สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายวรเทพ  วิญญัตติกุล
 
1. นางสาวสุจินดา  โต๊ะหวาน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เกตุเกี้ยว
2. เด็กหญิงนิตยา  โชติช่วง
 
1. นางสาวรอบีอ๊ะ  เจะหมีน
2. นางสาวสุริพร  บุญเมือง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายชญานนท์  จุนพิสิสิทธิ์
 
1. นางสาวรอบีอ๊ะ  เจะหมีน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายปารเมศ  กันเกศ
 
1. นางสาวรอบีอ๊ะ  เจะหมีน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายไชยวัฒน์  ปุราถานัง
 
1. นางสาวสุริพร  บุญเมือง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงกฤษติกา  น้ำสงวน
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วจินดา
3. เด็กหญิงสุภัค  องค์บริรักษ์กุล
 
1. นางสาวพัสราภรณ์  พูลเเจ้ง
2. นายดิเรกฤทธิ์  ยุเหล็ก
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2. เด็กชายวัชนนท์  เรืองสุข
3. เด็กชายเชาวนนท์  หลิมพานิชย์
 
1. นางสาวบุญเรือง  จุลพงศ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายธีรดนย์  พรหมแก้ว
2. เด็กหญิงอรัชพร  การะถา
 
1. นางสาวสโรชา  เจริญจิระตระกูล