สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนสรณ์  สืบอ้าย
2. เด็กหญิงนาถชิดา  นาร์บาโร
3. เด็กหญิงแซนดี้  นอร์มัน
 
1. นางสาวณัฏฐพิชา  ดำทิพย์
2. นางสาววันดี  ยอดขวัญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงบุณธนี  ชยุตนันทกิจ
 
1. นายภิชา  คงชาติ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.1 ทอง 4 1. เด็กชายภูมินันท์  ย่องจีน
2. เด็กหญิงเลคซี่  เมดิค
 
1. นางสาวณัชพิมพ์  กุลจิราบูรณ์
2. นางสาวสมฤทัย  สุขแท้
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกนต์ธร  เก้าเอี้ยน
2. เด็กหญิงอภิสรา  วิชัยดิษฐ์
 
1. นางสาวณัชพิมพ์  กุลจิราบูรณ์
2. นางสาวหทัยชนก  บุญยัษเฐียร
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกอร  ทุมเมฆ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทรพิศ
3. เด็กหญิงกรกมล  แสงผะกาย
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กิ่งมาลา
5. เด็กชายจักรกฤษณ์  ทองหวาน
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  หอมหวาน
7. เด็กหญิงฐิติกานต์  ผิวสุวรรณ์
8. เด็กหญิงณัฎฐา  กาน้อย
9. เด็กหญิงดูอา  อิรฟาน
10. เด็กหญิงภัทราวดี  มะโนเชาว์
11. เด็กหญิงวาสนา  นุชอยู่
12. เด็กหญิงอลิน  ซุสเตอร์
13. เด็กหญิงอันดามัน  พันทิพย์
14. เด็กหญิงอินทิรา  ฤทธิไกร
15. เด็กหญิงเอลียาห์  อินทรัตน์
 
1. นางสาวเขมฤทัย  ล่ำประไพ
2. นางสาวอาภรณ์  เกิดเมฆ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงนิศา  ตันติ๊บ
 
1. นางสาวพรไพรินทร์  สุขอนันต์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายกรวิวัฒน์  โรจน์วรวัฒนา
2. เด็กหญิงชมพูนุช  แซ่ถัน
3. เด็กหญิงรัตนวลัย  แซ่ต้วง
 
1. นางสาวพรไพรินทร์  สุขอนันต์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ทองแดง
2. เด็กชายธนาวุฒิ  คงคารง
 
1. นางสุดสวาท  รัตนเฉลิมรัตน์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  วงค์ไชย
2. เด็กชายณัฐพจน์  ภูมิบุญชู
 
1. นายณัฐดนัย  ประมูลทรัพย์
2. นางสาววรรณภา  สุขวิทย์
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กชายนิธิเดชน์  ท้ายห้วน
2. เด็กชายพศิษฐ์  นิธิสกุลไพศาล
3. เด็กหญิงอุสาวดี  จันทสระ
 
1. นางธนัชญา  แซ่แต้
2. นางวรลักษณ์  ผ่องแผ้ว
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แสนเหลี่ยน
2. เด็กหญิงกัลยา  ขาวทอง
3. เด็กหญิงจิรายุ  ศรีธรรมศักดิ์
 
1. นางสาวพวงเพชร  เลียบทอง
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีรอดภัย