สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิทธิ์ชเดช  หมื่นเดช
 
1. นายภรัญญู  ณ ลำพูน
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มูลธรส
2. เด็กหญิงเคลือวัลย์  เอียดชูทอง
 
1. นายสมคิด  พลเยี่ยม