สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงวรรณวดี  มุละสีวะ
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  สังข์จรูญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  โมราเจริญ
 
1. นางสุธาสินี  เชาวนเลิศ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84.4 ทอง 9 1. เด็กหญิงจิดาภา  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงพชรมน  เชษฐพันธ์
3. เด็กหญิงแพรวา  ศิริ
 
1. นางสาวช่อเพชร  สันติรักษ์
2. นางสาวสุจิรา  ปาทาน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83.2 ทอง 4 1. เด็กชายภูวนัตถ์  นิภัทธิ์จิรโชติ
2. เด็กชายเจษฎา  ลิพอนพล
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  อุสสะยุคะ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญมุก  ปานมา
2. เด็กหญิงนาตาลี  ฮัลเลตต์
3. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  จันทร์อ่อน
4. เด็กชายสรัลชณา  ปรีชาเฉลิม
5. เด็กหญิงไอยเรศ  แพรพระนาม
 
1. นางสาวพิราพร  เครือยิ้ม
2. นางสาวอัญชุลี  ดำมณี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธรรญารักษ์  จิตรอักษร
2. เด็กหญิงนุจรี  ปิยะเดช
3. เด็กหญิงผกากรอง  ยาจาติ
4. เด็กหญิงมณีวรรณ  พงษ์พันธ์
5. เด็กหญิงสุพรรณนิกา  ขานทอง
 
1. นางสาวชฎารัตน์  ประสิทธิ์
2. นางจันทรา  ภิญญาเกษมโชค
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ด่านบรรเจิด
 
1. นายสุชล  หวังเส้น
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงวรนุช  อุสากิจ
 
1. นางสาวชฎารัตน์  ประสิทธิ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชูร่วง
 
1. นางสาวชฎารัตน์  ประสิทธิ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.72 ทอง 5 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สุวรรณโล
2. เด็กชายเอกอัมริณร์  ริคาฟอร์ท
 
1. นางสาวปฐมา  แก้วบำรุง
2. นางสาวพรทิพย์  สามทอง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พลห่วง
2. เด็กชายเจษฎากร  ด้วงสูงเนิน
 
1. นางสาวขนิษฐา  พงศ์รัตน์
2. นางสาวปฐมา  แก้วบำรุง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.61 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษฎา  มานะกิจ
2. เด็กหญิงปารีญา  นุ่มพา
 
1. นางสาวชฎารัตน์  ประสิทธิ์
2. นายสุภพงศ์  กันภัย
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  พรหมมินทร์
2. เด็กชายคณิศร  โกไศยกานนท์
3. เด็กชายนฤเทพ  จิตรเพชร
4. เด็กชายนันทวัช  ปะหนัน
5. เด็กชายศศิพร  บุตรบรรดิษฐ
6. เด็กชายสินชัย  พนานุรักษ์
 
1. นายปิตืพันธ์  พิรัตน์
2. นางสาวณริศา  ตันศุภนราธร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพัฒนกาน  คำหว่าน
 
1. นางสาวณริศา  ตันศุภนราธร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.64 ทอง 8 1. เด็กหญิงอรจิรา  พรมกูล
 
1. นางสาวณริศา  ตันศุภนราธร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงวัลยา  ตื่นเต้นดี
 
1. นายปิตืพันธ์  พิรัตน์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 11 1. เด็กหญิงอนุธิดา  คำยวง
 
1. นางสาวณริศา  ตันศุภนราธร
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82.9 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พลหว่ง
2. เด็กหญิงปัทมา  เอนกวงศ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงปาริดา  ไกรวงค์
4. เด็กหญิงมุกดารา  พิชิตสูงเนิน
5. เด็กหญิงศิรินทรา  เถาว์ชู
6. เด็กหญิงสาลินี  อรุณรัตน์
 
1. นางสาวพุสดี  บ้อหนา
2. นางสาวมาริย๊ะ  หนูชูสุข
3. นายไซฟุลซากีรีณย์  นิเฮง
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนธีร์  แดงสนิท
2. เด็กชายชัยมงคล  แดงตะโคตร
3. เด็กชายชัยวัฒน์  ปรีดา
4. เด็กชายณัฐพร  เจนรบ
5. เด็กชายนที  เอียดทองคำ
6. เด็กชายปรเมศร์  ชัยช่วง
7. เด็กชายภาคภูมิ  วงศ์สุโพธ์
8. นายวุฒิชัย  บุญชูศรี
 
1. นายอุดม  เวสพันธ์
2. นางสาวปรีดา  หนูชู
3. นางสุดารัตน์  คุ้มบ้าน
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัชพร  มีพัฒน์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันชื่น
3. เด็กชายเมธี  ผังตันเฮง
 
1. นางวิลาวรรณ  สีดอกบวบ
2. นางสุธาสินี  เชาวนเลิศ
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สุวรรณพงศ์
2. เด็กหญิงธนัชญา  ด่านบรรเจิด
 
1. นางสาวศุกร์นภา  ทองกล่ำ
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพล  พรมสะอาด
2. เด็กชายนัทภัทร  เพ็ชรพรหม
 
1. นายก้องเดช  อาการ
2. นางสาวมณีกานต์  งานดี
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลิสรา  กิตติกูลทิพปภา
2. เด็กชายธีรเมธ  สุขมา
 
1. นายก้องเดช  อาการ
2. นางสาวมณีกานต์  งานดี
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิชาภา  ไชยมงคล
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ขาวทอง
 
1. นางสาวศุกร์นภา  ทองกล่ำ
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  จันทรา
2. เด็กหญิงศรีวรรณ  แก้วดอนรี
 
1. นายก้องเดช  อาการ
2. นางสาวมณีกานต์  งานดี
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทปรีชา  ผิวแก้ว
2. เด็กชายภาคภูมิ  จำปาทอง
3. เด็กชายอมรเทพ  กุลพันธ์
 
1. นายสุบิล  เกตุแก้ว
2. นายสุธน  เพ็ชรอินทร์
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนพร  ศรีทัพไทย
2. เด็กหญิงธัญชนก  ยกเจริญ
3. เด็กหญิงธัญญมัย  แก้วตะเคียน
 
1. นางสาวจาริณี  ปลอดภัย
2. นางเสาวรัตน์  แก้วเกาะสะบ้า
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิไลรัตน์  ขุนทิพย์
2. เด็กหญิงศิริญญา  คัจฉะภา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  โมราเจริญ
 
1. นางสาวจาริณี  ปลอดภัย
2. นางเสาวรัตน์  แก้วเกาะสะบ้า
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรญาภา  ชนะบุญ
2. เด็กหญิงดารภา  พลสิทธิ์
3. เด็กชายเมธี  ผังตันเฮง
 
1. นางสาวเปมรินทร์  อุรามา
2. นางเสาวรัตน์  แก้วเกาะสะบ้า
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80.6 ทอง 8 1. เด็กชายกษิดิศ  มีขัย
2. เด็กชายพีระพงษ์  บุญเลิศ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  วงษ์พวง
 
1. นางเสาวรัตน์  แก้วเกาะสะบ้า
2. นางสาวปุณณสา  ชาญเชี่ยว
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาลัญญู  ลายคล้อย
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แท่นมาก
3. เด็กหญิงนราทิพย์  ขุนพรม
 
1. นางสาววิไล  ถาวร
2. นางดลญา  แซ่หลิม
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ปิลวาสน์
2. เด็กหญิงสุตาภัทร  คูณกะทา
3. เด็กชายสุรัตน์  ชูรักษา
 
1. นางดลญา  แซ่หลิม
2. นางสาวเพ็ญศิริ  อุสสะยุคะ
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภานุชิต  ศรีพึ่ง
2. นางสาววัลยา  ตื่นเต้นดี
3. เด็กชายเจษฎา  เหมมันต์
 
1. นางสาววิไล  ถาวร
2. นางสาวจริยาภรณ์  สังข์จรูญ
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติภา  ทิพย์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงนาดียะฮ์  ปราบทุกข์
3. เด็กหญิงศุภรดา  ศรีเพชร
 
1. นางสาววิไล  ถาวร
2. นางดลญา  แซ่หลิม
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  ประทีป ณ ถลาง
2. เด็กชายพัชนันท์  เผ่าพงศ์
3. เด็กชายภานุชิต  ศรีพึ่ง
 
1. นางสาววิไล  ถาวร
2. นางดลญา  แซ่หลิม
 
36 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงทักษอร  พรมสังข์
2. เด็กหญิงนรพัชร์  ผลอินทร์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ลวดลาย
 
1. นางสาวสุภาวดี  ลำเจียก
2. นางสาวกมลรัตน์  ถือแก้ว