สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงอริส  เพ็ชรช่วย
 
1. นางสาวกาญจนา  ภูมิภูถาวร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76.49 เงิน 11 1. เด็กชายธีรภัทร  บุตรสา
 
1. นางสาวบุญธรรม  ชัชเวช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 70 เงิน 17 1. เด็กชายธนภัทร  จิตต์เกื้อ
2. เด็กหญิงสรารัตน์  ทองงาม
 
1. นายติณภัทร  เพชรกุล
2. นางสาวบุญธรรม  ชัชเวช
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 19 1. เด็กชายสุเมธ  ศุภรัตน์
 
1. นายติณภัทร  เพชรกุล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.98 เงิน 9 1. เด็กหญิงจุฑามณี  พัฒนา
 
1. นางสาวปิยนุช  ด้วนมี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.66 เงิน 18 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  เจริญภักดี
 
1. นายติณภัทร  เพชรกุล