สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงกันติชา  วิญญูประดิษฐ์
 
1. นางศศลักษณ์  ชัยเนตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88.31 ทอง 8 1. เด็กหญิงฟ้าฉายชุติภัทร  เพ็ญแก้วบวรภัค
 
1. นางสาวอาภรณ์  เอี่ยมสอาด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายอุสหมาน  หวังกูหลำ
 
1. นางสาวลักษิกา  ผลผดุง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงฐิติพร  มุสิกะสังข์
 
1. นางสาวจิตติมา  ไชยรัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.64 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทราพร  เกตุษา
 
1. นางสาวจิตติมา  ไชยรัตน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงระเบียงจันทร์  ไชยภักดี
 
1. นางกนกจันทร์  จันบัว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงไพรรินทร์  ฟูเฟื่อง
 
1. นางสาวจิตติมา  ไชยรัตน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า  เอมแสง
3. เด็กหญิงไพรรินทร์  ฟูเฟื่อง
 
1. นางสาวลักษิกา  ผลผดุง
2. นางสาวจิตติมา  ไชยรัตน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงสิริยากร  ศรีนวน
2. เด็กหญิงเบญญาภา  อ้นทอง
 
1. นางกนกจันทร์  จันบัว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิระวัฒน์  แซ่เจี่ย
2. เด็กหญิงพิมธิดาภรณ์  เจือจันทร์
 
1. นางสาวลักษิกา  ผลผดุง
2. นางสาวจิตติมา  ไชยรัตน์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายวรเทพ  วิญญัตติกุล
 
1. นางสาวสุจินดา  โต๊ะหวาน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เกตุเกี้ยว
2. เด็กหญิงนิตยา  โชติช่วง
 
1. นางสาวรอบีอ๊ะ  เจะหมีน
2. นางสาวสุริพร  บุญเมือง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุชา  พระจันทร์
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เรียบร้อย
 
1. นางสาวสุริพร  บุญเมือง
2. นางสาวรอบีอ๊ะ  เจะหมีน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายชญานนท์  จุนพิสิสิทธิ์
 
1. นางสาวรอบีอ๊ะ  เจะหมีน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายปารเมศ  กันเกศ
 
1. นางสาวรอบีอ๊ะ  เจะหมีน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายไชยวัฒน์  ปุราถานัง
 
1. นางสาวสุริพร  บุญเมือง
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงกฤษติกา  น้ำสงวน
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วจินดา
3. เด็กหญิงสุภัค  องค์บริรักษ์กุล
 
1. นางสาวพัสราภรณ์  พูลเเจ้ง
2. นายดิเรกฤทธิ์  ยุเหล็ก
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2. เด็กชายวัชนนท์  เรืองสุข
3. เด็กชายเชาวนนท์  หลิมพานิชย์
 
1. นางสาวบุญเรือง  จุลพงศ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิดาภา  แก้วจินดา
2. เด็กหญิงรดามณี  เเซ่หลิม
3. เด็กชายอนุภาพ  แซ่เจี่ย
 
1. นายดิเรกฤทธิ์  ยุเหล็ก
2. นางสาวพัสราภรณ์  พูลเเจ้ง
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายธีรภัทร์  เหลืองสะอาด
2. เด็กชายพงศ์พล  สงวนสินธิ์
 
1. นายดิเรกฤทธิ์  ยุเหล็ก
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.56 ทอง 8 1. เด็กหญิงกันติชา  วิญญูประดิษฐ์
2. เด็กชายโสภณวิชญ์  สงวนสินธ์
 
1. นางศศลักษณ์  ชัยเนตร
2. นางราศรี  ไชยกล
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.78 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันตพร  วิญญูประดิษฐ์
2. เด็กชายเอกพัฒน์  วาหะรักษ์
 
1. นางอนงค์  โหนทองหลาง
2. นางสาวอาภรณ์  เอี่ยมสอาด
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.5 ทอง 7 1. เด็กชายนัฐพล  บางเตียว
2. เด็กหญิงสุภัตรา  หนูเกื้อ
 
1. นางสาวสุจิรัตน์  สุขขะ
2. นางสาวโสภา  เเสงพุ่ม
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงญาณิศา  จุนพิสิสิทธิ์
2. เด็กหญิงรุจิรา  วิญญูวงศ์ศิริ
 
1. นายประวัติ  ชนะเสน
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปริศรา  ทับทิม
2. เด็กหญิงแพรทอง  โกลิยานนท์
 
1. นายกิตติพงศ์  เกื้อเส้ง
2. นายฉัตรชัย  อิ่มสุดใจ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสลิล  ตั้งฟุ้งเกียรติ
 
1. นายสุภัทร  สุวรรณรัฐภูมิ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงโชติกา  วงศ์เกียรติขจร
 
1. นายสุภัทร  สุวรรณรัฐภูมิ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 71 เงิน 19 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุทธิสนธิ์
 
1. นายสุภัทร  สุวรรณรัฐภูมิ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสิรภัทร  นวลเเก้ว
 
1. นายสุภัทร  สุวรรณรัฐภูมิ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงกุลนาถ  สงวนสินธ์
2. เด็กหญิงคณิศร  ชาตวิทยา
3. เด็กหญิงณัฏฐา  เเจ้งจบ
4. เด็กชายณัฐพล  สร้อยคำ
5. เด็กหญิงณัฐสุดา  พุ่มพานุพันธ์
6. เด็กชายนัฐพล  บางเตียว
7. เด็กหญิงน้ำฟ้า  เอมแสง
8. เด็กชายปฏธร  ฤทธิรุตม์
9. นายปรเมตท์  ช่วยทอง
10. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชัยราช
11. เด็กชายมงคลชัย  ศักดิ์แสง
12. เด็กชายลภัส  จงเจริญ
13. เด็กหญิงวาสนา  พวงมาลัย
14. เด็กหญิงสุภัตรา  หนูเกื้อ
15. เด็กหญิงไพรรินทร์  ฟูเฟื่อง
 
1. นายสมภักดิ์  สมศิริ
2. นางสาวไหมฟาง  พรายอินทร์
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 72.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  บุญยง
 
1. นางสาวอร่ามศรี  พิริยตันนุกูล
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 67.66 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรเทพ  วิญญัตติกุล
 
1. นางสาวอร่ามศรี  พิริยตันนุกูล
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายธีรดนย์  พรหมแก้ว
2. เด็กหญิงอรัชพร  การะถา
 
1. นางสาวสโรชา  เจริญจิระตระกูล
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิติภูมิ  ตันพิทักษ์พงษ์
2. เด็กหญิงปณิฐา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ปล้องไหม
2. นางสาวรัชดาภรณ์  คมกล้า
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐพล  สร้อยคำ
2. เด็กชายรัชชานนท์  เกตุษา
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  คมกล้า
2. นางสาวอุไรวรรณ  ปล้องไหม
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 15 1. เด็กชายศรายุทธ  อุปฐาก
2. เด็กชายโอบกิจ  มูลพิมพ์
 
1. นายพงศวัชร์  โชติศิริเขมรัชต์