สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ภรณ์  ราห์มาน
2. เด็กหญิงนภสร  ศรีรักษ์
 
1. นายวิชัย  เพ็ชรแก้ว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายไตรภพ  มินิชิต
 
1. นางจันทนา  ประทีป ณ ถลาง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพรภวิษย์  กองรุณ
 
1. นางสาววาสนา  ฉ้วนกลิ่น
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรภัสลดา  คงสุด
 
1. นางสาววาสนา  ฉ้วนกลิ่น
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกณภัทร  มุสิกะอินทร์
2. เด็กหญิงกัลยา  อาจหาญ
3. เด็กหญิงจันทกานต์  ชัยณรงค์
4. เด็กหญิงพรนิดา  อ่าวสาร
5. เด็กหญิงรัษฎาพร  ทิพย์สิงห์
6. เด็กหญิงวรรณิการ์  ทิพย์เสภา
7. เด็กหญิงวริศรา  จุลเรือง
8. เด็กหญิงวิลาวัณย์  มิตรภักดี
9. เด็กหญิงเนตรนภา  โพธิ์งาม
 
1. นายอนันต์สิทธิ์  รัตนโกสม
2. นางสาวจริยา  สมศักดิ์
3. นางสาวปราณี  หมิแหม
4. นางสาวณัฐหทัย  กรอบแก้ว
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกณภัทร  มุสิกะอินทร์
2. เด็กหญิงกัลยา  อาจหาญ
3. เด็กหญิงจันทกานต์  ชัยณรงค์
4. เด็กหญิงชนันดา  หมานทอง
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดีเบา
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สร้างเหมาะ
7. เด็กหญิงพรนิดา  อ่าวสาร
8. เด็กหญิงรัษฎาพร  ทิพย์สิงห์
9. เด็กหญิงวรรณิกา  ทิพย์เสภา
10. เด็กหญิงวริศรา  จุลเรือง
11. เด็กหญิงวิลาวัณย์  มิตรภักดี
12. เด็กหญิงเนตรนภา  โพธิ์งาม
 
1. นายอนันต์สิทธิ์  รัตนโกสม
2. นางสาวจริยา  สมศักดิ์
3. นางสาวกนิษฐา  ขำเกลี้ยง
4. นางนวลละออ  พะตะวงค์
5. นางภัททิรา  สุวรรณรัฐภูมิ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัญจะ  มะอินทร์
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  สังข์หนู
3. เด็กชายเสกสรร  แก้วมณี
 
1. นายธนเศรษฐ์  แซ่หนา
2. นางสาวสุภารัตน์  ถิรสัตยวงศ์