สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลดา  งูตูล
2. เด็กหญิงชาลิณี  ตราชู
3. เด็กหญิงนวรัตน์  โสโท
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองในแก้ว
5. เด็กหญิงสมิตา  แก้วสีเคน
 
1. นายณัฐวุฒิ  มาจันทึก
2. นางสาวกัญญพัชร  พัชรภัทรพันธุ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 23 1. เด็กชายนพดล  นิ่มนวน
2. เด็กชายวายุ  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวไรวรรณ  รักษาผล
2. นางสุดาธิป  มูลตื้อ