สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงจันธา  ติยพงศ์พัฒนา
 
1. นางสาวบุญภา  ไข่มุกข์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอัฟฟาน  หาญเคียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจอมไตร  สุดโสม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงอริส  เพ็ชรช่วย
 
1. นางสาวกาญจนา  ภูมิภูถาวร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สาธุภาค
 
1. นายติณภัทร  เพชรกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 15 1. เด็กชายฉิติภูมิ  ทองอ่อน
 
1. นางสาวบุญธรรม  ชัชเวช
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนาภัทร  โคกเคียน
 
1. นางสาวกาญจนา  ภูมิภูถาวร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76.49 เงิน 11 1. เด็กชายธีรภัทร  บุตรสา
 
1. นางสาวบุญธรรม  ชัชเวช
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 70 เงิน 17 1. เด็กชายธนภัทร  จิตต์เกื้อ
2. เด็กหญิงสรารัตน์  ทองงาม
 
1. นายติณภัทร  เพชรกุล
2. นางสาวบุญธรรม  ชัชเวช
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงหนึ่งกมล  สังขรัตน์
 
1. นางดวงพร  ทองเสมอ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายเอกชัย  โสฬส
 
1. นางดวงพร  ทองเสมอ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายภาคิน  สลัดทุกข์
 
1. นางดวงพร  ทองเสมอ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายณัฐพล  กิจดำเนิน
 
1. นางดวงพร  ทองเสมอ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐภัทร  เกตุผุดผ่อง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  วันเล็น
 
1. นางสาวปิยนุช  ด้วนมี
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลลดา  นาราภักดีสกุล
2. เด็กชายยศวัจน์  วงศ์กุลวิจิตร
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ศานติธนสาร
2. นางสาวราตรี  เวชสาร
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.61 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤติวัฒน์  จันต๊ะ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หนูเกื้อ
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ศานติธนสาร
2. นางสาวราตรี  เวชสาร
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 27 1. เด็กชายวัลลภ  บุญช่วย
2. เด็กหญิงสุจิตรา  เพชรวิจิตร
 
1. นายอศิ  บำเพ็ญ
2. ว่าที่ร้อยตรีจอมไตร  สุดโสม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 19 1. เด็กชายสุเมธ  ศุภรัตน์
 
1. นายติณภัทร  เพชรกุล
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 7 1. เด็กหญิงยอดขวัญ  จิระสันติกุล
 
1. นางสาวปิยนุช  ด้วนมี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.98 เงิน 9 1. เด็กหญิงจุฑามณี  พัฒนา
 
1. นางสาวปิยนุช  ด้วนมี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.66 เงิน 18 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  เจริญภักดี
 
1. นายติณภัทร  เพชรกุล
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  ไก่แก้ว
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คงฉิม
 
1. นางสาวอัฉราภรณ์  ภูมิภูถาวร
2. นางสาวยุวธิดา  โอเครา
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายถาวร  ชาตรีทัพ
2. เด็กชายเจนวิทย์  ละไม
 
1. นางสาวอัฉราภรณ์  ภูมิภูถาวร
2. นางสาวยุวธิดา  โอเครา
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงฐานิตา  สว่างจิตร
2. เด็กชายณัฤฐกิตตื์  อินทร์สวาท
 
1. นางสาวอัฉราภรณ์  ภูมิภูถาวร
2. นางสาวยุวธิดา  โอเครา