สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนถลางวิทยา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 71.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงนันทวดี  ลีลานนท์
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  ธงชัย
3. เด็กชายสรนันท์  จุลนนท์
4. เด็กชายอัครวินท์  คงเสน
5. เด็กหญิงอิสริยา  ทองเพ็ง
 
1. นายสรวิศิษฐ์  หลิมทองไทย
2. นางกชกร  แม่นมั่น
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75.28 เงิน 20 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ประทีป ณ ถลาง
2. เด็กชายภูรินทร์  เจือจันทร์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เกตุทอง
2. นายสรวิศิษฐ์  หลิมทองไทย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.94 เงิน 20 1. เด็กหญิงภูษณิศา  อินทรภักดี
2. เด็กชายวิริทธิ์พล  โตมร
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เกตุทอง
2. นายสรวิศิษฐ์  หลิมทองไทย
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ลิ่มบุตร
2. เด็กชายศรณ์  พลาวุธ
 
1. นายสิทธิโชค  ลิ่มพานิช
2. นายสรวิศิษฐ์  หลิมทองไทย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 21 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทรโชติ
 
1. นางสาววรัญญา  บรรพต
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชมน  เอียดทอง
2. เด็กหญิงเนติมา  ตรีสุข
 
1. นางกัญญาทิพย์  สุขใส
2. นางเกศสุดา  จุลรังษี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิณณพัต  บรรพต
2. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  เดชะคำภู
 
1. นางสาววรัญญา  บรรพต
2. นางสาวณัฐธิดา  เขียวคราม
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนัญญา  ชัยภิบาล
2. เด็กหญิงศิรดา  โกยเกียรติกุล
3. เด็กหญิงอาดีล่า  พันธ์ทิพย์
 
1. นางเกศสุดา  จุลรังษี
2. นางสาววลัยลักษณ์  กรรฐสุทธิ์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 79.6 เงิน 11 1. เด็กหญิงชเนตตี  สินค้า
2. เด็กหญิงนิชานันท์  ทันเพื่อน
3. เด็กหญิงปริญญา  หลักมั่น
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  กรรฐสุทธิ์
2. นางเกศสุดา  จุลรังษี