สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายพินทุ  ราชกิจ
 
1. นางสาวปัทมาพร  คงแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 3 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายอาทิด  ช่วยการกล้า
 
1. นางสาวรัชณี  การดาสุวรรณ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงขษิฐา  โพธิ์ชัยศรี
 
1. นางสาวปัทมาพร  คงแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายณัฐภูมิ  แซ่คู
 
1. นางสาวขนิษฐา  บัวชูก้าน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงพินทุ์ชมพู  คำใส
2. เด็กหญิงอรสา  ถิ่นสะท้อน
3. เด็กหญิงแพรพลอย  ภาวศุทธิรัตน์
 
1. นายกันชิต  ชิตชื่น
2. นางสาวพิมพ์ใจ  แสงสอน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพินทุ์ชมพู  คำใส
2. เด็กหญิงอรสา  ถิ่นสะท้อน
3. เด็กหญิงแพรพลอย  ภาวศุทธิรัตน์
 
1. นายกันชิต  ชิตชื่น
2. นางสาวพิมพ์ใจ  แสงสอน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิจักขณาวุธ
2. เด็กหญิงธิดาภา  เครือน้ำคำ
 
1. นายวิรสทธิ์  ไชยทอง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลดา  งูตูล
2. เด็กหญิงชาลิณี  ตราชู
3. เด็กหญิงนวรัตน์  โสโท
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองในแก้ว
5. เด็กหญิงสมิตา  แก้วสีเคน
 
1. นายณัฐวุฒิ  มาจันทึก
2. นางสาวกัญญพัชร  พัชรภัทรพันธุ์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทศพร  ตู้ทอง
2. เด็กชายนราวิชญ์  ถาวร
3. เด็กชายศิวพล  รองรักษ์
4. เด็กชายศุภกฤต  สุดคิด
5. เด็กชายสิทธิภาคย์  ยงย่วง
6. เด็กชายเข็มทิศ  วุฒิธานุสร
 
1. นายวิรสทธิ์  ไชยทอง
2. นายศุภโชค  มูลตื้อ
3. นางสุดาธิป  มูลตื้อ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรชนิตณ์  ยังผ่อง
2. เด็กชายวรทัต  หมัดอาดัม
 
1. นางสาวไรวรรณ  รักษาผล
2. นางสุดาธิป  มูลตื้อ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 23 1. เด็กชายนพดล  นิ่มนวน
2. เด็กชายวายุ  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวไรวรรณ  รักษาผล
2. นางสุดาธิป  มูลตื้อ