สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83.97 ทอง 12 1. เด็กชายประวีร์  ธนากรสกุล
 
1. นางกนกอร  ดาราศิต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเนตรศิริภัคร์  นาวีว่อง
 
1. นางกนกอร  ดาราศิต
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิฌากร  นะโค
2. เด็กหญิงปรียานุช  ดวงรัศมี
3. เด็กหญิงรีฮันน่า  ไม่สะพร่าว
 
1. นางสาวศิริมา  พันแหลมทอง
2. นางสาวศิรินันท์  มานุ้ย
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายฐิฏิศิลป์  เหระยัง
2. เด็กชายสรวิชญ์  สิทธิสุทธิ์
 
1. นางสาววิลาวรรณ  เลื่อนแก้ว
2. นางสาวทศพร  ใจซื่อ