หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นางปนัสยา รัตนพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายมนตรี อารีราษฎร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
4 ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นางสาวเกสรี ไชยเดช ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นางดวงจันทร์ วิกรมธีรานันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นางสาวณัฏฐา กิสลัย ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นางสาวสุชาดา เพชรสุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นางวิชชุตา ประกอบแสง ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายสุนันท์ มะลิชู ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นางศิรินาถ เกื้อเส้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นางชญาภา หมอเล็ก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นางสาวอรวรรณ เหล่าสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายภาษาจีน โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นางนงนภัส พิกุลผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นางพรพิมล แกล้วกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นางชนิดา อุณพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพารา คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นางอรพินท์ ปิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางโรง คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นางนวลลออ รุ่งโรจน์สาธรกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวปอ คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นางน้ำอ้อย ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนาคา คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นางสาวมณีรัตน์ ตัณฑัยย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นายกฤษดา คงสุวรรณ ครูโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นางสุนันทา สง่ากอง ครูโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นางนิเรศ จองบุตรดี ครูโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นางสาวกิรณา บุญโกยสิน ครูโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นางศุรดา อ๋างสกุล ครูโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นายวีระยุทธ ยอดแก้ว ครูโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
27 นางสาวกาญจน์ปวีร์ อุไรพันธ์ ครูโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นายชัยยศ พรหมมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ  
29 นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ศึกษานิเทศก์ สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
30 นายเอกสิทธิ์ ขวัญเชียร รอง ผอ.โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการอำนวยการ  
31 นางสุนิตยา ปจันทบุตร์ ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการอำนวยการ  
32 นางกล่อมจิตต์ นิจเนตร ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการอำนวยการ  
33 นางสรัลรัตน์ ปิยะธรรม ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการอำนวยการ  
34 นางสาววรรณชนก เพ็ชรสิทธิ์ ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการอำนวยการ  
35 นางสาวจรรยา เขื่อนหมั้น ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการอำนวยการ  
36 นายมูฮัมหมัด สีตีเลาะ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการอำนวยการ  
37 นางสาวสมจิต ธัญประสาท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ คณะกรรมการอำนวยการ  
38 นางสาวสมเพียร เทียนทอง ศึกษานิเทศก์ สพป ภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
39 นางสาวจิราภร์ อินทยอด ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ คณะกรรมการอำนวยการ  
40 นางวิภาวดี คำสอน ครูโรงเรียนบ้านบางเทา คณะกรรมการอำนวยการ  
41 นางถนอมศรี วิจิตสรัตน์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ  
42 นางวิชญารัตน์ ธัญรักษ์ธนนนท์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ  
43 นางราตรี โกยสมวงศ์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ  
44 นายทวีศักดิ์ เห้งสีป้อง ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ  
45 นางสาววัลลภา กรดกล้า ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ  
46 นางวรรณี นะชาตรี ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ  
47 นางสาวฐิกาญภัศ สันติกุล ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ  
48 นางสาวนูรีเย๊าะ หมาดแลหมัน ครูผู้ช่วย โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ  
49 นางสาวจันทิมา ศรีศิริ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ  
50 นายสมพร ชัชวาลรัตน์ ครูพนักงานราชการ โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ  
51 นางสาวมูด้า พระจันทร์ศรี ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ  
52 นางภัทรลภา คงเกลี้ยง ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ  
53 นางสาวสวลี อินทร์นาค ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ  
54 นางสาวเฉลิม เกิดแสงสุริยงค์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ  
55 นายดิเรก ขามคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการอำนวยการ  
56 นางเรียมจันทร์ บรรเทิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา คณะกรรมการอำนวยการ  
57 นายจรวย ฤกษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงทะเล(ตันติวิท) คณะกรรมการอำนวยการ  
58 นายอุทัย ทิศเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิพอน คณะกรรมการอำนวยการ  
59 นางวิยดา นวกุลฤทธิไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่าหนิก คณะกรรมการอำนวยการ  
60 นางอรมน ไกรเทพ ศึกษานิเทศก์ สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
61 นางณัฏฐ์ศศิ วิเวกวินย์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษฯ คณะกรรมการอำนวยการ  
62 บาทหลวงจีระศักดิ์ ยงบรรทม ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
63 นางสาวละเอียด นาคชัยเนรมิต รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
64 นางสาววาทันยา เทียมทัน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
65 นางสาวอุดมศรี ขวัญเมือง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
66 นายศราวุธ รัตนเฉลิมรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
67 นางพวงเพชร เลียบทอง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
68 นางเนตรวรุณ ปาทาน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ  
69 นายภาณุพงศ์ ทิพากรเกียรติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ  
70 นายภูวัชร กิ่งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการอำนวยการ  
71 นางสาวมณีรัตน์ ตัณฑัยย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
72 นายสมพร จันทวงศ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการอำนวยการ  
73 นางสาวจุฑารัตน์ พลสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการอำนวยการ  
74 นางจิรวรรณ ชูจันทร์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการอำนวยการ  
75 นายมานิตย์ คลายสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี คณะกรรมการอำนวยการ  
76 นางสาวกิ่งกมล แดงประดับ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมืองใหม่ คณะกรรมการอำนวยการ  
77 นายสุโขทัย ต่อพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุจำปา คณะกรรมการอำนวยการ  
78 นายภานุพล สารคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ คณะกรรมการอำนวยการ  
79 นายชรินทร์ ชังอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมทราย คณะกรรมการอำนวยการ  
80 นางโสภา อัญโย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ คณะกรรมการอำนวยการ  
81 นายวชิระ นรบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนถลางวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
82 นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการอำนวยการ  
83 นายอุดม กูลดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกู้กู คณะกรรมการอำนวยการ  
84 นางอารัญดา วรรณชิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู คณะกรรมการอำนวยการ  
85 นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะมะพร้าว คณะกรรมการอำนวยการ  
86 นางฉวี จิตต์สำรวย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการอำนวยการ  
87 นายกิตติภูมิ มังสุรีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสิเหร่ คณะกรรมการอำนวยการ  
88 นางสาวเพ็ญพรรณ วิศุภกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
89 นางสมจิต ศิลปศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาสาธิต คณะกรรมการอำนวยการ  
90 นางสาวปาริชาติ จิรวิศิษฐาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการอำนวยการ  
91 นายยุโสป หยั่งทะเล ผู้อำนวยการโรงเรียนมุสลิมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
92 นางศุภลักษณ์ สวนจันทร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
93 นางสาวจันทิมา ศุภนาม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
94 นางดารุวรรณ เตชะวันโต ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
95 นางกรรณิกา กลิ่นจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
96 นางสาวสุกัญญา ไทรแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
97 นางนฤมล สิทธิพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
98 นางสุรีรัตน์ ชนะภักดี ครูโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
99 นางสาวกิรณา บุญโกยสิน ครูโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
100 นางสาวกาญจน์ปวีร์ อุไรพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
101 นางสาวฉวีวรรณ หวานทอง โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
102 นางสาวศรีสกุล ใหม่ศรี โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
103 นายส่งศักดิ์ อัครวิทยาธร โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
104 นางสาวมิลิน คุณโอษฐ์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
105 นางสาวกนกวรรณ คุ้มทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
106 นางสาวรินดา โสภาพร โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
107 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญภูพันธ์ตันติ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
108 นางสาวเพียงฤทัย สร้อยเสนา โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
109 นางศรุดา ในไพศาล โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
110 นางสาวพัชราภรณ์ ยี่สิ้น โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
111 นางสาวเอมมิกา หอมยา โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
112 นางสาวพิมพกานต์ ปิฉิมพลี โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
113 นางสาวจิตรา นิลวงศ์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
114 นางสาวจรรยา เขื่อนหมั้น ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
115 นางสาวฉัตรสุดา กะเดช ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
116 นางสาวอริสา ทุ่ยอีด นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
117 นางสาวรุจิรา หลงสลำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
118 นางสาวแพรวพรรณ นุ้ยฉิม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
119 นางสาววริศรา เขาไข่แก้ว ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
120 นางสาวสโรชินี พวงคำ ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
121 นางสาวธิดาทิพย์ พัทกอ ครูโรงเรียนบ้านบางคู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
122 นางสาวรุ่งนภา วงศ์ศรีทอง ครูโรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
123 นางสาวดวงสมร เวชกามา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
124 นางสาวสรารักษ์ นาสวน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
125 นางสาวสุชาดา เหลื่อมใส นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
126 นางวันทนา แก้วกลิ่น ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
127 นายวัชรพงษ์ ตันเก่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
128 นางสาวนิตยา สมประสงค์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
129 นางเกศสิณี ต่อพงษ์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
130 นางสาวอนุศรา สมแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
131 นางสาวชิดชนก สองเมือง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
132 นางสาววาสนา สองเมือง ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
133 นางสาวสุมาลิน ใสศรี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
134 นางสาวดวงนภา ธัญรส ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
135 นางสาวอรทัย ใจขยัน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
136 นางอารีรัตน์ สุขเกษม ครูผู้ช่วย โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
137 นางสาวศิราณี แก้วตั้ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
138 นางสาวจริย วัฒนสิทธิ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
139 นางอรุณรุ่ง ภักดี ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
140 นางสาววีรนุช กูลดี ครูอัตรจ้าง โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
141 นางสาวปริษา แก้วเขียว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
142 นางสาวสุลาวัลย์ เพชรานันท์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
143 นางสาวคณัมภรณ์ ช่วยชะนะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
144 นางสาวนูรีเย๊าะ หมาดแลหมัน ครูผู้ช่วย โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
145 นางเสาวนี กาจกล้า ครูโรงเรียนบ้านม่าหนิก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
146 นางนุชนารถ เกื้อกูล ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
147 นางสาวอรอุมา เรืองเดช ครูโรงเรียนบ้านบางเทา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
148 นางสาวจุฑามาศ โชคเกื้อ ครูโรงเรียนบ้านบางเทา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
149 นางสาวจินตนา อาญา ครูโรงเรียนบ้านบางเทา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
150 นางสาวเบญจกาญจน์ สุระกุล ครูโรงเรียนบ้านบางเทา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
151 นางสาวนิตยา พร้อมเพรียง ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
152 นางวัลภา สูทอก ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
153 นางสาวกัญญารัตน์ บุญคง ครูโรงเรียนบ้านม่าหนิก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
154 นางสาวมณทิรา จงสุวรรณพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านลิพอน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
155 นางสาวรจนา แสงรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านเชิงทะเล(ตันติวิท) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
156 นางสาวมณฑาทิพย์ ถิ่นเกาะยาว ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
157 นางณัฏฐ์ศศิ วิเวกวินย์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษฯ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
158 น.ส.สายฝน เจริญศรี ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
159 น.ส.วิไลพร เมตตาจิต ครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
160 น.ส.วารีย์ มณีโกบ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
161 น.ส.สาวิตรี ณ พัทลุง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
162 น.ส.จินตนา พ่อสาร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
163 น.ส.เพ็ญนี อึ่งชื่น ครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
164 น.ส.ศุภิสรา เกือนสันเทียะ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
165 นางสมใจ สวนสัน ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
166 นางสาวณัฐกา รักษ์นาค ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
167 นางสมจิตต์ มีสังข์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
168 นางสาววันดี ยอดขวัญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
169 นางสาวยามีละห์ แวสะแย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
170 นางสาวเมวิกา ช่วยบำรุง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
171 นางสาวทิพย์มาลา ชิดเชื้อ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
172 นางสาวสมฤทัย สุขแท้ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
173 นางสาวอาภรณ์ เกิดเมฆ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
174 นางทิพย์ประรัตน์ ขันเพ็ชร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
175 นางสาวอุษา ยมโดย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
176 นายนิรัตน์ มัสยามิน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
177 ว่าที่ ร.ต.หญิงขนิษฐา ประชาชน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
178 นางสุวรรณี เอี่ยมสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
179 นางสาวจุฑารัตน์ พลสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
180 นางอุไร เหง่าสุวรรณ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
181 นางกรองแก้ว แซ่อุ่ย ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
182 นางสาวศิวาพร แซ่หลิม ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
183 นางสาววิไลลักษณ์ แซ่ว่อง ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
184 นางจิระนันท์ ตันศุภนราธร ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
185 นางสาวพุสดี บ้อหนา ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
186 นางสาวพิราพร เครือยิ้ม ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
187 นางสาวอัญชุลี ดำมณี ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
188 นางสาวศันสนีย์ เจริญศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
189 นางสาวช่อเพชร สันติรักษ์ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
190 นางสาวสุดารัตน์ ดำเดช นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
191 นางสาวมณีวรรณ สุบิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
192 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ สมหมาย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
193 นางสาววรรณี บุญเต็ม ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
194 นางสาวสุจิรา ปาทาน ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
195 นางสาวปาจรีย์ เอื้อสุนทร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
196 นางสาวธนัญญา เพชรอนันต์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
197 นางสาวปวีณา กระออน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
198 นางอุษา หามะ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
199 นางสาวคณิศร เลี่ยนกิ้ม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
200 นางสาวยุวดี พรมพินิต โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
201 นางสุภาพร ยอดจันทร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
202 นางสาวสมจิต พิเศษสาทร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
203 นางสาวสุวพิชญ์ ผลเกิด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
204 นางสาวรวิภา คีรีรัตน์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
205 นายปิยวิทย์ สุขแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
206 นางสาวฟาติล หะแวกือจิ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
207 นางสาววรัญญา เอียดตรง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
208 นางสาววรวรรณ์ สอและ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
209 นายนิโรธ อรรถธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
210 นายอนุรัตน์ รักษ์วงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
211 นายสุรเชษฎ์ เพ็ชร์สุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
212 นายเฉลิมชล ดำสอน ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
213 นางนูรียา อสัมภินวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
214 นายวันใหม่ คงทองคำ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
215 นายภูวิศ พลรงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
216 นางขวัญทิพย์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
217 ว่าที่ร้อยตรีมะสุกรี อามะ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
218 นางสาลีรัตน์ ช่วยปลอด ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
219 นายอนุชิต หมอเล็ก ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
220 นายวีระยุทธ ยอดแก้ว ครูโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
221 นายสงขลา อัครวิทยาธร โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
222 นายเสริมสุข บุตรธะนา โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
223 นางสาวมาลี นันธ์ทิพย์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
224 นางสาวปรีดา นิจศักดิ์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
225 นางสาวละมัย บุญถาวร โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
226 นางสรัลรัตน์ ปิยะธรรม ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
227 นางรัมภาภัสร์ ลิ่มทอง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
228 นายอาลี จิตรบรรทัด ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
229 นายปฐวี กาลมิกาล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
230 นางสาวสุรีย์พร ถันทอง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
231 นางสาวเพลินศรี จันทวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
232 นายฉัตรชัย แซ่หลิม ครูโรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
233 นายสุริยา สวัสดิรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านบางคู คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
234 นายสัณท์ธาดา แก้วสุวรรณ์ ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
235 นายวิรัช แพทย์ขิม ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
236 นายสำเริง ปานรักษ์ ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
237 นายเสถียร หลักบุญ ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
238 นายสมคิด ปจันทบุตร์ ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
239 นายสนอง ทองดี ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
240 นายมโนรัตน์ ประดิษฐ์ ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
241 นายพงศกร รูปคม ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
242 นางสาวเนาวรัตน์ บุญรินทร์ ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
243 นางสาวจิราพร อินทร์ฤทธิ์ ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
244 นางสาววรรณชนก เพ็ชรสิทธิ์ ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
245 นายสุวิทย์ ม้าฤทธิ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
246 นายกุลดิษฐ์ รัตนสุคนธ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
247 นายบุญฤทธิ์ ต้องเสรีกุล นักการภารโรง โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
248 นายชม แก้วนวล นักการภารโรง โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
249 นายอธิพงษ์ ปรีชา ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
250 นายพิศาล กลิ่นเพชร ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
251 นายอนันตวุฒ จิตรนาวี ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
252 นายยุทธิ์ตนิน จิบจันทร์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
253 นางสาวเสาวภา ถันทอง ครูโรงเรียนบ้านม่าหนิก คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
254 นางสาวอรทัย จันทร์มุ่ย ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
255 นางสุดา วุ่นหนู ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
256 นายมานิต ศิริสม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
257 นายวีระพล กิ่งทอง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
258 ว่าที่ ร.ต.เจริญพงษ์ พุทรา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
259 นางสาววาทันยา เทียมทัน ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
260 นายสุพัฒน์ ศักดาศักดิ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
261 นายอาคเณ ชูศรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
262 นายสุภชัย บัวทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
263 นางสาวสมหญิง เมืองแก้ว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
264 นางณัฐกานต์ คำคงสัตย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
265 นางจินตนา สุพันธกิจ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
266 นางวันเพ็ญ สารีคำ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
267 นางจิรวรรณ ชูจันทร์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
268 นายอิสรานุวัฒน์ รัตนสิทธิ์ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
269 นายชัยวัฒน์ บุญญัติศักดิ์ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
270 นายปิติพันธ์ พิรัตน์ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
271 นายสุชล หวังเส้น ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
272 นางเสาวรัตน์ แก้วเกาะสะบ้า ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
273 นางสาวชฎารัตน์ ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
274 นางสาวศรีวิไล วงศ์จันทร์ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
275 นางสาวฐิตารีย์ ตูงู ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
276 นางสาวเพ็ญศิริ อุสสะยุคะ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
277 นางสาวจาริณี ปลอดภัย ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
278 นางสาวปุณณาสา ชาญเชี่ยว ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
279 นายไซฟุลซากีรีณย์ นิเฮง ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
280 นายวีรยุทธ นุ้ยศิริ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
281 นายสุบิล เกตุแก้ว ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
282 นายโกเมศ สุวรรณมณี ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
283 นางลักษณา สาสงเคราะห์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
284 นายเวชพิสิฐ ทองแดง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
285 นายเกรียงไกร ตาแปง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
286 นางสาวพรพิมล บุตรฉิ้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
287 นางสาวกานดา มากใหม่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
288 เด็กชายธนกร กนกนาค นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
289 เด็กชายภานุพงศ์ จำปาทอง นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
290 เด็กชายนนทกร ชูรอด นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
291 เด็กชายพีระพล เกียรติไพศาลโสภณ นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
292 นายอัฐกาญจน์ อำนักมณี นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
293 นายศรายุธ อักษร นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
294 นายณัฐพงศ์ สิงห์สนั่น นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
295 นายอมรเทพ ทวีสิทธิ์ นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
296 นายอรรถการณ์ จินดาวงษ์ นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
297 นายพงศภรณ์ ไพศรี นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
298 นางประภา สันติกุล ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
299 นางจรวยพร สมหวัง ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
300 นางสาววิภาวี กิ่งแก้ว ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
301 นางสาวอนงค์นาถ แดงขาว ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
302 นางศิรินาถ เกื้อเส้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
303 นายวีระยุทธ ยอดแก้ว ครูโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
304 นางสาวณัฐวิกา พลเรือง โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
305 นางสาวเสาวภา รอดกรง โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
306 นางสาวฝนหลวง หลาบหนองแสน โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
307 นางอรสา แซ่มุ่ย โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
308 นางสาวตาน้อย ศรีวิชา โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
309 นายอภิรักษ์ จวบศรี โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
310 นางสุภาพรรณ์ กาญจนวิวิญ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
311 นางวรรณา มณี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
312 นางสาวอัจมาพร บิลยะขวา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
313 นางสาวนุจนา มะดีนุ้ย นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
314 นางสาวอรสา ทับคล้าย ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
315 นางสาวอุธิสา แก้ววันทา ครูโรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
316 นางดลยา แซ่หลิม ครูโรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
317 นางดลยา แซ่หลิม ครูโรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
318 นางสรัลดา เตชะญานนท์ ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
319 นางสาวณัฐวดี ไหมชู ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
320 นางสาวศิริพร มานะจิตร ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
321 นางสาวกาญจนา พวงปราง ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
322 นางสาวสุรี ถนอมสิน ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
323 นางสาวอารยา บุญสนอง ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
324 นางกล่อมจิตต์ นิจเนตร ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
325 นางสมหวัง เศรษฐกิจงาม ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
326 นางสาวเฉลิม เกิดแสงสุริยงค์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
327 นางจินตนา สมศักดิ์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
328 นางสาวอัมรัตน์ จิตตพงศ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
329 นางสาวดวงกมล ดำเพชร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
330 นางสาวบุษยมาส จันทมาส นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
331 นางสาวรัตติกานต์ คงชู ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
332 นางสาวสุพรรณี หอมรสกล้า ครูพนักงานราชการ โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
333 นางสดศรี เวชกุล ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
334 นางสาวชัญญา ประทีป ณ ถลาง ครูโรงเรียนบ้านลิพอน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
335 นางสาวภูษณิศา หินน้อย ครูโรงเรียนบ้านม่าหนิก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
336 นางสาวหอขวัญ บัวสีดำ ครูโรงเรียนบ้านม่าหนิก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
337 นางสาวพัชรินทร์ วงศ์จันทร์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
338 นางสาวกาญจนา ชายกุล ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
339 นางสาวนวลอนงค์ อรรถสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านเชิงทะเล(ตันติวิท) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
340 นางสาววันทนา สุวรรณภักดี ครูโรงเรียนบ้านเชิงทะเล(ตันติวิท) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
341 นางสาวพรทิพย์ หนิยุหนุ๊ ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
342 นางบุษบา นุ่นสงค์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
343 น.ส.สุวรรณี เจริญกิจ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
344 น.ส.สาวิตรี คงภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
345 นางสาวจรูญศรี กุลานุรักษ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
346 นางสาวณัชพิมพ์ กุลจิราบูรณ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
347 นางวิภา เต็มนา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
348 นางพจนา เอกทวีมณีรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
349 นางมุกดา จารุพันธ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
350 นายภาณุพงศ์ ทิพากรเกียรติ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
351 นางกนกอร อุดมศุภมงคล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
352 นางสาวอลิสา ธีรวัฒนสุนทร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
353 นางพรศรี อิทธิสุริยะกุล ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
354 นางสาวเปมรินทร์ อุรามา ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
355 นางสาวศรีดา บิลอับดุลล่าห์ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
356 นางสาววิไล ถาวร ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
357 นางสาวปรีดา หนูชู ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
358 นางสาวกมลชนก เกิดคง ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
359 นางสาวสุภาวดี ลำเจียก ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
360 นางศรีสุดา เต็มรัตน์ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
361 นางสาวมาริย๊ะ หนูชูสุข ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
362 นางสาวณริศา ตันศุภนราธร ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
363 นางชนิสรา จำปาทอง ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
364 นางสาวรัตนภรณ์ อุดมสิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
365 นางสาวทิพวัลย์ ด้วนรู้ที่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
366 นางสาวนภาพร นาเลื่อน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
367 นางสาวจารุวรรณ เหล่าประทาย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
368 นางดลญา แซ่หลิม ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
369 นางพัชรี แซ่เจียะ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
370 นางสาวดวงฤทัย พลเดช โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
371 นางสาวบุญเรือน เพชรกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
372 นางสาวจันทิมา โพธิ์พยนต์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
373 นางสาวฆอไซปะห์ บินกือจิ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
374 นางสาวภัทรธนน ผจญภัย ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
375 นางสาวศิรินารี ศรีรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
376 นางสาวสิริรัตน์ ประทีป ณ ถลาง ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
377 นายกฤษดา คงสุวรรณ ครูโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
378 นายกฤช เกียรติถาวรวงศ์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
379 นายศิริพงศ์ พุกกะเวส โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
380 นายอุเทน รอดประดิษฐ์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
381 นางอุมาภรณ์ ละอองจินดา โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
382 นางสาวสกุลรัตน์ ศรีรัตนไพศาล โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
383 นางทิพย์วิมล เพ็ชรฉุย ครูโรงเรียนบ้านบางคู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
384 นางสาววราภรณ์ เสียงเลิศ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
385 นายปฐวี ดีเบา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
386 นางสุวรรณา สะหยา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
387 นางสาวกนิษฐ์ คงคม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
388 นางสาวอินทุกานต์ วีระสุข ครูโรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
389 นายวราวุฒิ ปฐมอรรฆย์กุล ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
390 นางสาวดวงพร ง่วนสน ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
391 นางสาวสมิตานันท์ บุริทัศน์ ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
392 นางสาวมูด้า พระจันทร์ศรี ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
393 นางสาวสุขใจ ลอยพิมาย นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
394 นางสาวศิริพร วงศ์ขจร นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
395 นางสาวจุฑาทิพย์ ชูวรรณรักษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
396 นางสาวณัชรีย์ นกแก้ว นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
397 นางสาวนัชชา ไฝดำ นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
398 นางสาวพัชรินทร์ อยู่เดช นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
399 นางภัทรลภา คงเกลี้ยง ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
400 นางสุธิดา ดุลยชาติ ครูโรงเรียนบ้านลิพอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
401 นางสาวนิตยา เพ็ชรพันธ์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
402 นางสาววิทยาวรรณ ศรีโทหาญ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
403 นางสาวสมศรี ศรีทอง ครูโรงเรียนบ้านบางเทา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
404 นางสาวกฤตยพร สกุลจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
405 น.ส.วีระวรรณ ประชุม ครูโรงเรียนบ้านบางทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
406 น.ส.สนธยา หนูหนุด ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
407 น.ส.ศุภชัย คงจันทร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
408 นายศราวุธ รัตนเฉลิมรัตน์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
409 นางสาวณัฏฐพิชา ดำทิพย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
410 นางเนตรวรุณ ปาทาน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
411 นางสาวลัดดา ธาตุวิสัย ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
412 นางวิลาวรรณ สีดอกบวบ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
413 นางสาวจริยาภรณ์ สังข์จรูญ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
414 นางสาวกมลรัตน์ ถือแก้ว ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
415 นางสาวรัฐฟ้า คณาเดิม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
416 นางสาวนิชฎา ทองพิบูลย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
417 นางสาวญาณินทร ชูติรัมย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
418 นางสาวศุภนิจ ระฆังทอง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
419 นางสาวรมน เทียบแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
420 นายวันใหม่ คงทองคำ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
421 นายวีระยุทธ ยอดแก้ว ครูโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
422 นายโอฬาร ทองผ่อง โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
423 นายอภวัฒน์ เพ็งงาน โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
424 นายสมหวัง ทองมี โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
425 นายสมชาย เลิศพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
426 นายสนอง ทองดี ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
427 นายวัฒนะ หัวเขา ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
428 นายภานุพงศ์ ศุภนาม ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
429 นายทวีศักดิ์ เห้งสีป้อง ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
430 นายวัชรินทร์ ใจอ่อน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
431 นายสุทธิพร ศรีทอง ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
432 นายวีระชัย อรุณรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านเชิงทะเล(ตันติวิท) คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
433 นายไพศาล โชดเกื้อ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
434 นางสาวปิ่นทอง ศรีสว่าง ครูโรงเรียนบ้านลิพอน คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
435 นางสาวอรุณี อิสระโชติ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
436 นายอนุศักดิ์ วงศ์มูสา ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
437 นายวีระพล กิ่งทอง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
438 นายกฤษณะ คำพวง ครูโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
439 นางสังเวียน อพันโท นักการฯ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
440 นายนิพนธ์ วิจิตรฐะพันธุ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
441 ว่าที่ ร.ต.นราวุฒิ หมีนหวัง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
442 นายพุฒธา พรมเลิศ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
443 นายอาคเณ ชูศรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
444 นายภิชา คงชาติ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
445 นายอุดม เวสพันธ์ุ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
446 นางสาววิจิตร ใจมิตร ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
447 นายสุภพงศ์ กันภัย ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
448 นางจันทรา ภิญญาเกษมโชค ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
449 นางสาวปิยะวดี หอมรส โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
450 เด็กชายณัฐชนน คำกล้า นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
451 นายกฤษฎา อารีจิต นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
452 นายสุรศักดิ์ รามฌ์จันทร์ นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
453 นายทินกร จิตรสุธรรม นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
454 นายเอกชัย ธัญญอุดร นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
455 นายณัฐกิตต์ กิตต์ทนงศักดิ์ นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
456 นายศุภชัย สงวนนาม นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
457 นายประสิทธิชัย เปรมทอง นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
458 นายอรรถการณ์ จินดาวงษ์ นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
459 เด็กชายสิทธิชัย ทองเจิม นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
460 นายอภิวัฒน์ พูลกสิกร ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
461 นางสาวเสาวกุล ป้องทองหลาง ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
462 นางศิรินาถ เกื้อเส้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
463 นายวีระยุทธ ยอดแก้ว ครูโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
464 นางสาวสุทธินันท์ ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
465 นางสาววรากร เพ็งสุวรรณ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
466 นางสาวขนิษฐา จิตราภิรมย์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
467 นางสาวสายใจ ไกรสาตร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
468 นางสาวอัจฉราพรรณ ไชยเสนา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
469 นางสาวมณีรัตน์ เมืองเเก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
470 นางสาวมณีนุช เมืองแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
471 นางสาวดวงใจ สุขแสง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
472 นางสาวลัดดาวัลย์ เพชรประทุม ครูโรงเรียนบ้านกู้กู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
473 นางสาวโสภาวรรณ คงทน ครูโรงเรียนบ้านกู้กู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
474 นางสาวขนิษฐา ศรีเมือง ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
475 นางสาวราณี ระวังกุล ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
476 นางสาวเกษราวดี ธาระธนผล ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
477 นางสาวณาดาร์ สนิแว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
478 นางสาวนอรีซ๊ะ ดูดิง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
479 นางสาวสีวิไล โชติผล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
480 นางมุกดา พันธ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
481 นางพิมล ธรรมพานิช ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
482 นางวิภา ผลบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
483 นางสาวเสาวลักษณ์ นวลจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
484 นางปรียาภรณ์ ช่วยรอด ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
485 นางนิจิรา หวานเย็น ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
486 นางอรทัย ทองจันทร์แก้ว ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
487 นางสาวเขมฤทัย ล่ำประไพ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
488 นางมันทนา ศรีกุล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
489 นางวิภา ตันธนานุเทพ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
490 นางชนัญชิตา ราชโรจน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
491 นางสาวศิริขวัญ แซ่ต่อง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
492 นางสาวอรอุไร จังปฏิพัทธ์ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
493 นางสาวผกาพันธุ์ จินดาพล ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
494 นางสาวอนุสรา บูเก็ม ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
495 นางสาวพรทิพย์ สามทอง ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
496 นางสาวขนิษฐา พงศ์รัตน์ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
497 นางสาวศิรดา เสนพริก โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
498 นางสาวกัญจน์รัตน์ จันทร์ชาตรี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
499 นางสาวปนัดดา พากุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
500 นางสาวบงกชธร เตชะภัททวรกุล ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
501 นางสุพัตรา ลีลาทิวานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
502 นางสาวชนิดาภา ทัพเย็น ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
503 นางสุภมาส รักษาเขตร ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
504 นางอัญญาสิณีย์ พรรษา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
505 นางสาวปภัชญา แนมไส ครู โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
506 นายกฤษดา คงสุวรรณ ครูโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
507 นางสาววิศันย์ศยา ศิริวัฒน์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
508 นางสาวนลิน ลืองิ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
509 นางสาวสุวรรณา บุตรธนา โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
510 นางอุมาภรณ์ ละอองจินดา โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
511 นางสาวสกุลรัตน์ ศรีรัตนไพศาล โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
512 นายมูฮัมหมัด สีตีเลาะ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
513 นางขนิษฐา รัตนปทุมวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
514 นางสาวชลันดา สันสมัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
515 นางวรรณา ถิ่นเขาต่อ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
516 นายอัสรี ดาแม นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
517 นางสาวปนัดดา สุคันธเมศ ครูโรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
518 นางสาวอุไร หรนรุ่ง ครูโรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
519 นายมงคล มลิวัลย์ ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
520 นางสาวลภัสรดา โสดา ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
521 นายคุณาวุฒิ ชัชวาลย์ ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
522 นางอุไรวรรณ ประทีป ณ ถลาง ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
523 นางสาวสุชาดา เหลื่อมใส นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
524 นางสาวดวงสมร เวชกามา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
525 นางสาวสรารักษ์ นาสวน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
526 นางสาวมูด้า พระจันทร์ศรี ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
527 นางสาวกมลรัตน์ ทองเกลา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
528 นางสาวศุภลักษณ์ ลิ่มสงวน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
529 นางสาวยุวดี มาศโอสถ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
530 นางสาวอิสรา เพ็ญศรี ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
531 นางสาวสวลี อินทร์นาค ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
532 นายไพรัช นุ่นรักษา ครูโรงเรียนบ้านบางเทา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
533 นางเกศินี หวานดี ครูโรงเรียนบ้านบางเทา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
534 นางสาวฟาติม๊ะ มัจฉา ครูโรงเรียนบ้านบางเทา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
535 นายรพีภพ สมพรานนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านท่าเรือ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
536 น.ส.ลัดดา ซ่าอินทร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
537 นายอนุชา อินทรัตน์ ครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
538 นางวันดี ฉัตรวิไล ครูโรงเรียนบ้านบางทอง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
539 นายอนันต์ ผลเงาะ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
540 นายโสภณ หมีนใจ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
541 นางสาววรรณภา สุขวิทย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
542 นางสาวปรียาภรณ์ เสนาธิบดี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
543 นางสาวสุภา ฝั่งขวา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
544 นายสุธน เพ็ชรอินทร์ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
545 นายอารีย์ แก้วกาญจน์ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
546 นายก้องเดช อาการ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
547 นางสาวพรทิพย์ คงจินดามณี ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
548 นายกิฟลี อามิง ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
549 นางสาวมณีกานต์ งานดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
550 นางสาวปาจารีย์ สมภักดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
551 นางสาวทิพวรรณ สาสีทา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
552 นางสาวศุกร์นภา ทองกล่ำ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
553 นางสาวอินทิรา พึ่งแย้ม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
554 นายอาทิตย์ แซ่ติ้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
555 นายนิลเนตร แก้วชูช่วย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
556 นายนฤพล นพฤทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
557 นางสาวดวงใจ เอื้อใจ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
558 นางราตรี สิงขร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
559 นางสาวสวย โพธิ์บอน ครู โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
560 นางศุรดา อ๋างสกุล ครูโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
561 นางสาววรันธร ทองขาว โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
562 นางสาวธัญวรัตน์ ชลศิริ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
563 นางบุญเรือน ชายพรม โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
564 นายภาสกร ชินภูติวงศ์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
565 นายนิทัศน์ ไชยตัน โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
566 นางปราณี จวบศรี โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
567 นางสาวขนิษฐา สายเพชร โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
568 นางสาวรุ่งนภา วงศ์ศรีทอง ครูโรงเรียนบ้านสะปำ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
569 นางสาววิภาดา ดำกระบี่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
570 นางสาวจรรยา ลาวัลย์ ครูโรงเรียนบ้านบางคู คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
571 นางสาวพิรีภรณ์ สุขสว่าง ครูโรงเรียนบ้านสะปำ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
572 นางสาวชนิตา มณีศรี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
573 นางสาววิภาวรรณ หอมหวนดี ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
574 นางสาววรรณชนก เพ็ชรสิทธิ์ ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
575 นายกัมปนาท ละอองนวล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
576 นางสาวธิติมา พยายาม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
577 นางสาวกฤตยา ส่งากอง ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
578 นางนงลักษณ์ ทองตัน ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
579 นางสาวชิดชนก สองเมือง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
580 นางสาวธันย์ชนก การะเกต ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
581 นางพรศรี คลายสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
582 นางชนิลธร สร้อยอั้ว ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
583 นางสาวเพ็ญศรี ทรงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
584 นางสาวสุขศิริ ซ้ายน้ำจืด ครูโรงเรียนบ้านม่าหนิก คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
585 นางเภาพรรณ วงค์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
586 นางสุขใจ กัลชาญวรรณธนะ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
587 น.ส.อรอุมา ชูแสงศรี ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
588 นางสาวอุดมศรี ขวัญเมือง ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
589 นางสุดสวาท รัตนเฉลิมรัตน์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
590 นางสาวพรรณธิภา พิพัฒน์ธารากุล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
591 นางสาวดาริกา สำเภารัตน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
592 นางสาวลภัสรดา แก้วจำปา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
593 นางกุลจรีย์ ประทุม ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
594 นางสาวกัลย์ชนิต หนูแก้ว ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
595 นางสุธาสินี เชาวนเลิศ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
596 นางปราณี ลูกอินทร์ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
597 นางวรรณี ปานมา ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
598 นางปัญญ์ชลี บุญโกย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
599 นางเพชรรัตน์ โลหทิพย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
600 นางสาวทิพย์สุดา วงค์ศรีชา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
601 นางสาวนงนุช บุญเดช โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
602 นางสาวอรัญญา มณีนิล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ <นางพัทธนันท์ ตันตัสิทธิพร>ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]