หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   24 ก.ย. 2559   25 ก.ย. 2559   26 ก.ย. 2559   27 ก.ย. 2559   28 ก.ย. 2559   29 ก.ย. 2559   30 ก.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 24 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ห้องเรียน MEP ป.3/1 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ห้องเรียน MEP ป.4/1 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ห้อง MEP ป. 5/1 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ห้องสมุด 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารหอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารหอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารหอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารหอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
5 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารหอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารเพทาย 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารเพทาย 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารบิ๊กซี ห้องเรียนชั้น ม.4 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารบิ๊กซี ห้องเรียนชั้น ม.5 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต เวทีห้องพักครู อาคารอักเนส 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต เวทีห้องพักครู อาคารอักเนส 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
3 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต เวทีห้องพักครู อาคารอักเนส 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
4 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต เวทีห้องพักครู อาคารอักเนส 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
5 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต เวทีห้องพักครู อาคารอักเนส 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
6 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต เวทีห้องพักครู อาคารอักเนส 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
7 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต เวทีห้องพักครู อาคารอักเนส 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
8 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต เวทีห้องพักครู อาคารอักเนส 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
9 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต เวทีห้องพักครู อาคารอักเนส 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
10 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต เวทีห้องพักครู อาคารอักเนส 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
11 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต เวทีห้องพักครู อาคารอักเนส 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
12 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต เวทีห้องพักครู อาคารอักเนส 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
13 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต เวทีห้องพักครู อาคารอักเนส 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
14 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต เวทีห้องพักครู อาคารอักแนส 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
15 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต เวทีห้องพักครู อาคารอักแนส 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
16 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต เวทีห้องพักครู อาคารอักแนส 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
17 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต อาคารเอนกประสงค์ อาคารคาเร็ตโต 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
18 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต อาคารเอนกประสงค์ อาคารคาเร็ตโต 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
19 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต อาคารเอนกประสงค์ อาคารคาเร็ตโต 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
20 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต อาคารเอนกประสงค์ อาคารคาเร็ตโต 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
21 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต อาคารมารีอา 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
22 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต อาคารมารีอา 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
23 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต อาคารมารีอา 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
24 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต อาคารมารีอา 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
25 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต อาคารมารีอา 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
26 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต อาคารมารีอา 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
27 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต อาคารมารีอา 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
28 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต อาคารมารีอา 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
29 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต อาคารอักเนส 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
30 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต อาคารอักเนส 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
31 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต อาคารอักเนส 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
32 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต อาคารอักเนส 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ห้องคอม 3, ห้องคอม 4 24 ก.ย. 2559 09.00-11.00
2 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ห้องคอม 3, ห้องคอม 4 24 ก.ย. 2559 13.00-16.00
3 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ห้องสมุดมัธยม 24 ก.ย. 2559 13.00-16.00
4 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ิห้องสมุดมัธยม, B2-314 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
5 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ห้องสมุดมัธยม 24 ก.ย. 2559 13.00-16.00
6 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา B2-314 ชั้น 3 24 ก.ย. 2559 13.00-16.00
7 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา B2-314 ชั้น 3 24 ก.ย. 2559 13.00-16.00
8 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 24 ก.ย. 2559 09.00-10.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารหอประชุมประดู่แดง ชั้น 1 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
2 757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารหอประชุมประดู่แดง ชั้น 1 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
3 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารหอประชุมประดู่แดง ชั้น 1 24 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สนามปฐมวัย 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อาคารอเนกประสงค์ 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ <นางพัทธนันท์ ตันตัสิทธิพร>ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]