สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงธนภร  ทิพย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวแจนจิรา  ทองเจิม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงธนภร  ทิพย์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงปาลีลักษณ์  อินทรไชโย
3. เด็กหญิงรฐนันท์  ชิตานนท์
 
1. นางสาวไซนัม  นิมิง
2. นางสาวมุฑิตา  มีชู