สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงกันติชา  วิญญูประดิษฐ์
 
1. นางศศลักษณ์  ชัยเนตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงฐิติพร  มุสิกะสังข์
 
1. นางสาวจิตติมา  ไชยรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงสิริยากร  ศรีนวน
2. เด็กหญิงเบญญาภา  อ้นทอง
 
1. นางกนกจันทร์  จันบัว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 71 เงิน 19 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุทธิสนธิ์
 
1. นายสุภัทร  สุวรรณรัฐภูมิ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 72.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  บุญยง
 
1. นางสาวอร่ามศรี  พิริยตันนุกูล