สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงปรียานุช  ดวงรัศมี
 
1. นางสาวศิริมา  พันแหลมทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83.97 ทอง 12 1. เด็กชายประวีร์  ธนากรสกุล
 
1. นางกนกอร  ดาราศิต
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิฌากร  นะโค
 
1. นางสาวศิริมา  พันแหลมทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงรฐนันท์  ชิตานนท์
 
1. นางกนกอร  ดาราศิต
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเนตรศิริภัคร์  นาวีว่อง
 
1. นางกนกอร  ดาราศิต
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงธนภร  ทิพย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวแจนจิรา  ทองเจิม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงธนภร  ทิพย์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงปาลีลักษณ์  อินทรไชโย
3. เด็กหญิงรฐนันท์  ชิตานนท์
 
1. นางสาวไซนัม  นิมิง
2. นางสาวมุฑิตา  มีชู
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐปนีย์  โชคเกื้อ
2. เด็กชายธนวัต  นิลเลิศ
 
1. นายณัฏฐา  ทิพย์พิมล
2. นายสิทธิชัย  ปักษิณ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิฌากร  นะโค
2. เด็กหญิงปรียานุช  ดวงรัศมี
3. เด็กหญิงรีฮันน่า  ไม่สะพร่าว
 
1. นางสาวศิริมา  พันแหลมทอง
2. นางสาวศิรินันท์  มานุ้ย
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 11 1. เด็กชายธีรกิตติวิรุฬห์  ไชยมุณี
2. เด็กชายพลโชติ  ศรีขำ
 
1. นางสาววิลาวรรณ  เลื่อนแก้ว
2. นางสาวทศพร  ใจซื่อ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายฐิฏิศิลป์  เหระยัง
2. เด็กชายสรวิชญ์  สิทธิสุทธิ์
 
1. นางสาววิลาวรรณ  เลื่อนแก้ว
2. นางสาวทศพร  ใจซื่อ
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70 เงิน 27 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  เพชรสังข์หนู
2. เด็กชายพันธกิจ  บุญลี
3. เด็กหญิงศศิภา  ใจเย็น
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  อรุณรัตน์
2. นางสาวแวรอซีคีน  แวดอเลาะ
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงกันนิดา  ภาวะนิตย์
2. เด็กชายยศกฤศ  ส่งแสง
3. เด็กหญิงอิษฎาอร  อินทราภรณ์วิภาส
 
1. นางสาวโสมศิริ  แสงมณี
2. นางสาวแววรื่น  ณ พัทลุง