สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงทักษณา  ขุนพิลึก
2. เด็กหญิงปณิดา   จำนงค์รักษ์
3. เด็กหญิงวราพร  บรรลือทรัพย์
 
1. นางปนัฐดา   เก็บทรัพย์
2. นางสาวอัสนี  มะดากะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายณัฐนนท์  วิสุทธิคุณ
2. เด็กหญิงปิยะพร  แซ่เจียม
3. เด็กชายศตคุณ  ธนปรีดากุล
 
1. นางปนัฐดา   เก็บทรัพย์
2. นางสาวอัสนี  มะดากะ