สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าฉัตรไชย สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 46.5 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  มรกต
 
1. นางสาวอรอุมา  สมจริง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทิพร  หอมสนิท
 
1. นางจุฑาทิพย์  แซ่ตั้ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอัศรารักษ์  ปุ่มไม้
 
1. นางจุฑาทิพย์  แซ่ตั้ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงภูริดา  สนองคุณ
2. เด็กหญิงอัจรีย์  อื่นประโคน
 
1. นางจุฑาทิพย์  แซ่ตั้ง
2. นาง-  -
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงเกเก  ชาวพม่า
 
1. นางสาวสุวรรณา  ละงู
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุธ  ซาโต
2. เด็กหญิงภูริดา  สนองคุณ
3. เด็กหญิงอรนิชา  กสิรักษ์
 
1. นางสาวสุวรรณา  ละงู
2. นางสาววิยะดา  สาลีหมีน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายปรเมฆ  วารี
2. เด็กชายอามีน  พันกาแด
 
1. นางสาวสุวรรณา  ละงู
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  เทพเฉลิม
2. เด็กหญิงเกเก  ชาวพม่า
 
1. นางธนภรณ์  ไชยรุตม์
2. นางสาววิยะดา  สาลีหมีน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนันทิพร  หอมสนิท
2. เด็กชายอัศรารักษ์  ปุ่มไม้
 
1. นางธนภรณ์  ไชยรุตม์
2. นางสาววิยะดา  สาลีหมีน