สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณรถ  อริยะ
 
1. นางสุมาลี  เฟื่องแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ส้มแป้น
 
1. นางสาวเจนจิรา  เพ็ชรสุด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัศมี  ทองสุข
 
1. นางสาวสุวรรณษา  รัตนบุรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรศักดิ์  แซ่เต่อ
 
1. นางอุไร  บัวแก้ว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  กวินกิจ
 
1. นางสาวเฌนิศา  ลิ้มปาละกูล
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  วิจิตร
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จันทร์ยัง
3. เด็กชายเอกราช  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวสุมจิตร์  จันทร์งาม
2. นางสาวเฌนิศา  ลิ้มปาละกูล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนพร  หลักบ้าน
 
1. นางสาวแจ่มจันทร์  วัฒนวงศ์อนันต์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษิดิส  สกุลวงศ์
 
1. นางสาวสมจิตร์  จันทร์งาม
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธิชัย  สมบูรณ์
2. เด็กชายอนิรุทธ์  เบญจมาศ
3. เด็กชายไกรสร  วิเชียรสาร
 
1. นางธุมวดี  สินยัง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสาธิกา  รักรอด
 
1. นางสาวจิราวรรณ  แสงมณี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงนรมน  ถี่ถ้วน
 
1. นางสาวไหมสะหรอ  ช่วยพริก
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  กาญจนมุกดา
 
1. นางสุเนตร  สินมาก
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกนุช  โฮงทอง
2. เด็กหญิงกุลปริยา  เอี๋ยวศิริ
3. เด็กหญิงขวัญกมล  นบนอบ
4. เด็กหญิงชญาชน  ชูรอด
5. เด็กชายชิตวัน  เป็นสุข
6. เด็กหญิงธัญชนก  เยาดำ
7. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  มีมานะ
8. เด็กหญิงพรสินี  ปรโฆษิต
9. เด็กหญิงพิรดา  บุญไพศาล
10. เด็กหญิงรวงข้าว  มาลาทอง
11. เด็กหญิงราธา  เพชรสุวรรณ
12. เด็กหญิงวรณัน  ตันนินิตรกุล
13. เด็กชายวรวิช  ชัยภักดิ์
14. เด็กหญิงวิภาวดี  มิ่งทองคำ
15. เด็กหญิงสุพิชญา  เขียวสด
 
1. นายชรินทร  ทองเสมอ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลิตา  อำมาตย์เอก
 
1. นายชรินทร  ทองเสมอ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรภา  วงษาลังการ
 
1. นายชรินทร  ทองเสมอ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  นนทรี
2. เด็กหญิงพิมพ์อาภา  เอกชัยศิริ
3. เด็กชายศุภวิชญ์  คงสำเร็จ
 
1. นายชรินทร  ทองเสมอ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญานันท์  ไวปัญญา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีอ่อน
3. เด็กชายสุปวีณ์  เหล่าภัสสรวิจิตร
 
1. นายชรินทร  ทองเสมอ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  โภคาเลิศ
 
1. นายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณภัทร  ต่างจิตร์
 
1. นายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิชญาพร  เชื้อจันทร์
 
1. นายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิญญา  นาวงศ์
 
1. นายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ภู่ไพบูลย์
 
1. นายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ภู่ไพบูลย์
2. เด็กหญิงกรวรรณ  อภิบูลย์สุวรรณ
3. เด็กชายชนาธิป  นาวงศ์
4. เด็กหญิงชัญญานุช  พลอยมอญ
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ต่างจิตร์
6. เด็กชายภานุพงศ์  เผ่าชู
7. เด็กหญิงวิชญาพร  เชื้อจันทร์
8. เด็กชายศุทธนันท์  อินทร์แช่มช้อย
9. เด็กหญิงอารยา  คงเทพ
10. เด็กชายไชยชนะ  จันทร์เลาะ
 
1. นายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณชนก  อมิตรสูญ
2. เด็กหญิงศุภกานต์  พรหมมาศ
 
1. นางอุมารัตน์  อุศมา
2. นางสาวนภาทิพย์  สิทธิชัย
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จันทร์ยัง
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไตรมงคลกุล
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  โยธารักษ์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  วงศ์พิพันธ์
2. นางสาวอมรรัตน์  วงษ์ดาว