สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88.31 ทอง 8 1. เด็กหญิงฟ้าฉายชุติภัทร  เพ็ญแก้วบวรภัค
 
1. นางสาวอาภรณ์  เอี่ยมสอาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.64 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทราพร  เกตุษา
 
1. นางสาวจิตติมา  ไชยรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า  เอมแสง
3. เด็กหญิงไพรรินทร์  ฟูเฟื่อง
 
1. นางสาวลักษิกา  ผลผดุง
2. นางสาวจิตติมา  ไชยรัตน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุชา  พระจันทร์
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เรียบร้อย
 
1. นางสาวสุริพร  บุญเมือง
2. นางสาวรอบีอ๊ะ  เจะหมีน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิดาภา  แก้วจินดา
2. เด็กหญิงรดามณี  เเซ่หลิม
3. เด็กชายอนุภาพ  แซ่เจี่ย
 
1. นายดิเรกฤทธิ์  ยุเหล็ก
2. นางสาวพัสราภรณ์  พูลเเจ้ง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.56 ทอง 8 1. เด็กหญิงกันติชา  วิญญูประดิษฐ์
2. เด็กชายโสภณวิชญ์  สงวนสินธ์
 
1. นางศศลักษณ์  ชัยเนตร
2. นางราศรี  ไชยกล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.78 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันตพร  วิญญูประดิษฐ์
2. เด็กชายเอกพัฒน์  วาหะรักษ์
 
1. นางอนงค์  โหนทองหลาง
2. นางสาวอาภรณ์  เอี่ยมสอาด
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.5 ทอง 7 1. เด็กชายนัฐพล  บางเตียว
2. เด็กหญิงสุภัตรา  หนูเกื้อ
 
1. นางสาวสุจิรัตน์  สุขขะ
2. นางสาวโสภา  เเสงพุ่ม
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปริศรา  ทับทิม
2. เด็กหญิงแพรทอง  โกลิยานนท์
 
1. นายกิตติพงศ์  เกื้อเส้ง
2. นายฉัตรชัย  อิ่มสุดใจ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสลิล  ตั้งฟุ้งเกียรติ
 
1. นายสุภัทร  สุวรรณรัฐภูมิ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงโชติกา  วงศ์เกียรติขจร
 
1. นายสุภัทร  สุวรรณรัฐภูมิ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิติภูมิ  ตันพิทักษ์พงษ์
2. เด็กหญิงปณิฐา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ปล้องไหม
2. นางสาวรัชดาภรณ์  คมกล้า