สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 38 1. เด็กหญิงอนงค์รัตน์  เหรียญทอง
 
1. นางอุไร  เหง่าสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายบิลลภ  บินยูซ๊บ
 
1. นางอุไร  เหง่าสุวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 49.32 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงธีรกานต์  ธนกฤตขจรกุล
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  สังข์จรูญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ด่านบรรเจิด
2. เด็กชายสิรดนัย  ถิ่นกาญจน์
3. เด็กหญิงโรสรัชฎาภรณ์  แก้วหวัง
 
1. นางอุไร  เหง่าสุวรรณ
2. นางกุลจรีย์  ประทุม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจีระพร  จิตร์ธรรม
2. เด็กชายเจษฎา  เหมมันต์
 
1. นางสาวปรีดา  หนูชู
2. นางสุธาสินี  เชาวนเลิศ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีไพบูลย์
 
1. นางสาวศรีวิไล  วงศ์จันทร์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายสมบูรณ์  แซ่อ๋อง
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  แซ่ว่อง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายภคณัท  ศรีปาน
 
1. นางสาวกัลย์ชนิต  หนูแก้ว
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายเอกรัตน์  ดิษฐ์เจริญ
 
1. นายสุธน  เพ็ชรอินทร์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายพชร  ภุชงค์เจริญ
2. เด็กหญิงศตนันทน์  นนทราช
3. เด็กหญิงเจนนี่  หมั่นมา
 
1. นางสาวช่อเพชร  สันติรักษ์
2. นางสาวสุจิรา  ปาทาน
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 8 1. นายชยพล  รัตนสิทธิ์
2. เด็กหญิงนงนภัส  วงศ์รอด
3. เด็กชายสิริชัย  เจนไพร
 
1. นางสาวเปมรินทร์  อุรามา
2. นางสาวอนุสรา  บูเก็ม
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 43.59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนันนัทธ์  โพธิวัน
2. เด็กชายชินวัตร  โบบทอง
3. เด็กชายปภินวิทย์  บุญจันทร์
4. เด็กชายปรเมศ  อาจหาญ
5. เด็กชายวิทยา  จิตตะผล
6. เด็กชายอชิระ  คงสุข
 
1. นายอารีย์  แก้วกาญจน์
2. นางสาวกัลย์ชนิต  หนูแก้ว
3. นางสาวจริยาภรณ์  สังข์จรูญ