สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงปรียานุช  ดวงรัศมี
 
1. นางสาวศิริมา  พันแหลมทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิฌากร  นะโค
 
1. นางสาวศิริมา  พันแหลมทอง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐปนีย์  โชคเกื้อ
2. เด็กชายธนวัต  นิลเลิศ
 
1. นายณัฏฐา  ทิพย์พิมล
2. นายสิทธิชัย  ปักษิณ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 11 1. เด็กชายธีรกิตติวิรุฬห์  ไชยมุณี
2. เด็กชายพลโชติ  ศรีขำ
 
1. นางสาววิลาวรรณ  เลื่อนแก้ว
2. นางสาวทศพร  ใจซื่อ
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70 เงิน 27 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  เพชรสังข์หนู
2. เด็กชายพันธกิจ  บุญลี
3. เด็กหญิงศศิภา  ใจเย็น
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  อรุณรัตน์
2. นางสาวแวรอซีคีน  แวดอเลาะ