สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 71.64 เงิน 31 1. เด็กหญิงพิริสา  จำนงฤทธิ์
 
1. นางสุดา  วุ่นหนู
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.4 เงิน 11 1. เด็กหญิงนรีวรรณ  สกูลแพทย์
 
1. นายศุภชัย  คงจันทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.4 เงิน 16 1. เด็กหญิงชนิศา  วิยาสิงห์
 
1. นางจริยา  พัชรัตน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73.06 เงิน 22 1. เด็กชายตะวันฉาย  เกศกุลณี
2. เด็กหญิงเกศวารินทร์  จันทณรงค์
 
1. นางจริยา  พัชรัตน์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงธิญาดา  ศรีสิงห์
2. เด็กหญิงลียาน่า  เงาศรี
 
1. นางสาวสนธยา  หนูหนุด
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 14 1. เด็กชายศรัณยพงษ์  คำเกาะ
 
1. นางสาวรัตน์ติยา  เรืองสุข
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 19 1. เด็กหญิงกัลยร  รองเดช
2. เด็กหญิงจีระนันท์  มณีมัย
3. เด็กชายธีรเดช  ตุนอก
 
1. นางสาวอรทัย  ทองจันทร์แก้ว
2. นางสาวปรียาภรณ์  ศรีขวัญ