สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญามล  ติรนันท์มงคล
2. เด็กชายชุติพนธ์  มุรธาะัญลักษณ์
3. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  สมพรานนท์
4. เด็กชายวิญ  เกตุนิ่ม
5. เด็กหญิงสุชญา  เหี้ยมหาญ
 
1. นางชุติกาญจน์  มุรธาธัญลักษณ์
2. นางสิริกุล  ติรนันท์มงคล
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 73.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชุติพนธ์  มุรธาธัญลักษณ์
2. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  สมพรานนท์
3. เด็กชายวิญ  เกตุนิ่ม
 
1. นางพภัสสรณ์  สมพรานนท์
2. นางปริญ  เกตุนิ่ม
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชุติพนธ์  มุรธาธัญลักษณ์
2. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  สมพรานนท์
3. เด็กชายวิญ  เกตุนิ่ม
 
1. นางพภัสสรณ์  สมพรานนท์
2. นางชุติกาญจน์  มุรธาธัญลักษณ์