สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 15 1. เด็กชายฉิติภูมิ  ทองอ่อน
 
1. นางสาวบุญธรรม  ชัชเวช
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 27 1. เด็กชายวัลลภ  บุญช่วย
2. เด็กหญิงสุจิตรา  เพชรวิจิตร
 
1. นายอศิ  บำเพ็ญ
2. ว่าที่ร้อยตรีจอมไตร  สุดโสม
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงฐานิตา  สว่างจิตร
2. เด็กชายณัฤฐกิตตื์  อินทร์สวาท
 
1. นางสาวอัฉราภรณ์  ภูมิภูถาวร
2. นางสาวยุวธิดา  โอเครา