สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73.67 เงิน 4 1. เด็กหญิงศิริญญา  คัจฉะภา
 
1. นางสาวปรีดา  หนูชู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงธิติมา  นิลาวงษ์
 
1. นางวิลาวรรณ  สีดอกบวบ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 19 1. เด็กหญิงพิมพิศา  ขาวสนิท
 
1. นางพรศรี  อิทธิสุริยะกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศิริเรือง
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  โลหะพงษ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ออมทรัพย์
 
1. นางสาวอรอุไร  จังปฏิพัทธ์
2. นางสาวจริยาภรณ์  สังข์จรูญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  สากล
2. เด็กหญิงนงนภัส  รอดคง
3. เด็กหญิงวรรณวลัย  เจตนาการย์
 
1. นางสุธาสินี  เชาวนเลิศ
2. นางวิลาวรรณ  สีดอกบวบ
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐกานต์  อินทรชิต
2. เด็กชายนรภัทร  ครุธฑามาส
3. เด็กชายอาทิวราห์  พรมไชย
 
1. นายสุธน  เพ็ชรอินทร์
2. นางสาววรรณี  บุญเต็ม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปณิธาน  ธารีบูรณ์ชัย
2. เด็กชายพรชัย  วงศ์ตานี
 
1. นางสาววรรณี  บุญเต็ม
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกัจษมาทร  สมสูงเนิน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หนูคูขุด
3. เด็กชายนฤมิตร  ปลอดขันเงิน
 
1. นางสาวเปมรินทร์  อุรามา
2. นางกุลจรีย์  ประทุม
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  จันทรา
2. เด็กหญิงดารภา  พลสิทธิ์
3. เด็กหญิงธนัชพร  มีพัฒน์
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  อุสสะยุคะ
2. นางสาวอนุสรา  บูเก็ม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงกรองไพลิน  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงธิดาพร  ขยันการ
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  พรมอินทร์
4. เด็กหญิงพรรณปพร  วิชิตบุตร
5. เด็กหญิงอาทิตยา  วงศ์พวง
 
1. นางจันทรา  ภิญญาเกษมโชค
2. นางสาวชฎารัตน์  ประสิทธิ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงยุสตมา  ล้วนศิริ
2. เด็กหญิงวรางคณา  เอกชัย
3. เด็กหญิงวีรปริยา  ขัดปัน
4. เด็กหญิงวีรภัทธา  ขัดปัน
5. เด็กหญิงศศิพิมพ์  จันทระ
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  เสนาพล
7. เด็กหญิงสรัญญา  นามวงษา
8. เด็กชายอธิชา  พลอามาตย์
9. เด็กหญิงอรกานต์  โลมชาติ
10. เด็กหญิงอาทิตยา  สว่างอารมณ์
 
1. นางกรองแก้ว  แซ่อุ่ย
2. นางจิระนันท์  ตันศุภนราธร
3. นางสาวขนิษฐา  พงศ์รัตน์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงพิมพิศา  แก้วมาก
2. เด็กหญิงอุษา  แต่สกุล
 
1. นายโกเมศ  สุวรรณมณี
2. นายชัยวัฒน์  บุญญัติศักดิ์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เจริญศักดิ์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  รักวงษ์
 
1. นายสุบิล  เกตุแก้ว
2. นายสุภพงศ์  กันภัย
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.66 เงิน 18 1. เด็กหญิงอนุธิดา  คำยวง
 
1. นางสาวณริศา  ตันศุภนราธร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 73.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอันดา  เฉลิมขวัญ
 
1. นางสาวณริศา  ตันศุภนราธร
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72.5 เงิน 4 1. เด็กชายภัทราวุธ  กาญจนปราโมทย์
2. เด็กชายวรพล  ปิยไพร
3. เด็กชายศิวะ  สุดทองคง
4. เด็กชายสกันตะพัฒน์  มานะพิมพ์
5. เด็กชายอติเทพ  โกศล
6. เด็กชายเนติพัฒน์  ใจมิตร
 
1. นายชัยวัฒน์  บุญญัติศักดิ์
2. นางกุลจรีย์  ประทุม
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ชูขันธ์
2. เด็กหญิงจุฑามณี  เพ็ชรล้วน
3. เด็กหญิงอารียา  ชาญศิริ
 
1. นางสาวอรอุไร  จังปฏิพัทธ์
2. นางสาววรรณี  ปานมา
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กชายปฏิภาณ  ธารีบูรณ์ชัย
2. เด็กหญิงศศิธร  สมคิด
 
1. นายอารีย์  แก้วกาญจน์
2. นางสาวปาจารีย์  สมภักดี
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  สิงฆะพัง
2. เด็กหญิงจิตติมา  แซ่หลิม
3. เด็กหญิงณปภา  แสนสุข
4. เด็กหญิงธชรส  มณีรัตน์
5. เด็กหญิงศิรภัสสร  เทียมชู
6. เด็กหญิงสุภชา  ชนะนอก
 
1. นางสาวจาริณี  ปลอดภัย
2. นางสาวปฐมา  แก้วบำรุง
3. นางเสาวรัตน์  แก้วเกาะสะบ้า
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75.7 เงิน 4 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ประทีป ณ ถลาง
2. เด็กหญิงประพัชรภรณ์  เคนยา
3. เด็กหญิงโบตั๋น  ทินบัว
 
1. นางสาวจาริณี  ปลอดภัย
2. นางสาวศรีวิไล  วงศ์จันทร์
 
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 25 1. เด็กชายพัสกร  แท่นสง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ทิพย์มงคล
3. เด็กหญิงศกุลตลา  เป้าทอง
 
1. นางสาวศรีดา  บิลอับดุลล่าห์
2. นางสาวกมลชนก  เกิดคง