สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 3 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายอาทิด  ช่วยการกล้า
 
1. นางสาวรัชณี  การดาสุวรรณ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายณัฐภูมิ  แซ่คู
 
1. นางสาวขนิษฐา  บัวชูก้าน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงพินทุ์ชมพู  คำใส
2. เด็กหญิงอรสา  ถิ่นสะท้อน
3. เด็กหญิงแพรพลอย  ภาวศุทธิรัตน์
 
1. นายกันชิต  ชิตชื่น
2. นางสาวพิมพ์ใจ  แสงสอน