สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 71.64 เงิน 31 1. เด็กหญิงพิริสา  จำนงฤทธิ์
 
1. นางสุดา  วุ่นหนู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 11 1. เด็กชายภูวนนท์  เพชรแก้ว
 
1. นางบุษบา  นุ่นสงค์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ช่วยนาค
 
1. นางสุขใจ  กัลชาญวรรณธนะ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร์  มาลายาภรณ์
 
1. นางอรอุมา  ชูแสงศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปิยภา  เพชรสมบูรณ์
 
1. นางอรอุมา  ชูแสงศรี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายภูริณัฐ  เขียวลำใย
2. เด็กชายอริยะ  ทองคำ
 
1. นายว่าที่ ร.ต.เจริญพงษ์  พุทรา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนพล  วรอินทร์
2. เด็กชายนำโชค  นามภูมี
 
1. นายว่าที่ ร.ต.เจริญพงษ์  พุทรา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 66.66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  เกื้อเสนาะ
2. เด็กหญิงชลดา  ชิตชลธาน
3. เด็กหญิงนิชาดา  สมสุข
4. เด็กหญิงศศิธร  วงศ์สีดา
5. เด็กหญิงเกตุกุญชร  โพธิ์สุข
 
1. นายศุภชัย  คงจันทร์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.4 เงิน 11 1. เด็กหญิงนรีวรรณ  สกูลแพทย์
 
1. นายศุภชัย  คงจันทร์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.4 เงิน 16 1. เด็กหญิงชนิศา  วิยาสิงห์
 
1. นางจริยา  พัชรัตน์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73.06 เงิน 22 1. เด็กชายตะวันฉาย  เกศกุลณี
2. เด็กหญิงเกศวารินทร์  จันทณรงค์
 
1. นางจริยา  พัชรัตน์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.67 ทอง 14 1. เด็กชายณัฐพล  พลสมสาย
2. เด็กหญิงธัญวดี  จงเจตน์
 
1. นางจริยา  พัชรัตน์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติธัช  สมศรี
2. เด็กหญิงจันทิรา  คำอ่อน
3. เด็กหญิงชินานาง  เพ็ชรรักษ์
4. เด็กหญิงดาริณี  มวชพระ
5. เด็กชายธนากร  สารบรรณ
6. เด็กหญิงพัชราวรรณ  กำมา
7. เด็กหญิงพิริสา  จำนงค์ฤทธิ์
8. เด็กหญิงภ้คจิรา  อ้างสกุล
9. เด็กชายยุทธิกร  ทองอ่อน
10. เด็กหญิงศิรินธร  อินสุขทวี
11. เด็กหญิงอินทิรา  เทียนจันทึก
12. เด็กหญิงเกศราพร   ประวิเศษ
13. เด็กชายเจษฎา  วงค์คำจันทร์
14. เด็กหญิงเชลชี  บัวแก้ว
15. เด็กชายเพชรายุธ  หาญสงคราม
 
1. นางสาวสนธยา  หนูหนุด
2. นางสาวปวีณา  ปักกาละโถ
3. นางสาวดาริกา  ไถนาเพรียว
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงธิญาดา  ศรีสิงห์
2. เด็กหญิงลียาน่า  เงาศรี
 
1. นางสาวสนธยา  หนูหนุด
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 14 1. เด็กชายศรัณยพงษ์  คำเกาะ
 
1. นางสาวรัตน์ติยา  เรืองสุข
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  อภิเดชธนรัษ์
 
1. นางสาวรัตน์ติยา  เรืองสุข
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญาณี  เถื่อนถิ่น
2. เด็กหญิงนรีวรรณ  สกูลแพทย์
 
1. นางสาวรัตน์ติยา  เรืองสุข
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพิชนา  ใสสะอาด
2. เด็กหญิงอินทิรา  เทียมจันทึก
 
1. นางสาวรัตน์ติยา  เรืองสุข
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงภาวินี  ตุนอก
 
1. นางสาวสาวิตรี  ณ พัทลุง
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลดา  ชิตชลธาน
2. เด็กหญิงธิติยา  นาคพงศ์ภัค
3. เด็กหญิงนิชาดา  สมสุข
4. เด็กหญิงปิยภา  เพชรสมบูรณ์
5. เด็กหญิงวิธีรา  พานิชกุล
6. เด็กหญิงสุพัตรา  เหมือนตา
7. เด็กหญิงฮูไซฝ๊ะ  หาญทะเล
8. เด็กหญิงเกตุกุญชร  โพธิ์สุข
 
1. นางสาวสาวิตรี  ณ พัทลุง
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพิชนา  ใสสะอาด
2. เด็กหญิงสิปาง  ลืออ่อนดี
3. เด็กหญิงอินทิรา  นพสกุล
 
1. นางสาวสายฝน  เจริญศรี
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายธนภัทร  สิมวิเศษ
2. เด็กหญิงอินทิรา  มาศทอง
 
1. นางศิริพร  บ่อหนา
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนวพล  ไชยเสน
2. เด็กชายลัชชา  หลงจิ
 
1. นางศิริพร  บ่อหนา
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนริศรา  หมู่โสภณ
2. เด็กหญิงนิศา  สุขะ
 
1. นางศิริพร  บ่อหนา
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชวกร  วิ้นฉ้วน
2. เด็กหญิงปณิศรา  นาเรือง
 
1. นางศิริพร   บ่อหนา
 
26 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 19 1. เด็กหญิงกัลยร  รองเดช
2. เด็กหญิงจีระนันท์  มณีมัย
3. เด็กชายธีรเดช  ตุนอก
 
1. นางสาวอรทัย  ทองจันทร์แก้ว
2. นางสาวปรียาภรณ์  ศรีขวัญ