทยา 1. เด็กหญิงนัซฮา  สะอุดี
2. เด็กหญิงฟาตีฮา  ยูโซ๊ะ
3. เด็กหญิงฟาเดีย  แซะมามุ
 
1. นางโสภาภรณ์  พุฒยืน
2. นางสาวสาลิณี  ตาเฮ
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  แยนะ
2. เด็กหญิงรอฮานา  ดือราโอ๊ะ
3. เด็กหญิงฮำดียะห์  แยนะ
 
1. นางณัฐกานต์  เอียดสุวรรณ
2. นางสาวอารยา  แวมะ
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กหญิงนูรอัยฟาร์  ดือเร๊ะ
2. เด็กหญิงอัสมะ  ดือราแม
3. เด็กหญิงอัสมาวาตี  เม็ง
 
1. นางสาวซาพียะ  แยนา
2. นางอาดีละห์  มะมิง
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1. เด็กหญิงอัสมะ   เปาะเยาะ
2. เด็กหญิงฮาบีบะห์  โตะดูกอง
3. เด็กหญิงแวอาดีลา  แวมะยิ
 
1. นางสาวนูรา    กะนิ
2. นางสาวนารีรัตน์   ต่วนเด็ง
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำหอม 1. เด็กหญิงซูไลลา  สาและ
2. เด็กหญิงนูรีซาน  เจะเลาะ
3. เด็กหญิงโซเฟียนา  สะมะแอ
 
1. นางสาวนูรยัสมินร์  เจ๊ะหะ
2. นางฮาสานะห์  มะสมัน
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1. เด็กหญิงนูรฮาฟีซา   หะยีมูซอ
2. เด็กหญิงวีดา    มะตาแม
3. เด็กหญิงฮานีฟา    เจ๊ะมามะ
 
1. นายสาและ    แวมามะ
2. นางสาวนูรา   กะนิ
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1. เด็กหญิงนูรซาบารีนา  เจะแต
2. เด็กชายลุกมัน  ดอนิแม
3. เด็กหญิงวิลดาน  สุขภิญโญ
 
1. นางสาวนูรฟารีดะ  ยูโซะ
2. นางสาวเยาว์เฮ  มาหะดุง
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1. เด็กหญิงซาวาณี  สะตาปอ
2. เด็กหญิงนูรอาดือนี  เต็งปราแม
3. เด็กหญิงมารีนา  สาเม๊าะ
 
1. นางสาวนูรฟารีดะ  ยูโซะ
2. นางมลธิรา  หะยียูโซะ
 
122 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1. เด็กหญิงกชกร  พูนขุนทด
2. เด็กหญิงสุภาวินี  มีจันทร์
3. เด็กหญิงอิลยาอามาลินทร์  แมเราะ
 
1. นางวัฒนา  หนูชู
2. นางสาวอามีเนาะ  ปาเนาะ
 
123 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กหญิงนิซามีมี  แวหามะ
2. เด็กหญิงนุสรา  กูตงกือเด็ง
3. เด็กหญิงนูรอีซาน  อะลีกาซอ
 
1. นางสาวพรธินี  แดงนุ้ย
2. นางรุจาภา  พรมภักดี
 
124 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กชายอัฟฝันดี   ยะกี
 
1. นางสาวแอเส๊าะ   มาแย
 
125 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1. เด็กหญิงวิลลดา   หะแว
 
1. นางสาวอาอีเซาะ   ตาเละ
 
126 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่อน 1. เด็กหญิงชื่นจิต  เพ็ชรโสม
2. เด็กชายฤทธิไกร  หนูแปลก
 
1. นางสาวชนรยา  ปู่เคิง
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 1. เด็กชายมูฮัมมัดอามีรู  ดอเล๊าะ
 
1. นายอดิลัน  เพชรนวล
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟี  บือเกะ
 
1. นางสาววรรณฤดี  หนูอักษร
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1. เด็กหญิงนูรฮูดา  อารี
 
1. นางสาวซูไรดา  ดอนิ
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยานิง 1. เด็กหญิงปาตีเมาะ  กาเซ็ง
 
1. นางซูไวบ๊ะ  อับดุลเลาะ
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอาสัน  อูมา
 
1. นางสาวสาลีนา  ลานง
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชายไฟซอล  หามะ
 
1. นางสาวอารยา  แวมะ
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กหญิงนูรี  อูตง
 
1. นางอัยเสาะห์  มะแซจือนารง
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 1. เด็กหญิงวรัญญา  อารง
 
1. นางสาวพรศิลป์  ถาวรศรี
 
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาแย 1. นายมะอีซอ  ปุโรง
 
1. นางสาวสีตีรอฮานา  บือซา
 
136 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำหอม 1. เด็กชายอารีส  มะนอ
 
1. นายโอภาส  อับดุลหละ
 
137 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1. เด็กหญิงคอลีเย๊าะ  หาเก็ง
2. เด็กหญิงนัสริน  แมหะ
3. เด็กหญิงนัสริน  มะแซ
4. เด็กหญิงนูรลีลี  สาแม
5. เด็กหญิงอาซีมะห์  มะสะ
6. เด็กหญิงอามาณี  บินเจ๊ะนะ
7. เด็กหญิงโซเฟีย  มือเกาะ
 
1. นางแอเสาะ  ปูตา
2. นางนอร์อัยนี  หะยีแวสามะ
3. นางอาอีด๊ะ  เจ๊ะโด
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำหอม 1. เด็กหญิงนินุรฮากีหม๊ะ  ดาราซอ
2. เด็กหญิงอาซียะห์  สะมะแอ
3. เด็กชายอิมรอน  เจ๊ะอาแซ
 
1. นางสาวฟารีดะห์  เปาะเลาะ
2. นางสาวนูรยัสมินร์  เจ๊ะหะ
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 1. เด็กหญิงซีตีลาตีปะห์  สาและ
2. เด็กชายอุสมาน  มูซอ
3. เด็กชายฮาฟีซู  มะรง
 
1. นางกัญญา  แสนสุข
2. นางสาวอำพร  จิตศัพย์
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1. เด็กหญิงนูรมา   ดือเลาะ
2. เด็กหญิงฮาซีบะห์   บือราเฮง
3. เด็กหญิงแวฮายาตี   สาระห์
 
1. นางสาวนูรฮูดา   หะยีดาโอะ
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชายนาสะอี  ดาแม
2. เด็กชายอับดุลเลาะ  เจ๊ะนะ
 
1. นางสาวอารยา  แวมะ
2. นางสาววันอารียา  แวสะมะแอ
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ 1. เด็กชายมูฮัมมัดอาลีฟ  มะเซ็ง
2. เด็กชายรอกิป  ลือแมะ
3. เด็กชายอัสรี  สะมะแอ
 
1. นางลีซมาวาตี  ขุนพล
2. นางนูแรฮัน  จี้เกษม
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงระนะ 1. เด็กชายยะฟัร  อีแต
2. เด็กชายอุับดุลรอฮิม  ดาแม
3. เด็กชายฮารีฟ  หอมชื่น
 
1. นางนูรีมัน  ยาดี
2. นางอุไร  มะยาเต็ง