สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายอุสหมาน  หวังกูหลำ
 
1. นางสาวลักษิกา  ผลผดุง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิระวัฒน์  แซ่เจี่ย
2. เด็กหญิงพิมธิดาภรณ์  เจือจันทร์
 
1. นางสาวลักษิกา  ผลผดุง
2. นางสาวจิตติมา  ไชยรัตน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายธีรภัทร์  เหลืองสะอาด
2. เด็กชายพงศ์พล  สงวนสินธิ์
 
1. นายดิเรกฤทธิ์  ยุเหล็ก
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงญาณิศา  จุนพิสิสิทธิ์
2. เด็กหญิงรุจิรา  วิญญูวงศ์ศิริ
 
1. นายประวัติ  ชนะเสน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 67.66 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรเทพ  วิญญัตติกุล
 
1. นางสาวอร่ามศรี  พิริยตันนุกูล
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐพล  สร้อยคำ
2. เด็กชายรัชชานนท์  เกตุษา
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  คมกล้า
2. นางสาวอุไรวรรณ  ปล้องไหม
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 15 1. เด็กชายศรายุทธ  อุปฐาก
2. เด็กชายโอบกิจ  มูลพิมพ์
 
1. นายพงศวัชร์  โชติศิริเขมรัชต์