สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 -1 -    
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 -    
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 -    
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 -1 -    
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 -    
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงทักษณา  ขุนพิลึก
2. เด็กหญิงปณิดา   จำนงค์รักษ์
3. เด็กหญิงวราพร  บรรลือทรัพย์
 
1. นางปนัฐดา   เก็บทรัพย์
2. นางสาวอัสนี  มะดากะ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายณัฐนนท์  วิสุทธิคุณ
2. เด็กหญิงปิยะพร  แซ่เจียม
3. เด็กชายศตคุณ  ธนปรีดากุล
 
1. นางปนัฐดา   เก็บทรัพย์
2. นางสาวอัสนี  มะดากะ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชนนิกานท์  สงวนนาม
2. เด็กชายณรงค์ชาญ  ทนน้ำ
3. เด็กชายปานนพ  ใจตรง
 
1. นางปนัฐดา   เก็บทรัพย์
2. นางสาวอัสนี  มะดากะ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตนา  กิ่งจำปา
 
1. นางสาวภนิธ  เหมรัชณ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงเจติยา  หะสัน
 
1. นายวิริยะ  สุขประสิทธิ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัชดาพร  ทองบุญ
 
1. นายวิริยะ  สุขประสิทธิ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้ำฟ้า  วาดงูเหลือม
 
1. นางสาวภนิธ  เหมรัชณ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรนุช  ทองบุญ
 
1. นางสาวภนิธ  เหมรัชณ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิชิต  สุจริตธรรม
 
1. นายวิริยะ  สุขประสิทธิ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปทิตตา  สุชาชาติวุฒิ
 
1. นางสาวภนิธ  เหมรัชณ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงพัชราวดี  ตัดตองรัมย์
2. เด็กหญิงฟาติน  หะสัน
 
1. นางสาวภนิธ  เหมรัชณ์
2. นายวิริยะ  สุขประสิทธิ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงบุญยาพร  ตรึกตอง
2. เด็กหญิงวิภาพร  อยู่เย็น
 
1. นางสาวภนิธ  เหมรัชณ์
2. นายวิริยะ  สุขประสิทธิ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชัชดาพร  ทองบุญ
2. เด็กหญิงวรรณิภา  พิมพา
 
1. นางสาวภนิธ  เหมรัชณ์
2. นายวิริยะ  สุขประสิทธิ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  เจือจันทร์
 
1. นายวิริยะ  สุขประสิทธิ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  สุขประสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุภาพร  ขาวรักษา
3. เด็กหญิงเปรมยุดา  แซ่ชั่ง
 
1. นางสาวภนิธ  เหมรัชณ์
2. นายวิริยะ  สุขประสิทธิ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายทินกร  การถาง
2. เด็กหญิงบุญญาพร  ตรึกตรอง
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ขวัญนิมิตร
 
1. นางสาวภนิธ  เหมรัชณ์
2. นายวิริยะ  สุขประสิทธิ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงไพลิน  วงศ์ประทุม
 
1. นางสาวนภชนก  จินดาวงษ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสโรชา  รักอู่่
 
1. นางสาวนภชนก  จินดาวงษ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงเขมิกาพร  ศิริธร
 
1. นายปราโมทย์  สุริยะโชติ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  แสงเลิศ
 
1. นายปราโมทย์  สุริยะโชติ