สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65.65 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงอารียา  ชาญศิริ
 
1. นางสาวอรอุไร  จังปฏิพัทธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงไอซ์รดา  วิเชียร
 
1. นางสาวอรอุไร  จังปฏิพัทธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุพรรณนิกา  ขานทอง
 
1. นางสาวปรีดา  หนูชู
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงพรธิดา  อุดมรัตน์
2. เด็กหญิงเอราวัณ  พงษ์เส็ง
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  สังข์จรูญ
2. นางวรรณี  ปานมา
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  รับไทรทอง
2. เด็กหญิงฐิติมา  บุญยฤทธิ์
3. เด็กชายอนพัช  บุญรักษ์
 
1. นางสาวกัลย์ชนิต  หนูแก้ว
2. นางสาวศรีวิไล  วงศ์จันทร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนกร  ปรือปรัก
2. เด็กชายธรรมธัช  เป้าทอง
 
1. นางกุลจรีย์  ประทุม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายชาญวิทย์  ปิยไพร
2. เด็กชายณัฐภูมิ  สิงหสุวรรณ
 
1. นางกุลจรีย์  ประทุม
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายกิติภพ  ดำเนินผล
2. เด็กชายฤทธิชัย  ปิยะเดช
 
1. นางสาวอนุสรา  บูเก็ม
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายณธีนนท์  สาริศณัฎฐ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ใยเมือง
 
1. นางสาวเปมรินทร์  อุรามา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กชายมงคล  มีผล
 
1. นายอิสรานุวัฒน์  รัตนสิทธิ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 62.67 ทองแดง 4 1. เด็กชายนุอัยม์  ขุนแผ้ว
2. เด็กชายเดชาวัต  เวชประสิทธิ์
 
1. นายอารีย์  แก้วกาญจน์
2. นางสาวปาจารีย์  สมภักดี
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 69.33 ทองแดง 8 1. เด็กชายปราโมทย์  ลักษณะหุต
2. เด็กชายพศิน  หนูชู
 
1. นายอารีย์  แก้วกาญจน์
2. นางสาวปาจารีย์  สมภักดี