สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริกานต์  กลางพระเนตร
 
1. นายสามล  นะวะกะ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  กันดิษฐ
2. เด็กหญิงศุภางค์วดี  ศุภวิริยากร
 
1. นางอุมารัตน์  อุศมา
2. นางสาวระวีวรรณ  จันทรัฐ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐวดี  โภคะศฤงคาร
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ศุภวิริยากร
 
1. นางอุมารัตน์  อุศมา
2. นางสาวระวีวรรณ  จันทรัฐ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. นายกนกพล  ศักดิ์แก้ว
2. เด็กชายวราพงษ์  วัฒนะวงศ์ขจร
 
1. นางอุมารัตน์  อุศมา
2. นางสาวนภาทิพย์  สิทธิชัย