สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนถลางวิทยา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายสุทธิภัทร  กิ่งรักษ์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ปะเด็น
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอีวา  พรราชภักดี
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  เขียวชุม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายอธิชนม์  เครือสมบัติ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ปะเด็น
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ส่องแสง
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  เขียวชุม
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 53.6 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงการฑิภา  ขวัญมนิจ
2. เด็กชายจิรวัฒน์  เกตุแสง
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พุทธา
 
1. นางเกศสุดา  จุลรังษี
2. นางสาววลัยลักษณ์  กรรฐสุทธิ์