สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนราวิชญ์  เก้าแสง
 
1. นางสาวพชมาภรณ์  แซ่ตัน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 76.97 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิชานาถ  ปะหนัน
 
1. นางสาวพชมาภรณ์  แซ่ตัน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 58.66 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  มุสิกะพันธ์
 
1. นางสาวพชมาภรณ์  แซ่ตัน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  พานิชกุล
 
1. นางสาววรรณภา  กลับคง