สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงหนึ่งกมล  สังขรัตน์
 
1. นางดวงพร  ทองเสมอ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายเอกชัย  โสฬส
 
1. นางดวงพร  ทองเสมอ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายภาคิน  สลัดทุกข์
 
1. นางดวงพร  ทองเสมอ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายณัฐพล  กิจดำเนิน
 
1. นางดวงพร  ทองเสมอ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  ไก่แก้ว
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คงฉิม
 
1. นางสาวอัฉราภรณ์  ภูมิภูถาวร
2. นางสาวยุวธิดา  โอเครา
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายถาวร  ชาตรีทัพ
2. เด็กชายเจนวิทย์  ละไม
 
1. นางสาวอัฉราภรณ์  ภูมิภูถาวร
2. นางสาวยุวธิดา  โอเครา