สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนถลางวิทยา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูรินทร์   เจือจันทร์
 
1. นายสมเจตน์  แก้วกอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 91.31 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลือชา
 
1. นางจินดา  พิมล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ไกรเลิศ
 
1. นายสมเจตน์  แก้วกอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสรัลรัตน์  เอียดทอง
 
1. นางจินดา  พิมล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายสุทธิภัทร  กิ่งรักษ์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ปะเด็น
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอีวา  พรราชภักดี
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  เขียวชุม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายอธิชนม์  เครือสมบัติ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ปะเด็น
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ส่องแสง
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  เขียวชุม
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82.2 ทอง 10 1. เด็กหญิงกมลชนก  นิลไชย
2. เด็กหญิงกันตยา  บิลอับดุลล่าห์
3. เด็กหญิงซีลา มาเรีย  คอช
 
1. นายศตวรรษ  แก้วสุขใส
2. นางสาวอมรา  รักษา
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายกษิฎ์เดช  วงศ์ลักษณพันธ์
2. เด็กชายธีรภัทร  บุญคง
 
1. นางสาวโชติรัตน์  บุญชู
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายกรกช  เสียงสวรรค์
2. เด็กชายภูริช  สืบหมาด
 
1. นายศตวรรษ  แก้วสุขใส
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 71.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงนันทวดี  ลีลานนท์
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  ธงชัย
3. เด็กชายสรนันท์  จุลนนท์
4. เด็กชายอัครวินท์  คงเสน
5. เด็กหญิงอิสริยา  ทองเพ็ง
 
1. นายสรวิศิษฐ์  หลิมทองไทย
2. นางกชกร  แม่นมั่น
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงนวณันท์  สนธิคุณ
 
1. นางกชกร  แม่นมั่น
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงปาณิศา  ฤทธิเดช
 
1. นางกชกร  แม่นมั่น
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75.28 เงิน 20 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ประทีป ณ ถลาง
2. เด็กชายภูรินทร์  เจือจันทร์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เกตุทอง
2. นายสรวิศิษฐ์  หลิมทองไทย
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.94 เงิน 20 1. เด็กหญิงภูษณิศา  อินทรภักดี
2. เด็กชายวิริทธิ์พล  โตมร
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เกตุทอง
2. นายสรวิศิษฐ์  หลิมทองไทย
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ลิ่มบุตร
2. เด็กชายศรณ์  พลาวุธ
 
1. นายสิทธิโชค  ลิ่มพานิช
2. นายสรวิศิษฐ์  หลิมทองไทย
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงอรปรียา  เพ็งมาก
 
1. นางสาวณัฐธิดา  เขียวคราม
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 21 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทรโชติ
 
1. นางสาววรัญญา  บรรพต
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชมน  เอียดทอง
2. เด็กหญิงเนติมา  ตรีสุข
 
1. นางกัญญาทิพย์  สุขใส
2. นางเกศสุดา  จุลรังษี
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิณณพัต  บรรพต
2. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  เดชะคำภู
 
1. นางสาววรัญญา  บรรพต
2. นางสาวณัฐธิดา  เขียวคราม
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  พันธ์ศรี
2. เด็กชายปภังกร  ภูผา
3. เด็กชายพฤหัส  -
 
1. นางสาววรัญญา  บรรพต
2. นางสาวณัฐธิดา  เขียวคราม
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  วารี
2. เด็กหญิงจัสมิน  มะลิพันธ์
3. เด็กหญิงพิชามณชุ์  เครือมะละ
 
1. นางสาววรัญญา  บรรพต
2. นางกัญญาทิพย์  สุขใส
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  จันทรโชติ
2. เด็กหญิงศรัณรัชต์  กั่วพานิช
 
1. นายกฤษฎา  แซ่ลิ่ม
2. นางสาวปนัดดา  ทองเปลว
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภวิชต  สดศรี
2. เด็กหญิงอัญชิสา  บรรพต
 
1. นายกฤษฎา  แซ่ลิ่ม
2. นางสาวปนัดดา  ทองเปลว
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงสรัลรัตน์  เอียดทอง
2. เด็กหญิงอภิษฎา  พุทธสังฆราช
 
1. นางสาวปนัดดา  ทองเปลว
2. นางสาวอรทัย  เศวตวิมลศักดิ์
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 53.6 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงการฑิภา  ขวัญมนิจ
2. เด็กชายจิรวัฒน์  เกตุแสง
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พุทธา
 
1. นางเกศสุดา  จุลรังษี
2. นางสาววลัยลักษณ์  กรรฐสุทธิ์
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนัญญา  ชัยภิบาล
2. เด็กหญิงศิรดา  โกยเกียรติกุล
3. เด็กหญิงอาดีล่า  พันธ์ทิพย์
 
1. นางเกศสุดา  จุลรังษี
2. นางสาววลัยลักษณ์  กรรฐสุทธิ์
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 79.6 เงิน 11 1. เด็กหญิงชเนตตี  สินค้า
2. เด็กหญิงนิชานันท์  ทันเพื่อน
3. เด็กหญิงปริญญา  หลักมั่น
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  กรรฐสุทธิ์
2. นางเกศสุดา  จุลรังษี