สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนถลางวิทยา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูรินทร์   เจือจันทร์
 
1. นายสมเจตน์  แก้วกอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 91.31 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลือชา
 
1. นางจินดา  พิมล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสรัลรัตน์  เอียดทอง
 
1. นางจินดา  พิมล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82.2 ทอง 10 1. เด็กหญิงกมลชนก  นิลไชย
2. เด็กหญิงกันตยา  บิลอับดุลล่าห์
3. เด็กหญิงซีลา มาเรีย  คอช
 
1. นายศตวรรษ  แก้วสุขใส
2. นางสาวอมรา  รักษา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงนวณันท์  สนธิคุณ
 
1. นางกชกร  แม่นมั่น
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงปาณิศา  ฤทธิเดช
 
1. นางกชกร  แม่นมั่น
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงอรปรียา  เพ็งมาก
 
1. นางสาวณัฐธิดา  เขียวคราม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  พันธ์ศรี
2. เด็กชายปภังกร  ภูผา
3. เด็กชายพฤหัส  -
 
1. นางสาววรัญญา  บรรพต
2. นางสาวณัฐธิดา  เขียวคราม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  วารี
2. เด็กหญิงจัสมิน  มะลิพันธ์
3. เด็กหญิงพิชามณชุ์  เครือมะละ
 
1. นางสาววรัญญา  บรรพต
2. นางกัญญาทิพย์  สุขใส
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  จันทรโชติ
2. เด็กหญิงศรัณรัชต์  กั่วพานิช
 
1. นายกฤษฎา  แซ่ลิ่ม
2. นางสาวปนัดดา  ทองเปลว
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภวิชต  สดศรี
2. เด็กหญิงอัญชิสา  บรรพต
 
1. นายกฤษฎา  แซ่ลิ่ม
2. นางสาวปนัดดา  ทองเปลว
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงสรัลรัตน์  เอียดทอง
2. เด็กหญิงอภิษฎา  พุทธสังฆราช
 
1. นางสาวปนัดดา  ทองเปลว
2. นางสาวอรทัย  เศวตวิมลศักดิ์