สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงศศิภา  กิจผดุง
 
1. นางสาวสุภา  ฝั่งขวา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  กลวุฒิไกร
 
1. นางกฤษณา  หนูแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  ซื่อธรรมวงค์
 
1. นางทิพย์ประรัตน์  ขันเพ็ชร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอภิรพรรณ  บัวขาว
 
1. นางลัดดา  หลิ่มมณี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชณิสรา  เขียววิเชียร
 
1. นางกฤษณา  หนูแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  มุสิกพันธุ์
 
1. นางสมจิตต์  มีสังข์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ชัยวิเศษ
 
1. นางสาวพิชญา  คาร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  พุ่มทอง
2. เด็กหญิงนิพาดา  พูลสวัสดิ์
3. เด็กชายพลธกร  พลชัย
 
1. นางวันเพ็ญ  สารีคำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณิชา  ถิ่นราตรีงาม
2. เด็กหญิงสิริกัลยา  ศิลป์อักษรทรัพย์
3. นายไกรวิทย์  ลี
 
1. นางสาวพิชญา  คาร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงเอ็มม่า  มาร์ตีนี่
 
1. นางสาวพิชญา  คาร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงบอนนี่ ฐิติมา  สมิท
 
1. นางสาวสมหญิง  เมืองแก้ว
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุชาดา  เกื้อกูลปัญญากุล
 
1. นางสาวสมหญิง  เมืองแก้ว
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฏ์ชญากร  วารีศรี
 
1. นางสาวทิพย์มาลา  ชิดเชื้อ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงปุณณดา  วงษ์ไล
2. เด็กหญิงวราพร  หรี่จา
3. เด็กชายศรัณยู  ปัดถาวะโร
 
1. นางสิรินภา  นวลจันทร์
2. นางสาวยามีละห์  แวสะแย
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนสรณ์  สืบอ้าย
2. เด็กหญิงนาถชิดา  นาร์บาโร
3. เด็กหญิงแซนดี้  นอร์มัน
 
1. นางสาวณัฏฐพิชา  ดำทิพย์
2. นางสาววันดี  ยอดขวัญ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงบุณธนี  ชยุตนันทกิจ
 
1. นายภิชา  คงชาติ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.1 ทอง 4 1. เด็กชายภูมินันท์  ย่องจีน
2. เด็กหญิงเลคซี่  เมดิค
 
1. นางสาวณัชพิมพ์  กุลจิราบูรณ์
2. นางสาวสมฤทัย  สุขแท้
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกนต์ธร  เก้าเอี้ยน
2. เด็กหญิงอภิสรา  วิชัยดิษฐ์
 
1. นางสาวณัชพิมพ์  กุลจิราบูรณ์
2. นางสาวหทัยชนก  บุญยัษเฐียร
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกอร  ทุมเมฆ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทรพิศ
3. เด็กหญิงกรกมล  แสงผะกาย
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กิ่งมาลา
5. เด็กชายจักรกฤษณ์  ทองหวาน
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  หอมหวาน
7. เด็กหญิงฐิติกานต์  ผิวสุวรรณ์
8. เด็กหญิงณัฎฐา  กาน้อย
9. เด็กหญิงดูอา  อิรฟาน
10. เด็กหญิงภัทราวดี  มะโนเชาว์
11. เด็กหญิงวาสนา  นุชอยู่
12. เด็กหญิงอลิน  ซุสเตอร์
13. เด็กหญิงอันดามัน  พันทิพย์
14. เด็กหญิงอินทิรา  ฤทธิไกร
15. เด็กหญิงเอลียาห์  อินทรัตน์
 
1. นางสาวเขมฤทัย  ล่ำประไพ
2. นางสาวอาภรณ์  เกิดเมฆ
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 17 1. เด็กหญิงจิราภา  รัตนพจน์
2. เด็กหญิงปพิชญา  เรือนแพ
 
1. นางสาวเขมฤทัย  ล่ำประไพ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชนัฐกานต์  วงศ์จินา
 
1. นางสาวพรไพรินทร์  สุขอนันต์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงนิศา  ตันติ๊บ
 
1. นางสาวพรไพรินทร์  สุขอนันต์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 61 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงอภิรพรรณ  บัวขาว
 
1. นางสาวพรไพรินทร์  สุขอนันต์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  ชูดำ
2. เด็กหญิงปาลิตา  มิ่มกระโทก
 
1. นางสาวพรไพรินทร์  สุขอนันต์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงมนัสตา  เมืองนิล
2. เด็กหญิงวารุณี  แซ่หลิว
 
1. นางสาวพรไพรินทร์  สุขอนันต์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายกรวิวัฒน์  โรจน์วรวัฒนา
2. เด็กหญิงชมพูนุช  แซ่ถัน
3. เด็กหญิงรัตนวลัย  แซ่ต้วง
 
1. นางสาวพรไพรินทร์  สุขอนันต์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงจิราภา  รัตนพจน์
2. เด็กหญิงปพิชญา  เรือนแพ
3. เด็กหญิงอันดามัน  พันทิพย์
 
1. นางสาวพรไพรินทร์  สุขอนันต์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 68.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรณิชสา  เหล่าประเสริฐศิริ
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  เฮงสกุล
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 76.98 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรณิชสา  เหล่าประเสริฐศิริ
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  เฮงสกุล
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.66 เงิน 6 1. เด็กชายภูวนาถ  แสงเพชรดำ
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  เฮงสกุล
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75.66 เงิน 21 1. เด็กหญิงจุฑาธาร  สุวรรณโล
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  เฮงสกุล
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภูวนาถ  แสงเพชรดำ
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  เฮงสกุล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑาธาร  สุวรรณโล
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  เฮงสกุล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภูวนาถ  แสงเพชรดำ
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  เฮงสกุล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงขวัญรัตน์  เชื้อปู่
 
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.33 เงิน 15 1. เด็กหญิงขวัญรัตน์  เชื้อปู่
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  เฮงสกุล
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนิษฐา  กัลยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เถาว์แดง
3. เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  พรหมพิลา
4. เด็กหญิงชาลิสา  บุญรักษ์
5. เด็กหญิงณัจฉรียา  ชูหนู
6. เด็กหญิงปภาพินน์  เกาเลิศประเสริฐ์
7. เด็กหญิงพิมาลา  เทพี
8. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  บุญฤกษ์
9. เด็กหญิงรวิวรรณ  ซื่อตรง
10. เด็กหญิงวรนุช  เทิดแม่ฟ้าหลวง
11. เด็กหญิงเจจิรา  ทับบี้
12. เด็กหญิงเอ็มม่า  มาร์ตีนี่
 
1. นางเนตรวรุณ  ปาทาน
2. นางสาวขนิษฐา  ประชาชน
3. นายนิรัตน์  มัสยามิน
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงศศินิภา  แซ่จาง
 
1. นางสาวเมวิกา  ช่วยบำรุง
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ทองแดง
2. เด็กชายธนาวุฒิ  คงคารง
 
1. นางสุดสวาท  รัตนเฉลิมรัตน์
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 13 1. เด็กชายณัฐพันธ์  อินทรสังขนาวิน
2. เด็กหญิงสุชัญญา  หลายกิจวุฒิพันธ์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  เสนาธิบดี
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  วงค์ไชย
2. เด็กชายณัฐพจน์  ภูมิบุญชู
 
1. นายณัฐดนัย  ประมูลทรัพย์
2. นางสาววรรณภา  สุขวิทย์
 
42 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กชายนิธิเดชน์  ท้ายห้วน
2. เด็กชายพศิษฐ์  นิธิสกุลไพศาล
3. เด็กหญิงอุสาวดี  จันทสระ
 
1. นางธนัชญา  แซ่แต้
2. นางวรลักษณ์  ผ่องแผ้ว
 
43 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แสนเหลี่ยน
2. เด็กหญิงกัลยา  ขาวทอง
3. เด็กหญิงจิรายุ  ศรีธรรมศักดิ์
 
1. นางสาวพวงเพชร  เลียบทอง
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีรอดภัย