สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 38 1. เด็กหญิงอนงค์รัตน์  เหรียญทอง
 
1. นางอุไร  เหง่าสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65.65 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงอารียา  ชาญศิริ
 
1. นางสาวอรอุไร  จังปฏิพัทธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73.67 เงิน 4 1. เด็กหญิงศิริญญา  คัจฉะภา
 
1. นางสาวปรีดา  หนูชู
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายบิลลภ  บินยูซ๊บ
 
1. นางอุไร  เหง่าสุวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงวรรณวดี  มุละสีวะ
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  สังข์จรูญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงธิติมา  นิลาวงษ์
 
1. นางวิลาวรรณ  สีดอกบวบ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงไอซ์รดา  วิเชียร
 
1. นางสาวอรอุไร  จังปฏิพัทธ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  โมราเจริญ
 
1. นางสุธาสินี  เชาวนเลิศ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 19 1. เด็กหญิงพิมพิศา  ขาวสนิท
 
1. นางพรศรี  อิทธิสุริยะกุล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 49.32 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงธีรกานต์  ธนกฤตขจรกุล
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  สังข์จรูญ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุพรรณนิกา  ขานทอง
 
1. นางสาวปรีดา  หนูชู
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ด่านบรรเจิด
2. เด็กชายสิรดนัย  ถิ่นกาญจน์
3. เด็กหญิงโรสรัชฎาภรณ์  แก้วหวัง
 
1. นางอุไร  เหง่าสุวรรณ
2. นางกุลจรีย์  ประทุม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศิริเรือง
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  โลหะพงษ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ออมทรัพย์
 
1. นางสาวอรอุไร  จังปฏิพัทธ์
2. นางสาวจริยาภรณ์  สังข์จรูญ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  สากล
2. เด็กหญิงนงนภัส  รอดคง
3. เด็กหญิงวรรณวลัย  เจตนาการย์
 
1. นางสุธาสินี  เชาวนเลิศ
2. นางวิลาวรรณ  สีดอกบวบ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงพรธิดา  อุดมรัตน์
2. เด็กหญิงเอราวัณ  พงษ์เส็ง
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  สังข์จรูญ
2. นางวรรณี  ปานมา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจีระพร  จิตร์ธรรม
2. เด็กชายเจษฎา  เหมมันต์
 
1. นางสาวปรีดา  หนูชู
2. นางสุธาสินี  เชาวนเลิศ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีไพบูลย์
 
1. นางสาวศรีวิไล  วงศ์จันทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  รับไทรทอง
2. เด็กหญิงฐิติมา  บุญยฤทธิ์
3. เด็กชายอนพัช  บุญรักษ์
 
1. นางสาวกัลย์ชนิต  หนูแก้ว
2. นางสาวศรีวิไล  วงศ์จันทร์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐกานต์  อินทรชิต
2. เด็กชายนรภัทร  ครุธฑามาส
3. เด็กชายอาทิวราห์  พรมไชย
 
1. นายสุธน  เพ็ชรอินทร์
2. นางสาววรรณี  บุญเต็ม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปณิธาน  ธารีบูรณ์ชัย
2. เด็กชายพรชัย  วงศ์ตานี
 
1. นางสาววรรณี  บุญเต็ม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายสมบูรณ์  แซ่อ๋อง
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  แซ่ว่อง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายภคณัท  ศรีปาน
 
1. นางสาวกัลย์ชนิต  หนูแก้ว
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายเอกรัตน์  ดิษฐ์เจริญ
 
1. นายสุธน  เพ็ชรอินทร์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายพชร  ภุชงค์เจริญ
2. เด็กหญิงศตนันทน์  นนทราช
3. เด็กหญิงเจนนี่  หมั่นมา
 
1. นางสาวช่อเพชร  สันติรักษ์
2. นางสาวสุจิรา  ปาทาน
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 8 1. นายชยพล  รัตนสิทธิ์
2. เด็กหญิงนงนภัส  วงศ์รอด
3. เด็กชายสิริชัย  เจนไพร
 
1. นางสาวเปมรินทร์  อุรามา
2. นางสาวอนุสรา  บูเก็ม
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนกอร  สุมหิรัญ
2. เด็กหญิงฟ้าใส  บานเช้า
3. เด็กหญิงภัทราวดี  ชูศิลป์
 
1. นางสาวช่อเพชร  สันติรักษ์
2. นางสาวสุจิรา  ปาทาน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สุภาทอง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันชื่น
3. เด็กหญิงเกศกมล  แก้วสารทอง
 
1. นายก้องเดช  อาการ
2. นางสาวเปมรินทร์  อุรามา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกัจษมาทร  สมสูงเนิน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หนูคูขุด
3. เด็กชายนฤมิตร  ปลอดขันเงิน
 
1. นางสาวเปมรินทร์  อุรามา
2. นางกุลจรีย์  ประทุม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84.4 ทอง 9 1. เด็กหญิงจิดาภา  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงพชรมน  เชษฐพันธ์
3. เด็กหญิงแพรวา  ศิริ
 
1. นางสาวช่อเพชร  สันติรักษ์
2. นางสาวสุจิรา  ปาทาน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  จันทรา
2. เด็กหญิงดารภา  พลสิทธิ์
3. เด็กหญิงธนัชพร  มีพัฒน์
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  อุสสะยุคะ
2. นางสาวอนุสรา  บูเก็ม
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83.2 ทอง 4 1. เด็กชายภูวนัตถ์  นิภัทธิ์จิรโชติ
2. เด็กชายเจษฎา  ลิพอนพล
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  อุสสะยุคะ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชยพล  รัตนสิทธิ์
2. นายปิติ  เลทา
 
1. นางสาวเปมรินทร์  อุรามา
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายธนกฤต  พิศแลงาม
2. เด็กชายอรรถชัย  ราชพล
 
1. นางกุลจรีย์  ประทุม
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนกร  ปรือปรัก
2. เด็กชายธรรมธัช  เป้าทอง
 
1. นางกุลจรีย์  ประทุม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายชาญวิทย์  ปิยไพร
2. เด็กชายณัฐภูมิ  สิงหสุวรรณ
 
1. นางกุลจรีย์  ประทุม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายกิติภพ  ดำเนินผล
2. เด็กชายฤทธิชัย  ปิยะเดช
 
1. นางสาวอนุสรา  บูเก็ม
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายณธีนนท์  สาริศณัฎฐ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ใยเมือง
 
1. นางสาวเปมรินทร์  อุรามา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญมุก  ปานมา
2. เด็กหญิงนาตาลี  ฮัลเลตต์
3. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  จันทร์อ่อน
4. เด็กชายสรัลชณา  ปรีชาเฉลิม
5. เด็กหญิงไอยเรศ  แพรพระนาม
 
1. นางสาวพิราพร  เครือยิ้ม
2. นางสาวอัญชุลี  ดำมณี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงกรองไพลิน  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงธิดาพร  ขยันการ
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  พรมอินทร์
4. เด็กหญิงพรรณปพร  วิชิตบุตร
5. เด็กหญิงอาทิตยา  วงศ์พวง
 
1. นางจันทรา  ภิญญาเกษมโชค
2. นางสาวชฎารัตน์  ประสิทธิ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธรรญารักษ์  จิตรอักษร
2. เด็กหญิงนุจรี  ปิยะเดช
3. เด็กหญิงผกากรอง  ยาจาติ
4. เด็กหญิงมณีวรรณ  พงษ์พันธ์
5. เด็กหญิงสุพรรณนิกา  ขานทอง
 
1. นางสาวชฎารัตน์  ประสิทธิ์
2. นางจันทรา  ภิญญาเกษมโชค
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ด่านบรรเจิด
 
1. นายสุชล  หวังเส้น
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงวรนุช  อุสากิจ
 
1. นางสาวชฎารัตน์  ประสิทธิ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชูร่วง
 
1. นางสาวชฎารัตน์  ประสิทธิ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.72 ทอง 5 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สุวรรณโล
2. เด็กชายเอกอัมริณร์  ริคาฟอร์ท
 
1. นางสาวปฐมา  แก้วบำรุง
2. นางสาวพรทิพย์  สามทอง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พลห่วง
2. เด็กชายเจษฎากร  ด้วงสูงเนิน
 
1. นางสาวขนิษฐา  พงศ์รัตน์
2. นางสาวปฐมา  แก้วบำรุง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.61 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษฎา  มานะกิจ
2. เด็กหญิงปารีญา  นุ่มพา
 
1. นางสาวชฎารัตน์  ประสิทธิ์
2. นายสุภพงศ์  กันภัย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงยุสตมา  ล้วนศิริ
2. เด็กหญิงวรางคณา  เอกชัย
3. เด็กหญิงวีรปริยา  ขัดปัน
4. เด็กหญิงวีรภัทธา  ขัดปัน
5. เด็กหญิงศศิพิมพ์  จันทระ
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  เสนาพล
7. เด็กหญิงสรัญญา  นามวงษา
8. เด็กชายอธิชา  พลอามาตย์
9. เด็กหญิงอรกานต์  โลมชาติ
10. เด็กหญิงอาทิตยา  สว่างอารมณ์
 
1. นางกรองแก้ว  แซ่อุ่ย
2. นางจิระนันท์  ตันศุภนราธร
3. นางสาวขนิษฐา  พงศ์รัตน์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงพิมพิศา  แก้วมาก
2. เด็กหญิงอุษา  แต่สกุล
 
1. นายโกเมศ  สุวรรณมณี
2. นายชัยวัฒน์  บุญญัติศักดิ์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เจริญศักดิ์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  รักวงษ์
 
1. นายสุบิล  เกตุแก้ว
2. นายสุภพงศ์  กันภัย
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนธรณ์  บุญฤทธิ์
 
1. นางสาวณริศา  ตันศุภนราธร
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวีระยุทธ  แก้วกล้า
 
1. นางผกาพันธุ์  จินดาพล
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนพร  สนิทเปรม
 
1. นายอิสรานุวัฒน์  รัตนสิทธิ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กชายมงคล  มีผล
 
1. นายอิสรานุวัฒน์  รัตนสิทธิ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  พรหมมินทร์
2. เด็กชายคณิศร  โกไศยกานนท์
3. เด็กชายนฤเทพ  จิตรเพชร
4. เด็กชายนันทวัช  ปะหนัน
5. เด็กชายศศิพร  บุตรบรรดิษฐ
6. เด็กชายสินชัย  พนานุรักษ์
 
1. นายปิตืพันธ์  พิรัตน์
2. นางสาวณริศา  ตันศุภนราธร
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพัฒนกาน  คำหว่าน
 
1. นางสาวณริศา  ตันศุภนราธร
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.66 เงิน 18 1. เด็กหญิงอนุธิดา  คำยวง
 
1. นางสาวณริศา  ตันศุภนราธร
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.64 ทอง 8 1. เด็กหญิงอรจิรา  พรมกูล
 
1. นางสาวณริศา  ตันศุภนราธร
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจารุวัฒน์  ประทีป ณ ถลาง
 
1. นางสาวณริศา  ตันศุภนราธร
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอรจิรา  คำยวง
 
1. นางสาวณริศา  ตันศุภนราธร
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงวัลยา  ตื่นเต้นดี
 
1. นายปิตืพันธ์  พิรัตน์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 73.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอันดา  เฉลิมขวัญ
 
1. นางสาวณริศา  ตันศุภนราธร
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 11 1. เด็กหญิงอนุธิดา  คำยวง
 
1. นางสาวณริศา  ตันศุภนราธร
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82.9 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พลหว่ง
2. เด็กหญิงปัทมา  เอนกวงศ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงปาริดา  ไกรวงค์
4. เด็กหญิงมุกดารา  พิชิตสูงเนิน
5. เด็กหญิงศิรินทรา  เถาว์ชู
6. เด็กหญิงสาลินี  อรุณรัตน์
 
1. นางสาวพุสดี  บ้อหนา
2. นางสาวมาริย๊ะ  หนูชูสุข
3. นายไซฟุลซากีรีณย์  นิเฮง
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72.5 เงิน 4 1. เด็กชายภัทราวุธ  กาญจนปราโมทย์
2. เด็กชายวรพล  ปิยไพร
3. เด็กชายศิวะ  สุดทองคง
4. เด็กชายสกันตะพัฒน์  มานะพิมพ์
5. เด็กชายอติเทพ  โกศล
6. เด็กชายเนติพัฒน์  ใจมิตร
 
1. นายชัยวัฒน์  บุญญัติศักดิ์
2. นางกุลจรีย์  ประทุม
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 43.59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนันนัทธ์  โพธิวัน
2. เด็กชายชินวัตร  โบบทอง
3. เด็กชายปภินวิทย์  บุญจันทร์
4. เด็กชายปรเมศ  อาจหาญ
5. เด็กชายวิทยา  จิตตะผล
6. เด็กชายอชิระ  คงสุข
 
1. นายอารีย์  แก้วกาญจน์
2. นางสาวกัลย์ชนิต  หนูแก้ว
3. นางสาวจริยาภรณ์  สังข์จรูญ
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนธีร์  แดงสนิท
2. เด็กชายชัยมงคล  แดงตะโคตร
3. เด็กชายชัยวัฒน์  ปรีดา
4. เด็กชายณัฐพร  เจนรบ
5. เด็กชายนที  เอียดทองคำ
6. เด็กชายปรเมศร์  ชัยช่วง
7. เด็กชายภาคภูมิ  วงศ์สุโพธ์
8. นายวุฒิชัย  บุญชูศรี
 
1. นายอุดม  เวสพันธ์
2. นางสาวปรีดา  หนูชู
3. นางสุดารัตน์  คุ้มบ้าน
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ชูขันธ์
2. เด็กหญิงจุฑามณี  เพ็ชรล้วน
3. เด็กหญิงอารียา  ชาญศิริ
 
1. นางสาวอรอุไร  จังปฏิพัทธ์
2. นางสาววรรณี  ปานมา
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัชพร  มีพัฒน์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันชื่น
3. เด็กชายเมธี  ผังตันเฮง
 
1. นางวิลาวรรณ  สีดอกบวบ
2. นางสุธาสินี  เชาวนเลิศ
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สุวรรณพงศ์
2. เด็กหญิงธนัชญา  ด่านบรรเจิด
 
1. นางสาวศุกร์นภา  ทองกล่ำ
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 62.67 ทองแดง 4 1. เด็กชายนุอัยม์  ขุนแผ้ว
2. เด็กชายเดชาวัต  เวชประสิทธิ์
 
1. นายอารีย์  แก้วกาญจน์
2. นางสาวปาจารีย์  สมภักดี
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพล  พรมสะอาด
2. เด็กชายนัทภัทร  เพ็ชรพรหม
 
1. นายก้องเดช  อาการ
2. นางสาวมณีกานต์  งานดี
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กชายปฏิภาณ  ธารีบูรณ์ชัย
2. เด็กหญิงศศิธร  สมคิด
 
1. นายอารีย์  แก้วกาญจน์
2. นางสาวปาจารีย์  สมภักดี
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลิสรา  กิตติกูลทิพปภา
2. เด็กชายธีรเมธ  สุขมา
 
1. นายก้องเดช  อาการ
2. นางสาวมณีกานต์  งานดี
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิชาภา  ไชยมงคล
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ขาวทอง
 
1. นางสาวศุกร์นภา  ทองกล่ำ
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 69.33 ทองแดง 8 1. เด็กชายปราโมทย์  ลักษณะหุต
2. เด็กชายพศิน  หนูชู
 
1. นายอารีย์  แก้วกาญจน์
2. นางสาวปาจารีย์  สมภักดี
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  จันทรา
2. เด็กหญิงศรีวรรณ  แก้วดอนรี
 
1. นายก้องเดช  อาการ
2. นางสาวมณีกานต์  งานดี
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทปรีชา  ผิวแก้ว
2. เด็กชายภาคภูมิ  จำปาทอง
3. เด็กชายอมรเทพ  กุลพันธ์
 
1. นายสุบิล  เกตุแก้ว
2. นายสุธน  เพ็ชรอินทร์
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนพร  ศรีทัพไทย
2. เด็กหญิงธัญชนก  ยกเจริญ
3. เด็กหญิงธัญญมัย  แก้วตะเคียน
 
1. นางสาวจาริณี  ปลอดภัย
2. นางเสาวรัตน์  แก้วเกาะสะบ้า
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิไลรัตน์  ขุนทิพย์
2. เด็กหญิงศิริญญา  คัจฉะภา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  โมราเจริญ
 
1. นางสาวจาริณี  ปลอดภัย
2. นางเสาวรัตน์  แก้วเกาะสะบ้า
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  สิงฆะพัง
2. เด็กหญิงจิตติมา  แซ่หลิม
3. เด็กหญิงณปภา  แสนสุข
4. เด็กหญิงธชรส  มณีรัตน์
5. เด็กหญิงศิรภัสสร  เทียมชู
6. เด็กหญิงสุภชา  ชนะนอก
 
1. นางสาวจาริณี  ปลอดภัย
2. นางสาวปฐมา  แก้วบำรุง
3. นางเสาวรัตน์  แก้วเกาะสะบ้า
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75.7 เงิน 4 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ประทีป ณ ถลาง
2. เด็กหญิงประพัชรภรณ์  เคนยา
3. เด็กหญิงโบตั๋น  ทินบัว
 
1. นางสาวจาริณี  ปลอดภัย
2. นางสาวศรีวิไล  วงศ์จันทร์
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรญาภา  ชนะบุญ
2. เด็กหญิงดารภา  พลสิทธิ์
3. เด็กชายเมธี  ผังตันเฮง
 
1. นางสาวเปมรินทร์  อุรามา
2. นางเสาวรัตน์  แก้วเกาะสะบ้า
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80.6 ทอง 8 1. เด็กชายกษิดิศ  มีขัย
2. เด็กชายพีระพงษ์  บุญเลิศ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  วงษ์พวง
 
1. นางเสาวรัตน์  แก้วเกาะสะบ้า
2. นางสาวปุณณสา  ชาญเชี่ยว
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาลัญญู  ลายคล้อย
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แท่นมาก
3. เด็กหญิงนราทิพย์  ขุนพรม
 
1. นางสาววิไล  ถาวร
2. นางดลญา  แซ่หลิม
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ปิลวาสน์
2. เด็กหญิงสุตาภัทร  คูณกะทา
3. เด็กชายสุรัตน์  ชูรักษา
 
1. นางดลญา  แซ่หลิม
2. นางสาวเพ็ญศิริ  อุสสะยุคะ
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภานุชิต  ศรีพึ่ง
2. นางสาววัลยา  ตื่นเต้นดี
3. เด็กชายเจษฎา  เหมมันต์
 
1. นางสาววิไล  ถาวร
2. นางสาวจริยาภรณ์  สังข์จรูญ
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติภา  ทิพย์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงนาดียะฮ์  ปราบทุกข์
3. เด็กหญิงศุภรดา  ศรีเพชร
 
1. นางสาววิไล  ถาวร
2. นางดลญา  แซ่หลิม
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  ประทีป ณ ถลาง
2. เด็กชายพัชนันท์  เผ่าพงศ์
3. เด็กชายภานุชิต  ศรีพึ่ง
 
1. นางสาววิไล  ถาวร
2. นางดลญา  แซ่หลิม
 
89 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 25 1. เด็กชายพัสกร  แท่นสง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ทิพย์มงคล
3. เด็กหญิงศกุลตลา  เป้าทอง
 
1. นางสาวศรีดา  บิลอับดุลล่าห์
2. นางสาวกมลชนก  เกิดคง
 
90 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงทักษอร  พรมสังข์
2. เด็กหญิงนรพัชร์  ผลอินทร์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ลวดลาย
 
1. นางสาวสุภาวดี  ลำเจียก
2. นางสาวกมลรัตน์  ถือแก้ว