สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงจันธา  ติยพงศ์พัฒนา
 
1. นางสาวบุญภา  ไข่มุกข์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอัฟฟาน  หาญเคียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจอมไตร  สุดโสม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สาธุภาค
 
1. นายติณภัทร  เพชรกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนาภัทร  โคกเคียน
 
1. นางสาวกาญจนา  ภูมิภูถาวร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลลดา  นาราภักดีสกุล
2. เด็กชายยศวัจน์  วงศ์กุลวิจิตร
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ศานติธนสาร
2. นางสาวราตรี  เวชสาร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.61 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤติวัฒน์  จันต๊ะ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หนูเกื้อ
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ศานติธนสาร
2. นางสาวราตรี  เวชสาร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 7 1. เด็กหญิงยอดขวัญ  จิระสันติกุล
 
1. นางสาวปิยนุช  ด้วนมี